1054/2014

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2014

Valtioneuvoston asetus eräiden lääkeaineiden käytön kieltämisestä eläimille

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään eläinten lääkitsemisestä annetun lain (387/2014) 8 §:n nojalla:

1 §
Tarkoitus ja soveltamisala

Tämän asetuksen tarkoituksena on varmistaa, ettei eläinten lääkitsemiseen käytetä sellaisia lääkeaineita, jotka voivat aiheuttaa haittaa ihmisen terveydelle tai sairauksien hoidolle, eläimille tai ympäristölle. Tätä asetusta sovelletaan kaikkien eläinten lääkitsemiseen.

2 §
Suhde muihin säädöksiin

Lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta eläinlääkinnässä säädetään myös lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta eläinlääkinnässä annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (17/14) sekä lääkkeiden ja lääkerehujen määräämisestä eläinlääkinnässä annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (7/EEO/2008). Eläinlääkärin lääkekirjanpidosta säädetään eläinlääkärin lääkekirjanpidosta annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (22/14). Eläimistä saatavien elintarvikkeiden eläinlääkejäämien ja kiellettyjen lääkeaineiden käytön valvonnasta eläintuotannossa säädetään myös vieraista aineista eläimistä saatavissa elintarvikkeissa annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (1/EEO/2007).

3 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) tuotantoeläimillä eläimiä siten kuin ne määritelty eläinten lääkitsemisestä annetun lain (387/2014), jäljempänä lääkitsemislaki, 6 §:n 8 kohdassa;

2) rekisteröidyllä hevoseläimellä rotukantakirjaan merkittyä tai siihen merkittäväksi tarkoitettua taikka kansainvälisen kilpailu- tai urheiluhevosia hallinnoivan yhdistyksen rekisteriin merkittyä hevoseläintä;

3) lääkkeiden sairauksien hoitoon liittyvällä käytöllä lääkkeen antamista yksittäisen eläimen sairauden tai hedelmällisyyshäiriön hoitoon tai synnytyksen avuksi eläinlääkärin tutkimuksen perusteella;

4) eläinten lisääntymisen säätelyyn liittyvällä käsittelyllä lääkkeen antamista yksittäisen tuotantoeläimen kiiman säätelyä sekä luovuttajien ja vastaanottajien valmistelua alkionsiirtoa varten sekä lääkkeen antamista kalanviljelyssä kalojen sukupuolen vaihtamiseksi; sekä

5) varoajalla varoaikaa siten kuin se on määritelty lääkitsemislain 6 §:n 9 kohdassa.

4 §
Eläinten kasvua ja tuotantoa edistävien lääkeaineiden käytön kieltäminen

Seuraavien aineiden käyttö tuotantoeläimille on kielletty:

1) stilbeenit ja stilbeenijohdannaiset sekä niiden suolat ja esterit;

2) tyreostaattisesti vaikuttavat aineet;

3) 17-beeta-estradioli ja sen esterijohdannaiset;

4) naudan somatotropiini ja sen johdannaiset;

5) lääkeaineet, jotka sisältyvät farmakologisesti vaikuttavista aineista ja niiden eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien jäämien enimmäismääriä koskevasta luokituksesta annetun komission asetuksen (EU) N:o 37/2010 liitteen taulukkoon 2.

5 §
Estrogeenisesti, androgeenisesti tai gestageenisesti vaikuttavien aineiden käyttö tuotantoeläimille

Estrogeenisesti, androgeenisesti tai gestageenisesti vaikuttavien aineiden käyttö tuotantoeläimille on kielletty lukuun ottamatta tässä pykälässä säädettyjä poikkeuksia.

Eläinlääkäri saa käyttää gestageenisesti vaikuttavia aineita sekä muita estrogeenisesti vaikuttavia aineita sekä muita estrogeenisesti vaikuttavia aineita kuin  17-beeta-estradiolia ja sen esterijohdannaisia sisältäviä lääkkeitä  yksittäisten tuotantoeläinten lisääntymishäiriöiden hoitoon, tiineyden keskeyttämiseen sekä lisääntymiseen liittyvään käsittelyyn. Estrogeenien ja gestageenien käyttö lisääntymisen säätelyyn on kielletty tuotantokierron loppuvaiheessa oleville eläimille.

Progesteronia ja sen johdannaisia, joiden lähtöaine hajoaa antopaikasta hydrolyyttisesti, saa antaa vain eläinlääkäri itse tutkimiensa eläinten hoitoon vain injektiona tai munasarjojen toimintahäiriöihin emätinkierukkana. Suun kautta annettavia gestageenisesti vaikuttavia aineita saa käyttää sioille ja hevosille.

Eläinlääkärin on itse annettava eläimelle estrogeenisesti ja gestageenisesti vaikuttavia aineita sisältävät lääkevalmisteet lukuun ottamatta suun kautta annettavia gestageenisesti vaikuttavia aineita sioille ja hevosille. Eläinlääkärin on aina kuitenkin tutkittava hoidettava sika tai hevonen ennen hoidon aloittamista ja lääkkeen annon on tapahduttava eläinlääkärin antamien yksityiskohtaisten ohjeiden mukaisesti.

Testosteronia saa käyttää kalanviljelyssä kalanpoikasten sukupuolen vaihtamiseksi kolmen ensimmäisen elinkuukauden aikana. Käsiteltyjä kaloja ei saa käyttää elintarvikkeeksi.

6 §
Beeta-agonistien käyttö tuotantoeläimille

Injektiona annettavia beeta-agonisteja sisältäviä eläinlääkevalmisteita saa eläinlääkäri antaa naudoille sekä hevosille ja muille kavioeläimille synnytysavun yhteydessä. Suun kautta annettavia beeta-agonisteja sisältäviä eläinlääkevalmisteita saa käyttää hevosille ja muille kavioeläimille hengitystiesairauksien, sädeluuontuman ja kaviokuumeen hoitoon sekä luomisen ehkäisyyn.

7 §
Hevoseläimiä koskevat poikkeukset

Edellä 4—6 §:ssä olevat kiellot ja rajoitukset eivät koske hevoseläimiä, joiden tunnistusasiakirjan IX luvun II osassa on ilmoitus siitä, että tunnistusasiakirjassa kuvailtua hevoseläintä ei ole tarkoitettu teurastettavaksi elintarvikkeena käytettäväksi.

8 §
Kirjanpito estrogeeneista, androgeeneista, gestageeneista ja beeta-agonisteista

Eläinlääkärin on pidettävä kirjaa tuotantoeläimille käyttämistään, määräämistään tai luovuttamistaan estrogeeneistä, androgeeneistä, gestageeneista ja beeta-agonisteista siten kuin eläinlääkärin lääkekirjanpidosta annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa säädetään.

9 §
Lääkittyjen eläinten vienti

Lääkitsemislain 8 §:n 3 momentista poiketen tuotantoeläimiä, joita on käsitelty 5—6 §:ssä sallitulla tavalla saa viedä toiseen Euroopan unionin jäsenvaltioon, jos vienti tapahtuu eläimelle annetun lääkkeen varoajan päätyttyä. Myös tällaisten eläinten lihan vienti on sallittu kyseisiin maihin, jos eläin on teurastettu lääkkeen varoajan päätyttyä.

Ennen varoajan päättymistä voidaan toiseen Euroopan unionin jäsenvaltioon kuitenkin viedä rekisteröityjä hevoseläimiä, joille on annettu altrenogestia tai beeta-agonisteja sisältäviä lääkkeitä, jos edellä mainittujen lääkkeiden käyttöä koskevien edellytysten lisäksi lääkitys on merkitty hevoseläimen mukana olevaan hevospassiin tai tunnistusasiakirjaan.

10 §
Laittomasti lääkityt eläimet

Aluehallintoviraston on määrättävä eläin lopetettavaksi ja sen ruho ja siitä saatavat tuotteet hävitettäviksi, jos eläimelle on käytetty lääkeainetta 4—6 §:n vastaisesti.

11 §
Eräiden mikrobilääkeaineiden käytön rajoittaminen

Seuraavien mikrobilääkeaineiden käyttö on kielletty kaikille eläinlajeille:

1) avoparsiini, vankomysiini ja teikoplaniini

2) virginiamysiini

3) kolmannen ja neljännen polven kefalosporiinit

4) rifampisiini ja rifabutiini

5) moksifloksasiini, ofloksasiini, levofloksasiini ja gatifloksasiini lukuun ottamatta hevoseläinten ja seuraeläinten silmätulehdusten paikallishoitoa

6) tigesykliini

7) mupirosiini

8) telitromysiini

9) daptomysiini

10) linetsolidi

11) kinupristiini-dalfopristiini

12) karbapeneemit

13) monobaktaamit

14) temosilliini

15) lipoglykopeptidit (televansiini) ja neoglykosidit.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja lääkeaineita sisältäviä lääkevalmisteita saa kuitenkin käyttää eläimille silloin, kun kyseisellä lääkevalmisteella on myyntilupa tai muu kulutukseen luovuttamista koskeva lupa eläinlääkkeenä. Tällöin lääkevalmistetta saa käyttää vain myyntiluvassa tai muussa kulutukseen luovuttamista koskevassa luvassa määritellylle kohde-eläinlajille kyseisessä luvassa määrättyyn indikaatioon.

12 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

Tällä asetuksella kumotaan eräiden lääkeaineiden käytön kieltämisestä tai rajoittamisesta eläimille annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (847/2008).

Neuvoston direktiivi 96/22/EY (31996L0022); EYVL N:o L 125, 23.5.1996, s. 3
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/74/EY (32003L0074); EUVL N:o L 262, 14.10.2003, s. 17
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/97/EY (32008L0097); EUVL N:o L 318, 28.11.2008, s. 9

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeri
Petteri Orpo

Lainsäädäntöneuvos
Anne Haikonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.