968/2014

Annettu Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 2014

Laki menettelyistä muodostettaessa Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio osakeyhtiöksi

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Perustettava osakeyhtiö ja luovutusvaltuus

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiosta, jäljempänä Tapio, muodostetaan osakeyhtiö, joka on valtion omistuksessa ja hallinnassa. Yhtiön omistusta koskevaan päätöksentekoon ja omistajaohjaukseen sovelletaan valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta annettua lakia (1368/2007).

Valtioneuvosto oikeutetaan luovuttamaan apporttina Tapion hallinnassa oleva koko omaisuus, immateriaaliset oikeudet ja liiketoiminta 1 momentissa tarkoitetulle perustettavalle osakeyhtiölle.

2 §
Luovutuksen ehdot

Valtioneuvosto määrää Tapiosta osakeyhtiöön luovutettavan omaisuuden arvon sekä ehdot, joilla luovutus perustettavaan osakeyhtiöön tapahtuu. Valtioneuvosto määrää myös muista omaisuuden luovuttamiseen ja osakeyhtiön muodostamiseen liittyvistä järjestelyistä.

Valtio merkitsee osakeyhtiötä perustettaessa kaikki yhtiön osakkeet. Valtioneuvosto määrää, mikä osa omaisuudesta luovutetaan osakeyhtiöön osakkeita vastaan.

3 §
Osakeyhtiön toimiala

Osakeyhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa valtiolle asiantuntija- ja muita vastaavia palveluja bio- ja metsätalousalalla. Osakeyhtiön toimialasta määrätään tarkemmin yhtiöjärjestyksessä.

4 §
Osakeyhtiön asiakkaat

Osakeyhtiön asiakkaita ovat valtionhallinnon virastot, laitokset, alueelliset ja paikalliset viranomaiset ja valtion liikelaitokset sekä valtion talousarvion ulkopuoliset rahastot. Yhtiön asiakkaita ovat myös eduskunta sekä sen alaisuudessa, valvonnassa ja yhteydessä toimivat yksiköt. Lisäksi yhtiön asiakkaita voivat olla Euroopan unionin hallinto ja jäsenvaltiot hallitusten välistä kehittämisyhteistyötä koskevissa hankkeissa sekä ne hallitusten väliset järjestöt, joissa Suomi on jäsen.

5 §
Verotus

Tuloverotuksessa Tapion osakeyhtiöksi muodostamiseen sovelletaan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968) 52 d §:n liiketoimintasiirtoa koskevia säännöksiä.

Varainsiirtoveroa ei ole suoritettava kiinteistön tai arvopaperin 1 §:n 2 momentissa tarkoitetusta luovutuksesta vastaanottavan yhtiön osakkeita vastaan.

6 §
Vastuu sitoumuksista

Osakeyhtiö vastaa niistä velka-, hankinta- ja toimitussopimuksista sekä muista sitoumuksista, joihin Tapio tai sen edeltäjä on toiminta-aikanaan sitoutunut ja jotka koskevat osakeyhtiölle luovutettua omaisuutta ja liiketoimintaa.

7 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

Valtioneuvosto voi tehdä 1 §:n 2 momentissa ja 2 §:ssä tarkoitettuja toimenpiteitä jo ennen lain voimaantuloa.

Tapion viimeisen tilikauden tilintarkastukseen ja tilinpäätökseen sovelletaan, mitä metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetussa laissa (1474/1995) ja sen nojalla säädetään. Edellä 1 §:ssä tarkoitettu osakeyhtiö hoitaa tilintarkastukseen ja tilinpäätökseen liittyvät Tapion tehtävät.

Henkilöstön siirtymiseen osakeyhtiön palvelukseen sovelletaan työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 10 §:n liikkeenluovutussäännöstä.

Mitä 5 §:ssä säädetään, sovelletaan myös ennen lain voimaantuloa tapahtuviin 1 §:n 2 momentissa tarkoitettuihin luovutuksiin.

HE 139/2014
MmVM 15/2014
EV 135/2014

  Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 2014

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Maa- ja metsätalousministeri
Petteri Orpo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.