1000/2014

Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten ja eläimistä saatavien tuotteiden siirtokelpoisuuden osoittamista koskevien virallisten todistusten antamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläintautilain (441/2013) 58 §:n 4 momentin, eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetun lain (1192/1996) 7 §:n 2 momentin sekä elintarvikelain (23/2006) 18 §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan annettaessa eläintautilaissa (441/2013), eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetussa laissa (1192/1996) ja elintarvikelaissa (23/2006), niiden nojalla annetuissa säännöksissä sekä mainituilla laeilla täytäntöön pantavissa Euroopan unionin säännöksissä edellytettyjä todistuksia koskien eläimiä sekä eläimistä saatavia elintarvikkeita ja muita tuotteita, ellei Euroopan unionin lainsäädännössä toisin säädetä.

Suomesta Euroopan unionin ulkopuolelle vietäviä eläimiä sekä eläimistä saatavia elintarvikkeita ja muita tuotteita koskevien todistusten antamisesta säädetään kuitenkin Euroopan unionin ulkopuolelle vietäville eläimille ja eläimistä saaduille tuotteille asetettavista eläintautivaatimuksista ja tehtävistä tarkastuksista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (832/2013).

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) todistuksella asiakirjaa, joka annetaan osoituksena siitä, että asiakirjassa mainittu eläin tai eläimistä saatava elintarvike tai muu tuote täyttää yhden tai useamman 1 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa säädöksissä tai säännöksissä säädetyistä vaatimuksista;

2) todistuksen antajalla valtion tai kunnan viranhaltijaa sekä sellaista henkilöä, jolle on 1 §:n 1 momentissa mainitun lain nojalla myönnetty oikeus allekirjoittaa todistuksia.

3 §
Todistukseen merkittävät tiedot ja todistuksen kieli

Todistus saa sisältää vain sellaisia tietoja, jotka ovat todistuksen antajan käytettävissä tai jotka tämä voi itse tarkistaa. Todistuksen tiedot voivat kuitenkin perustua myös:

1) muuhun luotettavaan todistukseen tai asiakirjaan edellyttäen, että mainittu todistus tai asiakirja on todistuksen antajan hallussa todistusta myönnettäessä;

2) tietoihin, jotka viranomainen on varmentanut; tai

3) eläintautilain nojalla toteutettavasta eläintautien seurannasta, laissa säädetyssä omavalvontaohjelmasta tai eläintautilaissa säädetystä terveysvalvonnasta saatuihin tietoihin.

Todistus on osoitettava yhdelle vastaanottajalle.

Todistus on laadittava kielellä, jota todistuksen antaja ymmärtää. Jos todistus annetaan eläimen taikka eläimistä saatavan elintarvikkeen tai muun tuotteen Euroopan unionin toiseen jäsenvaltioon siirtoa varten, todistus on lisäksi laadittava vähintään yhdellä tämän toisen jäsenvaltion virallisista kielistä.

4 §
Todistuksen muoto

Todistuksen on koostuttava:

1) yhdestä paperiarkista;

2) kahdesta tai useammasta sivusta, jotka ovat osa yhtenäistä ja jakamatonta nidettä; tai

3) kahdesta tai useammasta sivusta, jotka on numeroitu ja joista jokaiselta käy myös ilmi sivujen kokonaismäärä.

Todistus on numeroitava yksilöllisellä viitenumerolla. Jos todistus koostuu useasta sivusta, viitenumeron on oltava jokaisella sivulla. Allekirjoituksen ja leiman värin on poikettava todistuksen painoväristä.

5 §
Todistuksen antamiseen liittyvä menettely

Todistuksen antamisen edellytyksenä on, että todistuksen antajalla on riittävä lainsäädännön tuntemus niiden eläinten taikka eläimistä saatavien elintarvikkeiden tai muiden tuotteiden osalta, joista hän antaa todistuksen. Todistuksen antajan tiedossa on oltava, mitä tutkimuksia ja tarkastuksia todistuksen antaminen edellyttää. Todistuksen antaja ei saa allekirjoittaa tyhjiä tai epätäydellisiä todistuksia.

Viranomaisten ja yksityisten on säilytettävä jäljennökset annetuista todistuksista ja pidettävä niistä kirjaa. Todistusten jäljennöksiä on säilytettävä vähintään viiden vuoden ajan.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

Tällä asetuksella kumotaan eläimiä ja eläimistä saatavia tuotteita koskevien viranomaisten todistusten antamisesta Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös 8/1998.

Neuvoston direktiivi 96/93/EY (31996L0093), N:o L 13, 16.1.1997, s. 28

  Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeri
Petteri Orpo

Eläinlääkintöylitarkastaja
Seppo Kuosmanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.