1055/2014

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2014

Valtioneuvoston asetus metsänhoitoyhdistyksistä annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan metsänhoitoyhdistyksistä annetun asetuksen (1227/1998) 1—3, 5, 6 ja 8—10 §, sellaisina kuin niistä ovat 2 ja 5 § osaksi asetuksessa 288/2011, sekä

muutetaan 4 ja 7 §, sellaisena kuin niistä on 4 § osaksi asetuksessa 288/2011, seuraavasti:

4 §
Metsänhoitoyhdistyksen valtuuston valitseminen

Metsänhoitoyhdistyksen hallituksen tulee perustaa ja asettaa nähtäville rekisteri valtuuston vaaleissa äänioikeutetuista jäsenistä (äänioikeusrekisteri) viimeistään 15 viikkoa ennen viimeistä vaalipäivää. Ilmoitus metsänhoitoyhdistyksen valtuuston vaalista ja äänioikeusrekisterin nähtävillä pitämisestä tulee julkaista yhdessä tai useammassa yhdistyksen toimialueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä. Jos joku katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeusrekisteristä, hän voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen metsänhoitoyhdistyksen hallitukselle viimeistään 12 viikkoa ennen viimeistä vaalipäivää. Metsänhoitoyhdistyksen hallitus vahvistaa äänioikeusrekisterin vaaleissa noudatettavaksi viimeistään seitsemän viikkoa ennen viimeistä vaalipäivää.

Vähintään kahdella metsänhoitoyhdistyksen äänioikeutetulla jäsenellä on oikeus asettaa ehdokkaita valtuutetuiksi. Hakemus ehdokkaiden asettamiseksi tulee toimittaa metsänhoitoyhdistyksen hallitukselle viimeistään kuusi viikkoa ennen viimeistä vaalipäivää. Hakemukseen on liitettävä jokaisen ehdokkaaksi asetettavan suostumus valtuutetun toimen vastaanottamiseen.

Metsänhoitoyhdistyksen hallitus tiedottaa äänioikeutetuille jäsenille metsänhoitoyhdistyksen valtuuston vaalista ja ehdokasluettelosta viimeistään kolme viikkoa ennen viimeistä vaalipäivää. Tiedot lähetetään posti- tai sähköpostiosoitteeseen, jonka jäsen on ilmoittanut merkittäväksi metsänhoitoyhdistyksen jäsenrekisteriin ennen äänioikeusrekisterin vahvistamista.

Metsänhoitoyhdistyksen säännöissä voidaan määrätä, että metsänhoitoyhdistyksen hallitukselle 1—3 momentissa säädetyistä tehtävistä huolehtii yhdistyksen kokouksen tai valtuuston valitsema muu toimielin. Edellä 1—3 momentissa säädetyistä määräajoista voidaan määrätä toisin yhdistyksen säännöissä tai yhdistyksen valtuuston hyväksymässä äänestys- ja vaalijärjestyksessä.

7 §
Valtuuston vaali eräissä tapauksissa

Jos 4 §:n 2 momentissa tarkoitetussa ehdokasasettelussa saadaan vaalikelpoisia ehdokkaita enintään niin monta henkilöä kuin valtuutettuja on, metsänhoitoyhdistyksen hallitus taikka yhdistyksen kokouksen tai valtuuston valitsema muu toimielin voi vahvistaa vaalin tuloksen ehdokasasettelun perusteella.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015. Tällä asetuksella kumotun 2 §:n säännöksiä sovelletaan kuitenkin 31 päivään joulukuuta 2015.

Metsänhoitoyhdistyksen tulee toimittaa Suomen metsäkeskukselle 31 päivänä joulukuuta 2014 päättyneen tilikauden tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja toimintakertomus 30 päivään huhtikuuta 2015 mennessä. Toimintakertomukseen tulee liittää ilmoitus metsänhoitoyhdistyksen ilman metsänomistajan kirjallista valtuutusta toimittamasta puusta.

Metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta annetun lain (1090/2013) voimaantulon jälkeen järjestettävissä ensimmäisissä metsänhoitoyhdistyksen valtuuston vaaleissa metsänhoitoyhdistyksen hallitus tai tämän asetuksen 4 §:n 4 momentissa tarkoitettu muu toimielin lähettää äänioikeutetuille jäsenille heidän postiosoitteeseensa 4 §:n 3 momentissa tarkoitettujen tietojen lisäksi äänestyslipun ja palautuskirjekuoren viimeistään kolme viikkoa ennen viimeistä vaalipäivää. Tässä momentissa tarkoitetuissa valtuuston vaaleissa viimeisellä vaalipäivällä tarkoitetaan sitä päivää, jolloin täytetty äänestyslippu on viimeistään jätettävä postin kuljetettavaksi.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeri
Petteri Orpo

Lainsäädäntöneuvos
Pekka Kemppainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.