1121/2014

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavien lemmikkieläinten, eläimistä saatavia tuotteita sisältävien henkilökohtaisten lähetysten ja eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttavien tavaroiden tuontitarkastuksesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetun lain (1192/1996) 10 §:n nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään eläintautien leviämisen ehkäisemiseksi Euroopan unionin ulkopuolisista maista (kolmannet maat) Suomeen tuotaville eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen ulkopuolelle jääville lemmikkieläimille, eläimistä saatavia tuotteita sisältäville henkilökohtaisille lähetyksille sekä eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttaville tavaroille Euroopan unionin ulkorajalla tehtävästä tarkastuksesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä.

Tätä asetusta sovelletaan myös silloin, kun 1 momentissa tarkoitetut lemmikkieläimet, eläimistä saatavia tuotteita sisältävät henkilökohtaiset lähetykset ja eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttavat tavarat on tarkoitettu kuljetettaviksi Suomen alueen kautta edelleen toiseen Euroopan unionin jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan.

Tätä asetusta ei sovelleta tuotaessa lemmikkieläimiä, eläimistä saatavia tuotteita sisältäviä henkilökohtaisia lähetyksiä tai eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttavia tavaroita sellaisesta Euroopan unionin ulkopuolisesta maasta, jolla on Euroopan unionin lainsäädäntöön tai unionin kanssa tehtyyn sopimukseen perustuva oikeus toimia unionin sisämarkkinoilla.

2 §
Suhde eräisiin säädöksiin

Muille eläimille kuin tässä asetuksessa tarkoitetuille lemmikkieläimille Euroopan unionin ulkorajalla tehtävästä tarkastuksesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä säädetään eläinten eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (398/2004) sekä kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten ilmoittamisesta ja eläinlääkärintarkastuksia koskevan asiakirjan laadinnasta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 282/2004. 

Muille eläimistä saataville elintarvikkeille ja tuotteille kuin tässä asetuksessa tarkoitetuille eläimistä saatavia tuotteita sisältäville henkilökohtaisille lähetyksille Euroopan unionin ulkorajalla tehtävästä tarkastuksesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä säädetään eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (1370/2004) sekä kolmansista maista tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisistä tarkastusmenettelyistä yhteisön rajatarkastusasemilla annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 136/2004.

Lemmikkieläimille asetetuista tuontivaatimuksista säädetään lemmikkieläinten muista kuin kaupallisista siirroista ja asetuksen (EY) N:o 998/2003 kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 576/2013, Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista eräistä elävistä eläimistä sekä niiden alkioista ja sukusoluista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (866/2008) sekä Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavasta siipikarjasta ja muista linnuista sekä niiden siitosmunista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (867/2008) sekä kyseisissä ministeriön asetuksissa mainituissa muissa Euroopan unionin asetuksissa. Eläimistä saatavia tuotteita sisältäville henkilökohtaisille lähetyksille asetetuista tuontivaatimuksista säädetään eläinperäisiä tuotteita sisältävien henkilökohtaisten lähetysten tuonnista yhteisöön ja asetuksen (EY) N:o 136/2004 muuttamisesta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 206/2009.

Eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttaville tavaroille asetetuista tuontivaatimuksista säädetään Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista eläimistä saatavista sivutuotteista, niistä johdetuista tuotteista sekä eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttavista muista tavaroista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (1122/2011) sekä kolmansista maista yhteisöön tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisten tarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista annetun neuvoston direktiivin 97/78/EY 22 artiklan 1 kohdan nojalla annettavissa Euroopan unionin säädöksissä.

Uhanalaisten sekä rauhoitettujen eläinlajien ja niistä saatujen tuotteiden tuonnista säädetään luonnonsuojelulain (1096/1996) 44 ja 45 §:ssä.

3 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) lemmikkieläimillä lemmikkieläimiä siten kuin ne on määritelty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 576/2013 3 artiklan b kohdassa;

2) lemmikkilinnuilla lemmikkieläiminä pidettäviä lintuja siten kuin lemmikkieläimet on määritelty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 576/2013 3 artiklan b alakohdassa;

3) eläimistä saatavia tuotteita sisältävillä henkilökohtaisilla lähetyksillä komission asetuksen (EY) N:o 206/2009 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja tuotteita;

4) eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttavilla tavaroilla tavaroita, joiden osalta Euroopan unionin lainsäädännössä tai maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 1122/2011 asetetaan eläintautien leviämisen ehkäisemiseksi vaatimuksia, joiden täyttyminen tulee tarkastaa tavaroiden saapuessa Euroopan unionin alueelle; sekä

5)  maahantulopaikalla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 576/2013 3 artiklan k alakohdassa tarkoitettua rajanylityspaikkaa.

2 luku

Lemmikkieläinten tarkastusta koskevat vaatimukset

4 §
Toimivaltaiset viranomaiset

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 576/2013 10 artiklan 3 kohdan b alakohdassa sekä 34 ja 35 artiklassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen Suomessa on Tulli.

Tietyistä suojatoimenpiteistä, jotka liittyvät erittäin patogeeniseen lintuinfluenssaan ja omistajiensa mukana seuraavien lemmikkilintujen kuljetuksiin yhteisöön, annetun komission päätöksen 2007/25/EY 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen Suomessa on Tulli.

5 §
Maahantulopaikat

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 576/2013 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut mainitun asetuksen liitteessä I olevassa A osassa lueteltuihin lajeihin kuuluvien lemmikkieläinten maahantulopaikat Suomessa nimetään tämän asetuksen liitteessä I olevassa A osassa. Rekisteröityjä sotilas-, etsintä- ja pelastuskoiria saadaan tuoda Suomeen muunkin rajanylityspaikan kuin maahantulopaikan kautta. Tällaista tuontia koskevista vaatimuksista säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 576/2013 10 artiklan 3 kohdassa. Mainitun asetuksen 10 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetun luvan Suomessa myöntää Elintarviketurvallisuusvirasto.

Lemmikkilintuja saadaan tuoda Euroopan unionin alueelle vain sellaisten rajanylityspaikkojen kautta, jotka on nimetty maahantulopaikoiksi komission päätöksen 2007/25/EY 2 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Lemmikkilintujen tuontiin nimetyt maahantulopaikat Suomessa nimetään tämän asetuksen liitteessä I olevassa B osassa.

6 §
Tuontitarkastus ja siitä johtuvat toimenpiteet

Maahantulopaikassa tai Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 576/2013 10 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa paikassa tehtävistä tarkastuksista ja niistä johtuvista toimenpiteistä säädetään mainitun asetuksen 34 ja 35 artiklassa. Mainitun asetuksen 35 artiklassa tarkoitetulla lemmikkieläimen sijoittamisella virallisen valvonnan alaiseen eristykseen tarkoitetaan eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetun lain (1192/1996) 16 §:ssä tarkoitettua eristykseen tai karanteeniin asettamista.

7 §
Kirjanpito ja raportointi

Tullin on säilytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 576/2013 34 artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja tietoja vähintään kahden vuoden ajan. Tiedot on toimitettava Elintarviketurvallisuusvirastolle jokaisen vuosittaisen raportointikauden päättymistä välittömästi seuraavan toukokuun ensimmäiseen päivään mennessä.

8 §
Tietoon saattaminen

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 576/2013 37 artiklassa tarkoitetusta velvoitteesta tiedottaa yleisölle mainitussa asetuksessa säädetyistä eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista vastaavat Suomessa Elintarviketurvallisuusvirasto ja Tulli.

3 luku

Eläimistä saatavia tuotteita sisältävien henkilökohtaisten lähetysten tarkastusta koskevat vaatimukset

9 §
Toimivaltainen viranomainen

Komission asetuksen (EY) N:o 206/2009 5 artiklassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen Suomessa on Tulli.

10 §
Tuontitarkastus ja siitä johtuvat toimenpiteet

Eläimistä saatavia tuotteita sisältävien henkilökohtaisten lähetysten tarkastuksista säädetään komission asetuksen (EY) N:o 206/2009 5 artiklassa.

Niiden eläimistä saatavia tuotteita sisältävien henkilökohtaisten lähetysten, jotka eivät täytä komission asetuksen (EY) N:o 206/2009 mukaisia tuontiehtoja, tunnistuksesta, takavarikoinnista ja hävityksestä säädetään mainitun asetuksen 6 artiklassa. Kyseisten lähetysten kuljetuksesta hävitettäväksi, hävityksestä ja hävitettävistä lähetyksistä pidettävästä kirjanpidosta säädetään muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta (sivuoteasetus) annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1069/2009 sekä muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 täytäntöönpanosta sekä neuvoston direktiivin 97/78/EY täytäntöönpanosta tiettyjen näytteiden ja tuotteiden osalta, jotka vapautetaan kyseisen direktiivin mukaisista eläinlääkärintarkastuksista rajatarkastusasemilla, annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 142/2011.

Hävitettäviksi tarkoitettujen eläimistä saatavia tuotteita sisältävien henkilökohtaisten lähetysten asianmukaisesta säilytyksestä rajanylityspaikalla ja lähetysten toimittamisesta hävitykseen vastaa Suomessa Tulli.

11 §
Tietoon saattaminen ja raportointi

Komission asetuksen (EY) N:o 206/2009 3 artiklassa tarkoitetusta velvoitteesta saattaa eläimistä saatavia tuotteita sisältävien henkilökohtaisten lähetysten tuontia koskevat vaatimukset matkustajien ja yleisön tietoon vastaavat Suomessa Elintarviketurvallisuusvirasto ja Tulli. Komission asetuksen (EY) N:o 206/2009 7 artiklassa tarkoitetusta raportointivelvoitteesta vastaa Suomessa Tulli. Tullin on toimitettava mainitun asetuksen 7 artiklassa tarkoitetut tiedot myös Elintarviketurvallisuusvirastolle ja säilytettävä niitä vähintään kahden vuoden ajan.

Komission asetuksen (EY) N:o 206/2009 4 artiklassa säädetään kansainvälisten matkanjärjestäjien, satama- ja lentoasematoiminnan harjoittajien, matkatoimistojen ja postipalvelujen velvollisuudesta tiedottaa asiakkailleen eläimistä saatavia tuotteita sisältävien henkilökohtaisten lähetysten tuontia koskevista vaatimuksista.

4 luku

Eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttavien tavaroiden tarkastusta koskevat vaatimukset

12 §
Toimivaltainen viranomainen

Eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttavien tavaroiden ja niiden mukana olevien tuontiasiakirjojen tarkastuksen Euroopan unionin ulkorajalla sijaitsevalla rajanylityspaikalla suorittaa Suomessa Tulli.

13 §
Tuontitarkastus ja siitä johtuvat toimenpiteet

Maahantuoja on velvollinen esittämään Euroopan unionin alueelle tuotavat eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttavat tavarat ja niiden mukana olevat asiakirjat asianomaisen rajanylityspaikan Tullille tarkastusta varten. Jos Tulli suorittamansa tuontitarkastuksen perusteella toteaa, että eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttavat tavarat eivät täytä niille Euroopan unionin lainsäädännössä tai maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 1122/2011 eläintautien leviämisen ehkäisemiseksi asetettuja tuonti- tai kauttakuljetusvaatimuksia, on Tullin kiellettävä tavaroiden maahantuonti tai määrättävä tavarat hävitettäviksi tai käsiteltäviksi siten, ettei tavaroista enää aiheudu eläintautien leviämisen vaaraa.

14 §
Tietojen keruu ja raportointi

Tullin on pidettävä kirjaa tarkastamistaan eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttavista tavaroista ja näiden tarkastusten tuloksista ja säilytettävä näitä tietoja vähintään kahden vuoden ajan. Tiedot on toimitettava Elintarviketurvallisuusvirastolle jokaisen vuosittaisen raportointikauden päätymistä välittömästi seuraavan toukokuun ensimmäiseen päivään mennessä.

5 luku

Erinäiset säännökset

15 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä joulukuuta 2014.

Tällä asetuksella kumotaan Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavien lemmikkieläinten, eläinperäisiä tuotteita sisältävien henkilökohtaisten lähetysten ja eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttavien tavaroiden tuontitarkastuksesta annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus («402/2011»).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 576/2013 (32013R0576); EUVL N:o L 178, 28.6.2013, s. 1
Komission asetus (EY) N:o 206/2009 (32009R0206); EUVL N:o L 77, 24.3.2009, s. 1
Komission päätös 2007/25/EY (32007D0025); EUVL L 8, 13.1.2007, s. 29

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeri
Petteri Orpo

Eläinlääkintöneuvos
Hentriikka Kontio

Liite 1

LEMMIKKIELÄINTEN MAAHANTULOPAIKAT SUOMESSA

A.  Lemmikkieläiminä tuotavien koirien, kissojen ja frettien maahantulopaikat

1. LENTOTEITSE SAAPUVIEN KOIRIEN, KISSOJEN JA FRETTIEN MAAHANTULOPAIKAT

Helsinki-Vantaan lentoasema

2. MAANTEITSE JA RAUTATEITSE SAAPUVIEN KOIRIEN, KISSOJEN JA FRETTIEN MAAHANTULOPAIKAT

Imatra

Kuusamo

Niirala

Nuijamaa

Raja-Jooseppi

Salla

Vaalimaa

Vainikkala

Vartius

3. MERITEITSE JA SAIMAAN KANAVAN KAUTTA SAAPUVIEN KOIRIEN, KISSOJEN JA FRETTIEN MAAHANTULOPAIKAT

Helsinki

Hamina

Nuijamaa

Hanko

Inkoo

Kotka

Loviisa

Maarianhamina

Porvoo

Turku

B. Lemmikkilintujen maahantulopaikat

1. LENTOTEITSE SAAPUVIEN LINTUJEN MAAHANTULOPAIKAT

Helsinki-Vantaan lentoasema

2. MAANTEITSE SAAPUVIEN LINTUJEN MAAHANTULOPAIKAT

Vaalimaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.