988/2014

Annettu Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 2014

Laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain (326/1963) 5 e §:n 2 momentti, 24, 26—28 ja 30 §, sellaisina kuin niistä ovat 5 e §:n 2 momentti laissa 1172/2011 sekä 24 ja 27 § laissa 732/2011, sekä

lisätään lakiin uusi 9 a—9 g § ja niiden edelle uusi väliotsikko seuraavasti:

 5 e §

Tuomitulle on määrättävä puolustaja, jos hän sitä pyytää. Puolustajan määräämiseen viran puolesta samoin kuin puolustajaan muutoinkin sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997) 2 luvussa säädetään. Puolustajan määrää Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinto-yksikkö. Puolustajan voi määrätä myös säilöön ottamista käsittelevä käräjäoikeus tai muu tässä laissa tarkoitettua asiaa käsittelevä tuomioistuin. Tuomitulle on viipymättä selvitettävä hänen oikeutensa käyttää avustajaa sekä se, että hänelle voidaan määrätä puolustaja.


Yhdyskuntapalvelun täytäntöönpano
9 a §
Toisessa Pohjoismaassa annetun yhdyskuntapalvelun siirtämisen edellytykset

Toisessa Pohjoismaassa tuomittu tai määrätty yhdyskuntapalvelu, joka on nimeltään Islannissa samfélagsþjónusta, Norjassa samfunnstraff, Ruotsissa samhällstjänst ja Tanskassa samfundstjeneste, voidaan joko ainoana seuraamuksena tai yhdistettynä ehdolliseen tuomioon taikka Ruotsissa tuomittuun suojeluvalvontaan pyynnöstä panna täytäntöön Suomessa.

Edellytyksenä 1 momentissa tarkoitetulle rangaistuksen täytäntöönpanon siirrolle on Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinto-yksikön suostumus. Suostumus voidaan antaa, jos yhdyskuntapalvelun täytäntöönpano Suomessa tuomitun henkilökohtaisten olosuhteiden tai muun erityisen syyn takia edistäisi hänen mahdollisuuksiaan sopeutua yhteiskuntaan.

9 b §
Toisessa Pohjoismaassa annetun yhdyskuntapalvelun täytäntöönpano Suomessa

Suomeen täytäntöönpantavaksi siirretty 9 a §:ssä tarkoitettu yhdyskuntapalvelu pannaan Suomessa täytäntöön sen pituisena kuin se on Islannissa, Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa tuomittu tai määrätty. Yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanoon sovelletaan, mitä yhdyskuntapalvelusta säädetään.

Jos 9 a §:ssä tarkoitettuun yhdyskuntapalveluun on Islannissa, Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa liitetty ehtoja tai määräyksiä, joita Suomessa ei ole mahdollista panna täytäntöön, Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö voi vahvistaa muutoksia niihin.

9 c §
Yhdyskuntapalvelun muuntamisessa ehdottomaksi vankeudeksi sovellettavat säännökset

Islannissa, Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa määrätyn tai tuomitun ja Suomeen täytäntöönpantavaksi siirretyn yhdyskuntapalvelun muuntamiseen ehdottomaksi vankeusrangaistukseksi sovelletaan, mitä yhdyskuntapalvelun muuntamisesta vankeudeksi säädetään. Tällöin yksi tunti suorittamatta olevaa yhdyskuntapalvelua muunnetaan yhdeksi päiväksi ehdotonta vankeutta. Tällaisen vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoon sovelletaan, mitä vankeudesta säädetään.

9 d §
Yhdyskuntapalvelun muuntamista koskevan asian siirtäminen toiseen Pohjoismaahan

Tuomioistuin voi siirtää yhdyskuntapalvelun muuntamista koskevan asian siihen Pohjoismaahan, jossa tuomio on annettu tai jossa tuomittu on valvottavana, jos tuomioistuin katsoo, että Islannissa, Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa määrätty tai tuomittu yhdyskuntapalvelu olisi Suomessa muunnettava ehdottomaksi vankeusrangaistukseksi. Näin voidaan menetellä myös, jos on ryhdyttävä toimenpiteisiin sen johdosta, että tuomittu on jättänyt noudattamatta tuomiossa tai sen nojalla annettuja erityisiä ehtoja tai määräyksiä.

Jos yhdyskuntapalvelun on määrännyt hallintoviranomainen, asia on 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa siirrettävä tälle viranomaiselle.

9 e §
Suomessa tuomitun yhdyskuntapalvelun täytäntöönpano toisessa Pohjoismaassa

Suomessa tuomittu yhdyskuntapalvelu tai ehdollinen vankeusrangaistus, jonka oheisrangaistuksena on tuomittu yhdyskuntapalvelua, voidaan siirtää täytäntöön pantavaksi Islannissa, Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa, jos asianomaisen maan toimivaltainen viranomainen tähän suostuu. Edellytyksenä siirron esittämiselle on, että Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö arvioi, että yhdyskuntapalvelun täytäntöönpano toisessa Pohjoismaassa tuomitun henkilökohtaisten olosuhteiden tai muun erityisen syyn takia edistäisi hänen mahdollisuuksiaan sopeutua yhteiskuntaan.

Jos toimivaltainen viranomainen siinä Pohjoismaassa, johon 1 momentissa tarkoitettu rangaistus on siirretty täytäntöön pantavaksi, muuttaa yhdyskuntapalvelun ehtoja tai määräyksiä, joita tuomittu on velvollinen noudattamaan, tämä päätös on sitova myös Suomessa.

Jos toimivaltainen viranomainen Islannissa, Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa siirtää yhdyskuntapalvelun muuntamista koskevan asian Suomeen, seuraamus voidaan tuomita Suomessa. Tällöin Suomessa yhdyskuntapalvelua koskevan tuomion antanut tuomioistuin on toimivaltainen ratkaisemaan asian.

9 f §
Toisessa Pohjoismaassa päätetty muutos, muuntaminen ja kumoaminen

Jos toimivaltainen viranomainen Islannissa, Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa muuttaa Suomessa täytäntöön pantavaksi siirrettyyn yhdyskuntapalveluun liittyviä ehtoja tai määräyksiä, joita tuomittu on velvollinen noudattamaan, tai jos viranomainen muuntaa taikka kumoaa 9 a §:ssä tarkoitetun yhdyskuntapalvelun, päätös on pätevä myös Suomessa. Jos muutettuja ehtoja tai määräyksiä Suomessa ei ole mahdollista panna täytäntöön, Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö voi vahvistaa muutoksia niihin.

9 g §
Yhdyskuntapalveluun tuomitun oikeus avustajaan ja puolustajaan

Yhdyskuntapalveluun tuomitulla on oikeus avustajaan ja puolustajaan siten kuin 5 e §:ssä säädetään.

24 §

Tämän lain 1, 5, 9 a, 10 tai 17 §:ssä tarkoitetun pyynnön tekee Islannin, Norjan, Ruotsin tai Tanskan toimivaltainen viranomainen.

Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinto-yksikkö ratkaisee, onko 5, 9 a, 10 tai 17 §:ssä tarkoitettuun pyyntöön suostuttava. Oikeusrekisterikeskus päättää 1 §:ssä tarkoitettuun pyyntöön suostumisesta.

26 §

Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinto-yksikkö kuulee tuomittua ennen kuin se päättää suostumisestaan 5, 9 a, 10 tai 17 §:ssä tarkoitettuun pyyntöön. Kuulemiseen sovelletaan, mitä hallintolaissa (434/2003) säädetään asianosaisen kuulemisesta.

Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinto-yksikön päätös suostua 1 momentissa tarkoitettuun pyyntöön annetaan tiedoksi siten kuin hallintolaissa säädetään. Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitus on käsiteltävä kiireellisenä. Helsingin hallinto-oikeuden päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinto-yksikön päätös voidaan panna täytäntöön valituksesta huolimatta.

27 §

Pyynnön, joka tarkoittaa 8 tai 9 e §:n mukaista täytäntöönpanoa taikka 15 tai 22 §:ssä edellytettyä valvonnan järjestämistä Islannissa, Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa, esittää Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö. Pyyntöön on liitettävä tuomitun antama lausunto tai todistus siitä, että tuomitulle on varattu tilaisuus lausua asiasta. Pyynnön, joka tarkoittaa 4 §:n mukaista täytäntöönpanoa, esittää oikeusrekisterikeskus.

Jos pyyntö koskee sakon muuntorangaistuksen täytäntöönpanoa, Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön on määrättävä muuntorangaistuksen pituus ja vanhenemisaika.

28 §

Jos Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö on suostunut pyyntöön, jota 1, 5, 9 a, 10 tai 17 §:ssä tarkoitetaan, tai jos ehdollinen rangaistus tai ehdonalainen vapaus 13 tai 20 §:ssä tarkoitetulla tavalla määrätään menetetyksi, Suomessa ei saa nostaa syytettä siitä rikoksesta, jota toisessa Pohjoismaassa annettu tuomio koskee.

30 §

Kun 1, 5 tai 9 a §:ssä tarkoitettuun täytäntöönpanopyyntöön on suostuttu, tuomion täytäntöönpanon vanhentuminen ratkaistaan sen valtion lain mukaan, jossa tuomio on tuomittu tai päätös on tehty.

Suomessa täytäntöönpantavan tuomion armahdukseen sovelletaan Suomen armahdusta koskevia säännöksiä. Myös tuomion antanut Pohjoismaa voi armahtaa tuomitsemansa henkilön, jonka tuomion täytäntöönpano on siirretty Suomeen. Tällöin tuomiomaan tuomioistuin soveltaa omia armahdusta koskevia säännöksiään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

Tätä lakia ei sovelleta, jos yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanon siirtoa koskeva pyyntö on tehty ennen tämän lain voimaantuloa.

HE 97/2014
LaVM 9/2014
EV 120/2014

  Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 2014

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.