1010/2014

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden elintarvikkeiden ilmoittamisesta voimakassuolaiseksi

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään elintarvikelain (23/2006) 9 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 989/2007:

1 §
Asetuksen tarkoitus

Tässä asetuksessa säädetään eräiden elintarvikkeiden ilmoittamisesta voimakassuolaiseksi.

2 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin elintarvikkeisiin, jotka on tarkoitettu loppukuluttajalle sekä elintarvikkeisiin, jotka on tarkoitettu toimitettavaksi suurtalouksille, ellei tässä asetuksessa myöhemmin toisin säädetä.

Elintarviketietojen antamista koskevaan vastuuseen sovelletaan, mitä on säädetty elintarviketietojen antamisesta kuluttajille, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1924/2006 ja (EY) N:o 1925/2006 muuttamisesta sekä komission direktiivin 87/250/ETY, neuvoston direktiivin 90/496/ETY, komission direktiivin 1999/10/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/13/EY, komission direktiivien 2002/67/EY ja 2008/5/EY sekä komission asetuksen (EY) N:o 608/2004 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011, jäljempänä elintarviketietoasetus, 8 artiklassa.

3 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan

1) elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelystä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002, jäljempänä yleinen elintarvikeasetus, 2 artiklassa ja 3 artiklan 3 ja 18 kohdassa olevia elintarvikkeen, elintarvikealan toimijan ja loppukuluttajan määritelmiä; sekä

2) elintarviketietoasetuksen 2 artiklan 2 kohdan a, e, i ja j alakohdassa olevia elintarviketiedon, valmiiksi pakatun elintarvikkeen, etiketin ja merkinnän määritelmiä.

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1) suolalla suolaekvivalenttipitosuutta, joka lasketaan käyttämällä kaavaa suola = natrium x 2,5;

2) pakkaamattomalla elintarvikkeella loppukuluttajalle sellaisenaan tarkoitettua elintarviketta, jonka kuluttaja itse pakkaa, joka pakataan kuluttajan pyynnöstä elintarvikkeen luovutuspaikassa tai joka on valmiiksi pakattu elintarvikkeen luovutuspaikassa välitöntä myyntiä varten; sekä

3) välittömällä myynnillä elintarvikkeen pakkaamista ja myyntiä vuorokauden aikana.

4 §
Elintarvikkeiden ilmoittaminen voimakassuolaiseksi

Seuraavien elintarvikkeiden pakkaukseen on tehtävä merkintä "voimakassuolainen" tai "sisältää paljon suolaa", jos elintarvikkeen suolapitoisuus on:

1) juustoissa yli 1,4 painoprosenttia;

2) makkaroissa yli 2,0 painoprosenttia:

3) muissa leikkeleenä käytettävissä lihavalmisteissa yli 2,2 painoprosenttia;

4) kalavalmisteissa ml. suolatut, savustetut ja hiillostetut kalat, yli 2,0 painoprosenttia;

5) ruokaleivissä yli 1,1 painoprosenttia;

6) näkkileivissä ja hapankorpuissa yli 1,4 painoprosenttia;

7) aamiaisviljavalmisteissa yli 1,4 painoprosenttia;

8) valmisruoissa ja nautintavalmiissa ateriankomponenteissa yli 1,2 painoprosenttia; sekä

9) napostelutuotteissa, joihin on lisätty suolaa, yli 1,4 painoprosenttia.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu tieto on esitettävä ravintoarvomerkinnän läheisyydessä elintarviketietoasetuksen 13 artiklan 2 kohdan mukaista kirjasinkokoa käyttäen. Jos ravintoarvomerkintää ei ole, tieto on esitettävä pakkausmerkinnöissä muulla helposti havaittavalla ja selkeällä tavalla.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu tieto on annettava seuraavista elintarvikkeista myös silloin, kun niitä myydään kuluttajalle pakkaamattomana vähittäismyyntipaikassa:

1) juustot;

2) makkarat;

3) muut leikkeleenä käytettävät lihavalmisteet; sekä

4) ruokaleivät.

Tieto on ilmoitettava loppukuluttajalle kirjallisesti vähittäismyyntipaikassa pakkaamattoman elintarvikkeen läheisyydessä olevassa helposti havaittavassa ja selkeässä esitteessä tai taulussa tai muulla vastaavalla tavalla.

Edellä 3 momentissa tarkoitettuja tietoja ei tarvitse ilmoittaa elintarvikkeista, joita pieniä tuotemääriä valmistava elintarvikealan toimija toimittaa suoraan loppukuluttajalle tai paikalliselle vähittäisliikkeelle, joka toimittaa tuotteet suoraan loppukuluttajalle.

5 §
Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä joulukuuta 2016.

Tällä asetuksella kumotaan elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä annettu kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (1084/2004) 24 ja 25 §, sellaisena kuin ne ovat asetuksessa 1224/2007.

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeri
Petteri Orpo

Lainsäädäntöneuvos
Anne Haikonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.