1116/2014

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2014

Valtiovarainministeriön asetus Tullin suoritteiden maksullisuudesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n ja eräiden ennakkoratkaisujen maksuperusteista annetun lain (1209/2006) 5 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat, valtion maksuperustelain 8 § laissa 348/1994, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 § laissa 495/2005 ja eräiden ennakkoratkaisujen maksuperusteista annetun lain 5 § laissa 974/2012:

Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet
1 §

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:ssä tarkoitettuja Tullin maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti ovat:

1) tullitoimenpiteet, jotka koskevat kulkuneuvoselvitystä, luovutusta vapaaseen liikkeeseen sekä muut maksutaulukossa mainitut tullitoimenpiteet;

2) Tullin päätökset;

3) tullilaboratorion tutkimukset Tullin aloitteesta;

4) asianosaiselle annettavat otteet ja jäljennökset päätöksistä ja muista asiakirjoista, tulli- ja muut todistukset sekä lähettäminen;

5) muut maksutaulukossa mainitut suoritteet.

2 §

Maksullisen valvontasuoritteen edellyttämästä Tullin ajoneuvon käytöstä peritään erillinen korvaus liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti.

Kulkuneuvoselvityksen maksu kohdistetaan maahan saapuvaan tai maasta lähtevään alukseen ja ilma-alukseen vain kerran, vaikka selvitykseen kuuluisi useita eri toimenpiteitä. Samoin maksu kannetaan vain kerran, jos alus tai ilma-alus saapuu maahan ja lähtee maasta tunnin kuluessa.

Ennakkoratkaisut
3 §

Eräiden ennakkoratkaisujen maksuperusteista annetussa laissa (1209/2006) tarkoitettuja Tullin maksullisia suoritteita ovat valmisteverotusta ja muuta verotusta koskeva ennakkoratkaisu sekä päätös olla antamatta ennakkoratkaisua. Näistä peritään liitteenä olevassa maksutaulukossa määrätty käsittely- tai päätösmaksu.

Muut suoritteet
4 §

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja Tullin liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavia suoritteita ovat:

1) asiakkaan tai toisen viranomaisen tilauksesta tehtävät laboratoriotutkimukset;

2) Tullin ulkopuolisille järjestettävä koulutus;

3) tietojen luovutukset atk-rekistereistä ja tietokannoista, arkisto- ja tilastotutkimukset sekä muut tietopalvelut ulkopuolisesta tilauksesta, jollei suoritetta muualla säädetä maksuttomaksi;

4) julkaisut;

5) käteisasiakkaan muu kuin tavanomainen avustaminen tullausilmoituksen täyttämisessä sekä tulliselvityksen suunnittelua koskeva asiantuntija-apu ja yrityspalvelu;

6) Tullin tilojen, kaluston ja välineiden käyttö;

7) muulle kuin asianosaiselle annettavat otteet ja jäljennökset päätöksistä ja muista asiakirjoista, tulli- ja muut todistukset sekä lähettäminen;

8) lomakkeet.

Tulli päättää viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

Viisumit
5 §

Viisumeista peritään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 810/2009 mukainen maksu.

Euroopan unionin ja kolmannen maan välisen viisumihelpotussopimuksen perusteella kyseisen sopimuspuolen kansalaiselta peritään liitteen mukainen alennettu viisumimaksu.

Erillisestä lomakkeesta, johon kiinnitetään viisumi niille henkilöille, joiden matkustusasiakirjaa Suomi ei tunnusta, peritään liitteen mukainen maksu. Maksua ei kuitenkaan peritä, mikäli kyseiseltä henkilöltä ei peritä viisumimaksua.

Tullilainsäädännön soveltamista koskevat tiedot
6 §

Tariffi- ja alkuperätiedon sekä muun tullilainsäädännön soveltamista koskevan tiedon antamisesta peritään unionin tullikoodeksista (unionin tullikoodeksi) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 52 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut erityiskustannukset, jos ne ovat tavanomaisesti aiheutuvia merkittävästi suuremmat.

Erinäiset säännökset
7 §

Ulkomaan rahayksikön hyväksymisestä maksuvälineeksi ja rahan vaihtamisesta euroiksi peritään aiheutuvat kustannukset.

Voimaantulo
8 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015 ja on voimassa vuoden 2016 loppuun.

Asetuksen mukaisia suoritemaksuja sovelletaan asioihin, jotka ovat tulleet vireille asetuksen voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2014

Sisäministeri
Päivi Räsänen

Ylitarkastaja
Miia Ainali

Liite

MAKSUTAULUKKO

Tullin maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista

I   TULLITOIMENPITEET
1.   Kulkuneuvoselvitys
Lentoliikenne
Kaupallisessa ulkomaanliikenteessä olevan ilma-aluksen selvitys kaikkina viikon päivinä:
1.1. Helsinki-Vantaan, Tampere-Pirkkalan ja Turun lentoasemilla klo 23.00—07.00 49 euroa
1.2.   Enontekiön, Helsinki-Malmin, Ivalon, Joensuun, Jyväskylän, Kajaanin, Kemi-Tornion, Kittilän, Kokkola-Pietarsaaren, Kuopion, Kuusamon, Lappeenrannan, Maarianhaminan, Oulun, Porin, Rovaniemen, Savonlinnan, Seinäjoen, Vaasan ja Varkauden lentoasemilla sekä Hernesaaren (Helsinki) helikopterikentällä klo 17.00—07.00 88 euroa
1.3.   Muualla vuorokaudenajasta riippumatta 107 euroa
Muussa kuin kaupallisessa ulkomaanliikenteessä olevan ilma-aluksen selvitys paikan päällä kaikkina viikon päivinä:
1.4.   Edellä mainituilla lentoasemilla klo 17.00—07.00 57 euroa
1.5.   Muualla vuorokaudenajasta riippumatta 96 euroa
Alusliikenne
Kaupallisessa ulkomaanliikenteessä olevan aluksen selvitys yleisissä satamissa kaikkina viikon päivinä lukuun ottamatta sähköisesti hoidettua alusselvitystä:
1.6.   klo 16.00—07.00 40 euroa
Edellä mainitun aluksen selvitys paikan päällä muissa satamissa:
1.7.   Maanantaista perjantaihin klo 07.00—16.00 102 euroa/tunti
1.8.   Muuna aikana 130 euroa/tunti
2. Kaupalliseen tarkoitukseen tuotavan tavaran luovutus vapaaseen liikkeeseen muutoin kuin kotitullausmenettelyssä lukuun ottamatta sähköisesti annettua luovutuspäätöstä
2.1.   Maanantaista perjantaihin muuna kuin yleisenä virka-aikana 25 euroa
2.2.   Lauantaina ja pyhäpäivinä 30 euroa
3.    Muut tullitoimenpiteet
3.1.   Tavaranhaltijan ja varastonpitäjän syystä johtuva tarkastuskäynti tai muu tullitoimenpide vapaa-alueella, tullivarastossa tai Tullin hyväksymässä muussa varastossa ja väliaikaisessa varastossa 102 euroa/tunti
3.2.   Tullitoimipaikan asiakirjamuodossa antama purkauslupa muuna kuin yleisenä virka-aikana 9 euroa
3.3.    Tullivalvonnassa hävittäminen, näyte-erien käsittely myyntikelvottomaksi, kuljetuksen saattovalvonta ja muut näihin verrattavat asiakkaasta johtuvat tullitoimenpiteet 102 euroa/tunti
3.4.    Valvontasuoritteen tuottamisen edellyttämä Tullin kulkuneuvon käyttö, lähimmästä Tullin toimipisteestä mitattuna, jos matka tästä toimipisteestä yhteen suuntaan on yli 10 kilometriä 36 senttiä/km
3.5.    Jos tilattua toimenpidettä ei voida aloittaa sovittuna aikana muusta kuin Tullista johtuvasta syystä, peritään odotusajalta 102 euroa/tunti
3.6.    Tullin asettaman tai hyväksymän sinetin tai muun vastaavan tunnistusmerkinnän puuttumisen aiheuttama tavaran tai kuorman laskenta, punnitseminen, läpivalaiseminen tai muu tarkastaminen 102 euroa/tunti
3.7.    Lemmikkieläimen säilytys ja hoito 50 euroa / alkava vuorokausi
4.    Kasvisten (hedelmät, marjat ja vihannekset) vaatimustenmukaisuuden ja terveyden valvonta
4.1.   Vaatimustenmukaisuustarkastus unioniin tuotaville tai unionista vietäville kasviksille:
4.1.1. ensimmäisestä tavaraerästä 87 euroa/ tavaraerä
4.1.2.   seuraavista tarkastettavista tavaraeristä 34 euroa/ tavaraerä
4.2. Terveystarkastus unioniin tuotaville kasviksille:
4.2.1. ensimmäisestä tavaraerästä 92 euroa/ tavaraerä
4.2.2. ensimmäisestä alle 50 kg:n tavaraerästä 45 euroa/ tavaraerä
4.2.3. seuraavista tarkastettavista tavaraeristä 40 euroa/ tavaraerä
4.2.4.  seuraavista alle 50 kg:n tavaraeristä 15 euroa/ tavaraerä
4.3. Vaatimustenmukaisuustarkastus sekä terveystarkastus unioniin tuotaville kasviksille:
4.3.1. ensimmäisestä tavaraerästä 118 euroa/ tavaraerä
4.3.2. seuraavista tarkastettavista tavaraeristä 50 euroa/ tavaraerä
4.4.   Tarkempi tarkastus unioniin tuotaville tai unionista vietäville kasviksille, kun tarkastuksessa on havaittu puutteita   200 euroa/ tavaraerä
alle 50 kg erät, tai erät joissa vain pakkausmerkintäpuutteita 105 euroa/ tavaraerä
4.5.   Uusintatarkastus kunnostustoimenpiteiden jälkeen sekä unionista että muualta tuotaville kasviksille   88 euroa/ tavaraerä
 alle 50 kg erät, tai erät joissa vain pakkausmerkintäpuutteita 45 euroa/ tavaraerä
4.6.   Venäjän Federaatiosta tuotavien havupuutavaraerien terveystodistustarkastus   2 euroa/ todistus
II TULLIN PÄÄTÖKSET
1.    Ennakkoratkaisut
1.1. Valmisteverotusta koskeva ennakkoratkaisu:
1.1.1. Joka on vaatinut tullilaboratorion tutkimuksen 500 euroa/ tavara
1.1.2. Joka ei ole vaatinut tullilaboratorion tutkimusta 350 euroa/ tavara
1.2. Muu verotusta koskeva ennakkoratkaisu:
1.2.1. Kun kysymys on kaupallisesta toiminnasta 500 euroa
1.2.2.   Kun hakijana on yksityishenkilö eikä kysymys ole kaupallisesta toiminnasta   150 euroa
1.3. Päätös olla antamatta ennakkoratkaisua 50 euroa
2.    Rekisteröintiä ja verotusta koskevat päätökset
2.1.    Rekisteröidyksi autoverovelvolliseksi hyväksymistä koskevat päätökset:
2.1.1.   Rekisteröidyksi autoverovelvolliseksi hyväksymistä koskeva päätös   1 600 euroa
2.1.2.   Edellä mainitun päätöksen voimassaoloajan pidentäminen tai vähäinen muuttaminen   210 euroa
2.1.3.   Edellä mainittua rekisteröintihakemusta koskeva hylkäävä päätös 200 euroa
2.2.    Valmisteverotuslaissa tarkoitettua valtuutettua varastonpitäjää koskevat luvat:
2.2.1.   Yhdenmukaistettuja valmisteveroja koskeva lupa 700 euroa
2.2.1.1.   Lisäksi kustakin erillisestä varastosta, 210 euroa
2.2.1.2.   kuitenkin yhteensä enintään 1 000 euroa
2.2.2. Vain kansallisia valmisteveroja koskeva lupa 520 euroa
2.2.2.1.    Lisäksi kustakin erillisestä varastosta, 200 euroa
2.2.2.2. kuitenkin yhteensä enintään 800 euroa
2.2.3.   Valmistajaa, jolla on vain kotimaan toimituksia, koskeva lupa 100 euroa
2.3.    Valmisteverotuslaissa tarkoitettua veroedustajaa koskevat luvat:
2.3.1.   Yhdenmukaistettuja valmisteveroja koskeva lupa 480 euroa
2.3.2.   Vain kansallisia valmisteveroja koskeva lupa 380 euroa
2.4.    Valmisteverotuslaissa tarkoitettua rekisteröityä vastaanottajaa koskevat luvat:
2.4.1.   Yhdenmukaistettuja valmisteveroja koskeva lupa 540 euroa
2.4.2.   Vain kansallisia valmisteveroja koskeva lupa 500 euroa
2.5.    Valmisteverotuslaissa tarkoitettua rekisteröityä lähettäjää koskeva lupa   440 euroa
2.6.    Valmisteverotuksen keskittämistä ja veroilmoituksen antamista koskevat luvat   280 euroa
2.7.   Edellä mainittujen valmisteverotusta koskevien päätösten voimassaoloajan pidentäminen tai vähäinen muuttaminen   310 euroa kuitenkin enintään luvasta kannettava maksu
2.8.   Edellä 2.2.1.—2.6. kohtia koskevaan hakemukseen annettava hylkäävä päätös   150 euroa kuitenkin enintään luvasta kannettava maksu
3. Tullivarastointia ja tullimenettelyä koskevat luvat ja päätökset
3.1.   Vapaa-alueen ja vapaavaraston perustamislupa 580 euroa
3.2.   Edellä kohdassa 3.1. mainittujen lupien voimassaoloajan pidentäminen tai vähäinen muuttaminen   160 euroa
3.3.   Tullivaraston ja väliaikaisen varaston perustamislupa 340 euroa
3.4.   Edellä kohdassa 3.3. mainittujen lupien voimassaoloajan pidentäminen tai vähäinen muuttaminen taikka hylkäävä päätös   130 euroa
3.5.   Vapaa-alueen rajojen muuttamista koskeva päätös 150 euroa
4.   Muut luvat ja päätökset
4.1.   Muulle kuin yksityishenkilölle myönnetty tullitietä ja yleistä liikennepaikkaa koskeva poikkeuslupa   42 euroa
4.2.   Tulliselvitysajan pidennys ja muu kuin yksinkertaistettua menettelyä koskeva tulliselvitysvelvollisuuden poikkeuslupa   52 euroa
4.3.   Valmisteverolainsäädäntöön perustuvat luvat 140 euroa
4.4.   Päätös banaanien vapauttamisesta tuontitarkastuksista 300 euroa
4.5.   Edellä mainittujen päätösten voimassaoloajan pidentäminen tai vähäinen muuttaminen   77 euroa, kuitenkin enintään luvasta kannettava maksu
4.6.   Tullittomuuden ja verottomuuden määräaikojen pidentäminen 38 euroa
4.7.   Moottoriajoneuvoverosta vapautus 44 euroa
4.8.   Väylämaksun vapautustodistus 30 euroa
5.   Viisumit
5.1.   Viisumi 60 euroa
5.2.   Lentokentän kauttakulkuviisumi 60 euroa
5.3.   Viisumi 6-11-vuotiaalle lapselle 35 euroa
5.4.   Alennettu viisumimaksu 35 euroa
5.5.   Erillinen viisumilomake 10 euroa
III   TULLILABORATORION SUORITTEET
1.   Laboratoriotutkimukset Tullin aloitteesta, koskien elintarvikelain (23/2006) sekä kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) mukaista valvontaa
1.1.   Elintarvikelainsäädännön soveltamisalaan kuuluvat tavarat 1—3 näytettä   440 euroa
— kun tutkittavia näytteitä on 4 tai enemmän 532 euroa
— kun tuontierän arvo on enintään 1 500 euroa 250 euroa/ tavaraerä
1.2.   Siipikarjanlihan vesipitoisuusvalvonta 1—3 näytettä 440 euroa
— kun tutkittavia näytteitä on 4 tai enemmän 532 euroa
— kun tuontierän arvo on enintään 1 500 euroa 250 euroa
1.3.   Muut tavarat 1—3 näytettä 360 euroa
— kun tutkittavia näytteitä on 4 tai enemmän 440 euroa
— kun tuontierän arvo on enintään 1 500 euroa 200 euroa/ tavaraerä
IV MUUT PALVELUT
1.    Asianosaisille annettavat
1.1.   Otteet ja jäljennökset päätöksistä ja muista asiakirjoista:
1.1.1. ensimmäinen sivu 10 euroa/sivu
1.1.2. seuraavat sivut 85 senttiä/sivu
1.2. Edellä mainitut oikeaksi todistettuina:
1.2.1. ensimmäinen sivu 10,40 euroa/ sivu
1.2.2. seuraavat sivut 1,30 euroa/sivu
1.3. Tulli- ja muut todistukset 27,50 euroa/ todistus
1.4. Lähettäminen:
1.4.1. Kirjelähetys 4,20 euroa + postimaksu
1.4.2. Pakettilähetys 7 euroa + postimaksu
1.4.3. Toimitusmaksu peritään postiennakolla/saantitodistuksella lähettämisestä   7 euroa + postimaksu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.