1072/2014

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2014

Laki jäteverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan jäteverolain (1126/2010) 3 §:n 1 momentti, 5, 10 ja 13 § sekä liite, sellaisena kuin niistä on 3 §:n 1 momentti osaksi laissa 534/2014, seuraavasti:

3 §
Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) jätteellä jätelain 6 §:n 3 momentin nojalla säädetyssä jäteluettelossa tarkoitettua esinettä tai ainetta, joka on jätelain 5 §:n 1 momentissa tai jätehuoltoa koskevan maakuntalain 2 §:ssä tarkoitettu jäte;

2) jätteen hyödyntämisellä toimintaa, jonka tarkoituksena on ottaa talteen ja käyttöön jätteen sisältämä aine tai energia;

3) kaatopaikalla jätteen loppukäsittelypaikkaa, jonne sijoitetaan jätettä maan päälle tai maahan ja jonka pitäminen edellyttää ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n 1 momentin tai jätehuoltoa koskevan maakuntalain 28 b §:n 1 momentin mukaista ympäristölupaa.


5 §
Veronalainen jäte ja veron määrä

Veroa suoritetaan liitteen verotaulukossa mainitusta jätteestä.

Vero on 55 euroa tonnilta jätettä, joka toimitetaan kaatopaikalle.

10 §
Ilmoitusvelvollisuus

Verovelvollisen on annettava Tullille veroilmoitus kultakin verokaudelta viimeistään verokautta seuraavan kalenterikuukauden 18 päivänä. Veroilmoitus on annettava kustakin kaatopaikasta erikseen.

Verovelvollisen on annettava Tullille 1 momentissa säädetyssä määräajassa kultakin verokaudelta ilmoitus kaatopaikalle toimitetuista sellaisista jätteistä, joita ei ole mainittu liitteen verotaulukossa, jäteluettelon mukaisesti jaoteltuina.

13 §
Erinäiset säännökset

Jollei tässä laissa toisin säädetä, rekisteriin, ilmoitusvelvollisuuteen, verotuksen toimittamiseen, veron maksamiseen ja veronkantoon, palauttamiseen, tarkastukseen, tietojenantovelvollisuuteen ja haltuunottoon, oikeussuojakeinoihin, salassapitovelvollisuuteen sekä rangaistuksiin sovelletaan niitä koskevia valmisteverotuslain säännöksiä. Tässä laissa tarkoitettuun verovelvolliseen sovelletaan tällöin valmisteverotuslain verokausi-ilmoittajaa koskevia säännöksiä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

HE 126/2014
VaVM 23/2014
EV 166/2014

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2014

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Valtiovarainministeri
Antti Rinne

Liite

VEROTAULUKKO

Jäteryhmä

>2 Maataloudessa, puutarhataloudessa, vesiviljelyssä, metsätaloudessa, metsästyksessä, kalastuksessa sekä elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvistä jätteistä:

02 01 maataloudessa, puutarhataloudessa, vesiviljelyssä, metsätaloudessa, metsästyksessä ja kalastuksessa syntyvät jätteet

02 02 lihan, kalan ja muiden eläinperäisten elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät jätteet, ei kuitenkaan — nimikkeen 02 02 01 pesu- ja puhdistuslietteet

02 03 hedelmien, vihannesten, viljojen, ruokaöljyjen, kaakaon, kahvin, teen ja tupakan valmistuksessa ja jalostuksessa, säilykkeiden valmistuksessa, hiivan ja hiivauutteen valmistuksessa sekä melassin valmistuksessa ja käymisessä syntyvät jätteet

02 04 sokerin jalostuksessa syntyvät jätteet

02 05 maidonjalostusteollisuudessa syntyvät jätteet

02 06 leipomo-, konditoria- ja makeisteollisuudessa syntyvät jätteet

02 07 jätteet, jotka syntyvät alkoholijuomien ja alkoholittomien juomien valmistuksessa (lukuun ottamatta kahvin, teen ja kaakaon valmistusta)

3 Puun käsittelyssä sekä levyjen ja huonekalujen, massan, paperin ja kartongin valmistuksessa syntyvistä jätteistä:

03 01 puun käsittelyssä sekä levyjen ja huonekalujen valmistuksessa syntyvät jätteet

03 03 Massojen, paperin ja kartongin valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät jätteet, ei kuitenkaan — nimikkeen 03 03 02 soodasakka (joka syntyy keittolipeän hyödyntämisessä

4 Nahka-, turkis- ja tekstiiliteollisuuden jätteet

04 01 nahka- ja turkisteollisuuden jätteet

04 02 tekstiiliteollisuuden jätteet

5 Öljynjalostuksessa, maakaasun puhdistuksessa ja hiilen pyrolyyttisessä käsittelyssä syntyvät jätteet

05 01 öljynjalostuksen jätteet

05 06 hiilen pyrolyyttisessä käsittelyssä syntyvät jätteet

05 07 maakaasun puhdistuksessa ja kuljetuksessa syntyvät jätteet

7 Orgaanisissa kemian prosesseissa syntyvät jätteet

07 01 orgaanisten peruskemikaalien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet

07 02 muovien, kumin ja synteettisten kuitujen valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet

>07 03 orgaanisten väriaineiden ja pigmenttien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet (lukuun ottamatta nimikeryhmää 06 11)

07 04 orgaanisten kasvinsuojeluaineiden (lukuun ottamatta nimikkeitä 02 01 08 ja 02 01 09), puunsuojakemikaalien (lukuun ottamatta nimikeryhmää 03 02) ja muiden biosidien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet

07 05 lääkkeiden valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet

07 06 rasvojen, voiteiden, saippuoiden, pesu- ja puhdistusaineiden, desinfiointiaineiden ja kosmeettisten aineiden valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet

07 07 hienokemikaalien ja kemikaalien, joita ei ole mainittu muualla, valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet

8 Pinnoitteiden (maalien, lakkojen ja lasimaisten emalien), liimojen, tiivistysmassojen sekä painovärien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet

08 01 maalien ja lakkojen valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa, käytössä ja poistossa syntyvät jätteet

08 02 muiden pinnoitteiden (keraamiset materiaalit mukaan luettuina) valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet

08 03 painovärien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet

08 04 liimojen ja tiivistysmassojen (vedenpitävät aineet mukaan luettuina) valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet

08 05 jätteet, joita ei ole mainittu muualla nimikeryhmässä 08

9 Valokuvateollisuuden jätteet

09 01 valokuvateollisuuden jätteet

10 Termisissä prosesseissa syntyvistä jätteistä:

10 01 Voimalaitoksissa ja muissa polttolaitoksissa syntyvät jätteet (lukuun ottamatta nimikeryhmää 19), ei kuitenkaan  — nimikkeen 10 01 07 savukaasujen  rikinpoistossa  syntyvät  lietemäiset  kalsiumpohjaiset  reaktiojätteet —  nimikkeen 10 01 21 muut kuin nimikkeessä    10 01 20 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

10 02 Rauta- ja terästeollisuudessa syntyvät jätteet, ei kuitenkaan — nimikkeen 10 02 01 kuonan käsittelyssä syntyvät jätteet — nimikkeen 10 02 14 muut kuin nimikkeessä 10 02 13 mainitut kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut

11 Metallien ja muiden materiaalien kemiallisessa pintakäsittelyssä ja pinnoittamisessa sekä ei-rautametallien hydrometallurgiassa syntyvistä jätteistä:

11 05 kuumaupotuksessa syntyvät jätteet

12 Metallien ja muovien muovauksessa sekä fysikaalisessa ja mekaanisessa pintakäsittelyssä syntyvät jätteet

12 01 metallien ja muovien muovauksessa sekä fysikaalisessa ja mekaanisessa pintakäsittelyssä syntyvät jätteet

12 03 jätteet, jotka syntyvät vedellä ja höyryllä tapahtuvassa rasvanpoistossa (lukuun ottamatta nimikeryhmää 11)

15 Pakkausjätteet, absorboimisaineet, puhdistusliinat, suodatinmateriaalit ja suojavaatteet, joita ei ole mainittu muualla

15 01 pakkaukset (mukaan luettuna yhdyskuntien erilliskerätty pakkausjäte)

15 02 absorboimisaineet, suodatinmateriaalit, puhdistusliinat ja suojavaatteet

16 Jätteistä, joita ei ole mainittu muualla luettelossa:

16 01 romuajoneuvot eri liikennemuodoista (liikkuvat työkoneet mukaan luettuina) ja romuajoneuvojen purkamisessa ja ajoneuvojen huollossa syntyvät jätteet (lukuun ottamatta nimikeryhmiä 13, 14, 16 06 ja 16 08)

16 02 sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja muiden laitteiden jätteet

16 03 epäkurantit tuotteiden valmistuserät ja käyttämättömät tuotteet

16 05 painepakkauksissa ja -säiliöissä olevat kaasut ja käytöstä poistetut kemikaalit

16 06 paristot ja akut

16 07 kuljetussäiliöiden, varastosäiliöiden ja tynnyrien puhdistuksessa syntyvät jätteet (lukuun ottamatta nimikeryhmiä 05 ja 13)

16 08 käytetyt katalyytit (katalysaattorit mukaan luet-tuina)

16 10 vesipitoiset nestemäiset jätteet, jotka on tarkoitus käsitellä muualla kuin toimipaikassa

17 Rakentamisessa ja purkamisessa syntyvistä jätteistä (pilaantuneilta alueilta kaivetut maa-ainekset mukaan luettuina):

17 01 betoni, tiilet, laatat ja keramiikka

17 02 puu, lasi ja muovit

17 03 bitumiseokset, kivihiiliterva ja -tervatuotteet

17 04 metallit, niiden seokset (lejeeringit) mukaan luettuina

17 09 muut rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät jätteet

18 Ihmisten ja eläinten terveyden hoidossa tai siihen liittyvässä tutkimustoiminnassa syntyvät jätteet (lukuun ottamatta keittiö- ja ravintolajätteitä, jotka eivät ole syntyneet välittömässä hoitotoiminnassa)

18 01 synnytyslaitoksissa, taudinmäärityksessä, sairaanhoidossa tai sairauksien ennaltaehkäisyssä syntyvät jätteet

18 02 eläinten tautien tutkimuksessa, taudinmäärityksessä sekä tautien hoidossa ja ennaltaehkäisyssä syntyvät jätteet

19 Jätehuoltolaitoksissa, erillisissä jätevedenpuhdista-moissa sekä ihmisten käyttöön tai teollisuuskäyttöön tarkoitetun veden valmistuksessa syntyvät jätteet

19 01 jätteiden poltossa tai pyrolyysissä syntyvät jätteet

19 02 jätteiden fysikaalis-kemiallisessa käsittelyssä (mukaan luettuina krominpoisto, syanidinpoisto ja neutralointi) syntyvät jätteet

19 03 stabiloidut ja kiinteytetyt jätteet

19 04 lasitetut jätteet ja lasituksessa syntyvät jätteet

19 05 kiinteiden jätteiden aerobisessa käsittelyssä syntyvät jätteet

19 06 jätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvät jätteet

19 07 kaatopaikan suotovedet

19 08 jätevedenpuhdistamoissa syntyvät jätteet, joita ei ole mainittu muualla

19 09 ihmisten käyttöön tai teollisuuskäyttöön tarkoitetun veden valmistuksessa syntyvät jätteet

19 10 metallia sisältävien jätteiden paloituksessa syntyvät jätteet

19 11 öljyn regeneroinnissa syntyvät jätteet

19 12 jätteiden mekaanisessa käsittelyssä (kuten lajittelussa, murskaamisessa, paalauksessa ja pelletoinnissa) syntyvät jätteet, joita ei ole mainittu muualla

19 13 maaperän ja pohjaveden kunnostamisessa syntyvät jätteet

20 Yhdyskuntajätteet (asumisessa syntyvät jätteet ja niihin rinnastettavat kaupan, teollisuuden ja muiden laitosten jätteet), erilliskerätyt jakeet mukaan luettuina

20 01 yksilöidyt jätelajit (lukuun ottamatta nimikeryhmää 15 01)

20 02 puutarha- ja puistojätteet, hautausmaiden hoidossa syntyvät jätteet mukaan luettuina

20 03 muut yhdyskuntajätteet

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.