1030/2014

Annettu Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2014

Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön työjärjestyksestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan valtiovarainministeriön työjärjestyksestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen (966/2005) 16 §,

muutetaan 2 §:n 1 momentin johdantokappale ja 3 ja 4 momentti, 3 §:n 8 kohta, 4 §, 5 §:n 6 kohta, 7 §:n 13 kohta, 8 §:n 4 ja 11 kohta, 11 §:n 7 kohta, 15 §:n otsikko ja 3 momentti, 18 §:n 3 momentti, 19 §:n 2 momentti, 20 ja 21 §, 22 §:n 2 momentti, 27 ja 28 §, 29 §:n 2 momentti, 31 §:n 1 momentti sekä 50 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 1 momentin johdantokappale ja 4 momentti ja 5 §:n 6 kohta asetuksessa 326/2010, 2 §:n 3 momentti, 15 §:n otsikko ja 3 momentti, 22 §:n 2 momentti, 27 §, 29 §:n 2 momentti ja 50 §:n 2 momentti asetuksessa 834/2013, 4 §, 7 §:n 13 kohta ja 20 § asetuksessa 1271/2011, 8 §:n 4 ja 11 kohta asetuksessa 78/2013, 11 §:n 7 kohta asetuksessa 344/2011, 18 §:n 3 momentti, 19 §:n 2 momentti, 21 ja 28 § sekä 31 §:n 1 momentti asetuksessa 477/2013, sekä

lisätään 11 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksissa 344/2011 ja 1271/2011, uusi 8 kohta seuraavasti:

2 §
Osastot ja esikuntaelimet

Ministeriössä on seuraavat toimintayksiköt:


Ministeriön johdon esikuntaeliminä ovat kansainvälisten asioiden sihteeristö ja euroalueen vakausyksikkö, jotka toimivat suoraan kansainvälisten ja rahoitusmarkkina-asioiden alivaltiosihteerin alaisuudessa. Valtiosihteeri kansliapäällikkönä määrää johdon alaisuudessa toimivaan ylijohtajan tehtävään. Valtiosihteeri kansliapäällikkönä voi erikseen asettaa muitakin johdon esikuntaelimiä ja määräaikaisia projektiorganisaatioita.

Mitä tässä työjärjestyksessä on sanottu osastosta, noudatetaan 1 momentissa mainittujen toimintayksiköiden lisäksi soveltuvin osin 2 momentissa mainittuun valtiovarain controller -toimintoon ja 3 momentissa tarkoitettuihin esikuntaelimiin.

3 §
Kansantalousosasto

Kansantalousosasto valmistelee asiat, jotka koskevat:


8) hallituksen vuosikertomukseen otettavia selvityksiä taloudellisesta kehityksestä, talous- ja rakennepolitiikasta ja talous- ja rakennepoliittisten toimenpiteiden vaikutusten arvioinnista;


4 §
Budjettiosasto

Budjettiosasto valmistelee asiat, jotka koskevat:

1) finanssipolitiikkaa;

2) toiminta- ja taloussuunnittelun yleisiä perusteita, kehysmenettelyä ja talousarviota;

3) julkisen talouden suunnitelmaa;

4) valtion varallisuuden hallinnan yleisiä perusteita;

5) valtion maksujen yleisiä perusteita ja toiminnan maksullisuutta;

6) valtion maksuliikettä sekä valtion tuloja ja menoja koskevia kassaennusteita (Rahakas -kassaennustejärjestelmää);

7) valtion kirjanpidon, tilinpäätöksen ja muun taloushallinnon yleisiä perusteita;

8) hallituksen vuosikertomukseen otettavien talousarviolausumien sekä eduskunnan valtiontalouden hoidosta ja talousarvion noudattamisesta antamien kannanottojen vastausten koordinointia;

9) valtionavustusten myöntämisen ja käytön yleisiä perusteita;

10) valtion hankintatointa ja Hansel-osakeyhtiötä;

11) julkishallinnon ja -talouden tilintarkastusta (JHTT);

12) valtion taloudenhoidon valvonnan ja tarkastustoimen yleisiä perusteita;

13) korkotukilainojen ja valtion lainanannon yleisiä perusteita;

14) valtion liikelaitosten ja valtion toiminnassa käytettävien markkinaehtoisten järjestelmien yleistä kehittämistä;

15) valtion talonrakennustoimintaa, kiinteistövarallisuutta, virastotiloja sekä Senaattikiinteistöjä;

16) metallirahoja;

17) valtionperintöjä;

18) Ahvenanmaan itsehallintolain 7 lukua;

19) Valtiokonttoria koskevia hallinnollisia säännöksiä sekä Valtiokonttorin hallinnonohjauksen tehtäviä ja tulosohjausta;

20) Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen tehtäviä ja tulosohjausta.

5 §
Vero-osasto

Vero-osasto valmistelee asiat, jotka koskevat:


6) Verohallinnon ja Tullin tehtäviä ja tulosohjausta.

7 §
Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto (Valtion työmarkkinalaitos)

Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto valmistelee asiat, jotka koskevat:


13) Valtiokonttorin tehtäviä ja tulosohjausta osaston toimialan osalta;


8 §
Kunta- ja aluehallinto-osasto

Kunta- ja aluehallinto-osasto valmistelee asiat, jotka koskevat:


4) kuntien toiminnan ja talouden yleistä seurantaa ja ennakointia sekä kuntatalousohjelmaa;


11) Valtiokonttorin tuottamien Kansalaisneuvonta ja Suomi.fi -palvelujen toiminnallisen kehittämisen ohjausta yhteistyössä julkisen hallinnon tieto- ja viestintäteknisen toiminnon kanssa;


11 §
Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen toiminto (JulkICT-toiminto)

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen toiminto valmistelee asiat, jotka koskevat:


7) Valtiokonttorille kuuluvia julkisen hallinnon yhteisiä sähköisiä asioinnin ja hallinnon tukipalveluja koskevaa ohjausta;

8) Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen tehtäviä ja tulosohjausta.

15 §
Osastojen ja esikuntaelimien sisäinen organisaatio ja tehtävien jako

Kansainvälisten asioiden sihteeristön ja euroalueen vakausyksikön päällikkönä on ministerin enintään viiden vuoden määräajaksi tehtävään määräämä virkamies sekä osaston yksikön päällikkönä valtiosihteerin kansliapäällikkönä enintään viiden vuoden määräajaksi tehtävään määräämä virkamies. Päällikön tehtävään määrätyllä virkamiehellä on oikeus käyttää yksikön päällikön nimikettä oman virkanimikkeensä ohella.

18 §
Johtamis- ja ohjausvastuut

Muuna virkamiesjohtona ministeriön johtamisesta vastaa valtiosihteeri kansliapäällikkönä. Valtiosihteerin kansliapäällikkönä apuna ministeriön johtamisessa toimivat alivaltiosihteerit, hallinto- ja kehitysjohtaja sekä talouspolitiikan koordinaattori.


19 §
Tulostavoitteiden asettaminen

Valtiosihteeri kansliapäällikkönä käy tuloskeskustelut strategisista tavoitteista alivaltiosihteerien, hallinto- ja kehitysjohtajan sekä talouspolitiikan koordinaattorin kanssa. Julkisen talouden, erityisesti veropolitiikan alivaltiosihteeri tekee johtamissopimuksen vero-osaston osastopäällikön kanssa vuosittaisista tulostavoitteista. Valtiosihteeri kansliapäällikkönä tekee johtamissopimukset muiden osastopäälliköiden kanssa vuosittaisista tulostavoitteista.


20 §
Ministerin johtoryhmät

Ministeri voi asettaa toimialansa asioiden valmistelua ohjaamaan ministerin johtoryhmän. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii ministeri tai häntä edustava valtiosihteeri. Ministeri määrää johtoryhmän jäsenet.

21 §
Koordinoiva johtoryhmä ja virkamiesjohtoryhmä

Valtiosihteerin kansliapäällikkönä apuna ja johdolla toimii koordinoiva johtoryhmä, johon kuuluvat alivaltiosihteerit, hallinto- ja kehitysjohtaja, talouspolitiikan koordinaattori sekä viestintäjohtaja. Koordinoivan johtoryhmän tehtävänä on sovittaa yhteen strategiatyön toimeenpanoa ja seurantaa sekä käsitellä ja sovittaa yhteen strategiset ja ministeriön kannalta tärkeät teemat ja asiakokonaisuudet, joilla on liittymäkohtia useamman kuin yhden tulosalueen piiriin tai osaston toimialaan.

Valtiosihteerin kansliapäällikkönä johtama virkamiesjohtoryhmä käsittelee ja sovittaa yhteen ministeriön toiminnan kannalta keskeisiä yhteisiä toimintatapoja sekä johtamista ja sisäistä hallintoa. Virkamiesjohtoryhmään kuuluvat valtiosihteerin kansliapäällikkönä määräämät virkamiehet.

22 §
Muut ohjaus- ja valmisteluryhmät

Talouspolitiikan koordinaatioryhmää johtaa valtiosihteeri kansliapäällikkönä apunaan julkisen talouden, erityisesti veropolitiikan alivaltiosihteeri ja talouspolitiikan koordinaattori, kansainvälisten ja rahoitusmarkkina-asioiden ohjausryhmää kansainvälisten ja rahoitusmarkkina-asioiden alivaltiosihteeri sekä hallintopolitiikan koordinaatioryhmää ja hallinnonalan tulosohjausryhmää hallinto- ja kehitysjohtaja.

27 §
Alivaltiosihteerien tehtävät

Kansainvälisten ja rahoitusmarkkina-asioiden alivaltiosihteeri johtaa ja sovittaa yhteen valtiosihteerin kansliapäällikkönä apuna erityisesti rahoitusmarkkinaosaston, kansainvälisten asioiden sihteeristön ja euroalueen vakausyksikön toimialaan kuuluvien sekä Euroopan unionin talous- ja rahoituskomiteassa käsiteltävien asioiden valmistelua.

Julkisen talouden, erityisesti veropolitiikan alivaltiosihteeri johtaa ja sovittaa yhteen valtiosihteerin kansliapäällikkönä apuna julkista taloutta sekä erityisesti veropolitiikkaa koskevien ja vero-osaston toimialaan kuuluvien asioiden valmistelua.

28 §
Talouspolitiikan koordinaattorin tehtävät

Talouspolitiikan koordinaattori kehittää ja sovittaa yhteen valtiosihteerin kansliapäällikkönä apuna talouspolitiikan tulosalueeseen kuuluvien kansantalousosaston ja budjettiosaston toimialaan kuuluvien asioiden sekä kunta- ja aluehallinto-osaston toimialaan kuuluvien julkisen talouden vakausvalvonnan välineitä koskevien asioiden valmistelua.

29 §
Osastopäällikön tehtävät

Hallinto- ja kehitysjohtajasta, ICT-johtajasta ja valtioneuvoston controllerista on soveltuvin osin voimassa, mitä 1 momentissa ja muualla tässä työjärjestyksessä säädetään osastopäälliköstä.

31 §
Sijaisten määrääminen

Valtiosihteerin kansliapäällikkönä, alivaltiosihteerien, hallinto- ja kehitysjohtajan sekä talouspolitiikan koordinaattorin sijaiset määrää ministeri.


50 §
Ministeriössä päätettävä harkinnanvarainen virkavapaus

Harkinnanvaraisen virkavapauden suoraan osastopäällikön alaisuudessa toimivalle virkamiehelle myöntää hallinto- ja kehitysjohtaja osastopäällikön esittelystä. Harkinnanvaraisen virkavapauden kansainvälisten asioiden sihteeristön ja euroalueen vakausyksikön virkamiehelle myöntää kansainvälisten ja rahoitusmarkkina-asioiden alivaltiosihteeri esikuntaelimen päällikön esittelystä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

  Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2014

Valtiovarainministeri
Antti Rinne

Lainsäädäntöneuvos
Salla Kalsi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.