960/2014

Annettu Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan rehualan toiminnanharjoittamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (548/2012) 9 §:n 2 momentti, 11, 27 ja 28 §,

muutetaan 1, 3, 6 ja 7 §, 8 §:n otsikko ja 1 momentti, 14 §, 18 §:n 2 momentti, 19 §:n 3 momentti, 21 §:n 1 momentti, 25 §:n 2 momentti, liitteen 1 II luku ja liitteen 2 A osa, sekä

lisätään 2 §:ään uusi 8 momentti sekä asetukseen uusi 6 a ja 6 b § seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään rehualan toimijan ilmoitus-, omavalvonta-, lupa- ja kirjanpitovelvollisuudesta sekä hyväksymisestä. Tässä asetuksessa säädetään myös rehujen merkinnöistä. 

2 §
Suhde eräisiin säädöksiin

Rehun lisäaineista säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista (EY) N:o 1831/2003 (lisäaineasetus). Yksityiskohtaiset vaatimukset lisäaineen hyväksymiseksi edellytettävistä tiedoista annetaan komission asetuksessa (EY) N:o 429/2008 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hakemusten laadinnan ja esittämisen sekä rehun lisäaineiden arvioinnin ja hyväksymisen osalta (hakemusohjeasetus).

3 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan rehulain (86/2008) määritelmiä. Lisäksi tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) täydennysrehulla ja täysrehulla täydennysrehua ja täysrehua siten kuin ne määritellään markkinoille saattamista ja käyttöä koskevassa asetuksessa;

2) päiväannoksella päiväannosta siten kuin se määritellään eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 2 artiklan f kohdassa;

3) rehualan yrityksellä voittoa tuottavaa tai tuottamatonta, julkista tai yksityistä yritystä, siten kuin se määritellään elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 3 artiklan 5 kohdassa;

4) hyväksytyllä laboratoriolla rehulain 27 §:ssä tarkoitettua viranomaislaboratoriota ja salmonellan varalta otettuja lainsäädännön edellyttämiä omavalvontanäytteitä tutkimaan hyväksyttyä laboratoriota;

5) nimetyllä laboratoriolla rehulain 28 b §:ssä tarkoitettua salmonellan varalta otettuja lainsäädännön edellyttämiä omavalvontanäytteitä tutkimaan nimettyä laboratoriota;

6) viranomaisnäytteenotto-ohjeella Elintarviketurvallisuusviraston ohjetta rehujen näytteenotosta;

7) tuotantosuunnalla taloudellisesti merkittävintä alkutuotannon tuotantosuuntaa;

8) rahtisekoittajalla rehualan toimijaa, joka valmistaa rehuseoksia siirrettävällä mylly- ja sekoituslaitteistolla maatilalla;

9) varastointiliikkeellä varastointipalveluja tarjoavaa rehualan toimijaa, joka varastoi rehuja, myös erillistä varastoa tai varastointilaitosta;

10) kuljetusliikkeellä kuljetuspalveluja tarjoavaa rehualan toimijaa;

11) erityisen riskialttiilla rehulla rehua, johon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 artiklassa 50 tarkoitetun elintarvikkeiden ja rehujen nopean hälytysjärjestelmän mukaisten ilmoitusten tai tieteellisten riskinarviointien perusteella sisältyy muita rehuja suurempi salmonellariski;

12) osanäytteellä näytemäärää, joka on otettu tutkittavan rehuerän tai sen osan yhdestä kohdasta;

13) tuotantoympäristönäytteellä tuotantotilasta ja -laitteistosta, myllyautosta, kuljetuskalustosta, varastotilasta tai muusta niihin verrattavasta kohteesta otettavaa sively- tai pölynäytettä, joka voi sisältää myös rehua;

14) kostealla rehulla rehuainetta ja rehuseosta, jonka kuiva-ainepitoisuus on alle 50 prosenttia;

15) asiakasnumerolla Elintarviketurvallisuusviraston rehualan toimijalle rehuhygienia-asetuksen mukaisen rekisteröinnin yhteydessä antamaa numeroa;

16) puhdistuskäsittelylaitoksella markkinoille saattamista ja käyttöä koskevan asetuksen liitteen VIII 1 kohdan mukaista laitosta, joka puhdistaa sellaista rehua, jossa haitallisten aineiden enimmäispitoisuus on ylittynyt.

6 §
Rehualan toimijan hyväksymishakemus

Rehualan toimijan on liitettävä hyväksymistä koskevaan hakemukseen rehulain 20 §:n mukaiset tiedot. Hakemus hyväksymistä varten tulee tehdä Elintarviketurvallisuusvirastolle tätä tarkoitusta varten julkaistulla lomakkeella. Hyväksymistä hakevan rehualan toimijan tulee lisäksi tehdä tämän asetuksen 4 §:ssä tarkoitettu rekisteröinti-ilmoitus.

Rehuhygienia-asetuksen mukaisen hyväksynnän peruuttamisesta säädetään rehuhygienia-asetuksen 14 ja 15 artikloissa.

Lääkerehua valmistavien ja lääkerehua markkinoille saattavien toimijoiden hyväksymisestä säädetään lääkerehuista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 10/EEO/2008.

6 a §
Lupahakemus hyväksymättömän rehun lisäaineen käyttämiseen

Rehulain 10 a §:ssä tarkoitettua lupaa tulee hakea viimeistään kaksi kuukautta ennen suunnitellun kokeen aloittamista.

Lupahakemuksessa vaadittavan koesuunnitelman tulee sisältää seuraavat tiedot:

1) hakijan ja kokeen vastuuhenkilön nimi ja osoite sekä muut yhteystiedot;

2) hakijan ja kokeen vastuuhenkilön asiakasnumero tai, jos ei sitä ole, yritys- ja yhteisötunnus tai, jos ei sitä ole, henkilötunnus tai tilatunnus;

3) kokeen tarkoitus;

4) kokeen ajankohta;

5) koepaikka;

6) tutkittava aine;

7) koejärjestely;

8) koerehun valmistajan yhteystiedot;

9) käytettävät tuotantoeläimet;

10) koerehujen valmistus ja ruokinta;

11) ylijäävän koerehun käsittely;

12) mitattavat parametrit;

13) yhteenveto tutkittavasta aineesta olemassa olevista tiedoista;

14) arvio kuluttajille aiheutuvasta riskistä, jos eläimistä saatavia tuotteita on tarkoitus käyttää elintarvikkeena;

15) arvio eläimille tai ympäristölle aiheutuvasta riskistä, jos eläimistä saatavia tuotteita on tarkoitus käyttää sivutuoteasetuksessa tarkoitettuina sivutuotteina tai niistä johdettuina tuotteina.

Yksityiskohtaiset vaatimukset lisäaineen tehoa koskevista tutkimuksista annetaan hakemusohjeasetuksen liitteen II luvussa IV ja liitteessä III.

6 b §
Hakemusmenettely laboratorion nimeämiseksi

Rehulain 28 b §:ssä tarkoitetun laboratorion nimeämistä koskevassa hakemuksessa tulee olla seuraavat tiedot:

1) toimijan nimi ja osoite sekä muut yhteystiedot;

2) toimijan asiakasnumero;

3) laboratorion nimi ja osoite sekä muut yhteystiedot;

4) laboratorion tutkimuksesta vastaavan henkilön nimi;

5) salmonellabakteerin tutkimuksessa käytettävä menetelmä;

6) EN/ISO-standardin täyttävä laadunvarmistusjärjestelmä;

7) laadunvarmistusjärjestelmän todentaneen toimielimen nimi ja osoite sekä muut yhteystiedot;

8) ajankohta, jolloin toiminta on tarkoitus aloittaa.

Hakemukseen on liitettävä selvitys nimeämiselle säädettyjen edellytysten täyttymisestä.

7 §
Rehualan laitoksen hyväksyntä- ja tunnistenumero

Elintarviketurvallisuusviraston tulee antaa:

1) rehuhygienia-asetuksen 10 artiklassa;

2) rehuhygienia-asetuksen liitteen II 10 kohdassa;

3) markkinoille saattamista ja käyttöä koskevan asetuksen 8 artiklan 2 kohdassa;

4) markkinoille saattamista ja käyttöä koskevan asetuksen liitteen VIII 1 kohdassa tarkoitettua toimintaa harjoittavalle hyväksytylle laitokselle tämän asetuksen liitteen 2 A osan mukaisessa muodossa oleva hyväksyntänumero sekä pyynnöstä markkinoille saattamista ja käyttöä koskevan asetuksen 17 artiklan 1 c kohdassa tarkoitetulle rehualan laitokselle liitteen 2 B osan mukaisessa muodossa oleva tunnistenumero.

8 §
Luettelo rehualan toimijoista ja laboratorioista

Elintarviketurvallisuusvirasto julkaisee rehulain 37 §:ssä tarkoitetut luettelot Elintarviketurvallisuusviraston internet-sivuilla osoitteessa www.evira.fi/portal/fi/elaimet/rehut/. Luettelot on pidettävä ajan tasalla.


14 §
Haitallisten aineiden, tuotteiden ja eliöiden enimmäispitoisuudet

Rehuksi tarkoitettua tuotetta, joka sisältää rehulain 6 pykälässä tarkoitettua haitallista ainetta tai tuotetta yli sallitun enimmäispitoisuuden, ei saa sekoittaa toiseen rehuun haitallisten aineiden tai tuotteiden laimentamistarkoituksessa.

Jos haitallisten aineiden tai tuotteiden enimmäispitoisuutta ei ole asetettu täydennysrehulle, täydennysrehu ei saa, ottaen huomioon sen käyttöohjeen mukainen päiväannostus, sisältää haitallisia aineita tai tuotteita pitoisuuksina, jotka ylittävät täysrehulle vahvistetun pitoisuuden.

18 §
Kuljetusliikkeiden näytteenotto salmonellatutkimusta varten

Edellä 1 momentissa tarkoitettu näytteenottovelvoite ei kuitenkaan koske toimijoita, jotka kuljettavat yksinomaan pakattuja rehuja tai liitteen 3 rehuaineluokkaan ”viljojen jyvät” kuuluvia rehuaineita.

19 §
Varastointiliikkeiden näytteenotto salmonellatutkimusta varten

Näytteenottovelvoite ei kuitenkaan koske toimijoita, jotka varastoivat liitteen 3 rehuaineluokkaan ”viljojen jyvät”, ”öljykasvien siemenet ja hedelmät” tai ”palkokasvien siemenet” kuuluvia rehuaineita.

21 §
Tuotantoympäristö- ja rehunäytteiden säilyttäminen ja tutkiminen 

Rehualan toimijan on viivytyksettä lähetettävä kaikki tämän asetuksen 15—20 §:ssä tarkoitetut tuotantoympäristö- ja rehunäytteet rehulain 27 §:n mukaisesti hyväksyttyyn tai 28 b §:n mukaisesti nimettyyn laboratorioon tutkittavaksi salmonellan varalta.


25 §
Energia- ja valkuaisarvon ilmoittaminen

Rehuaineen energia- ja valkuaisarvona voidaan ilmoittaa rehutaulukossa olevat arvot tai rehuaineen määritetyn ravintoainekoostumuksen perusteella lasketut arvot. Laskennassa on käytettävä rehutaulukossa esitettyjä perusteita ja märehtijöiden rehujen valkuaisarvon (ohutsuolesta imeytyvä valkuainen) osalta rehutaulukossa annettua hajoavan valkuaisen osuutta. Märehtijöiden ja hevosten karkearehujen energia-arvo voidaan laskea myös sulavan orgaanisen aineen pitoisuuden (D-arvo) perusteella.


29 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 2014.

  Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeri
Petteri Orpo

Neuvotteleva virkamies
Marita Aalto

Liite 1

REKISTERÖINTI-ILMOITUKSEEN LIITTYVÄT TOIMINNOT


  Luku II:

Muuta kuin alkutuotannon toimijaa koskevat tämän asetuksen 4 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut toiminnot:

 1) lisäaineiden2 valmistaja;

 2) esiseosten valmistaja;

 3) rehuaineiden valmistaja;

 4) rehuseosten valmistaja;

 5) rahtisekoittaja;

 6) vähittäiskauppa3;

 7) tukkukauppa;

 8) varastointiliike, irtorehu;

 9) varastointiliike, pakattu rehu;

10) kuljetusliike, irtorehu;

11) kuljetusliike, pakattu rehu;

12) sisämarkkinatuoja;

13) maahantuoja, kolmasmaaedustaja4;

14) muu markkinoille saattaja;

15) viejä;

16) erityisravinnoksi tarkoitettujen rehujen valmistaja;

17) puhdistuskäsittelylaitos.


Liite 2

OSA A 7 §:SSÄ TARKOITETUN HYVÄKSYNTÄNUMERON RAKENNE

1. 2. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6
α FI Yhdellä merkillä ilmoitetaan onko kyseessä lisäaineiden valmistaja Yhdellä merkillä ilmoitetaan onko kyseessä esiseosten tai tiettyjen erityisravinnoksi tarkoitettujen rehujen valmistaja Yhdellä merkillä ilmoitetaan onko kyseessä rehuseosten valmistaja Yhdellä merkillä ilmoitetaan onko kyseessä markkinoille saattaja Yhdellä merkillä ilmoitetaan, onko kyseessä tiettyjä kasviöljyistä saatuja tuotteita, sekoiteöljyjä ja sekoiterasvoja rehukäyttöön valmistava ja markkinoille saattava toimija Juoksevalle numerolle on varattu kolme numeroa

1. Merkki "α" osoituksena, että rehualan laitos on hyväksytty

2. Jäsenvaltion ISO-koodi, joka Suomessa on FI

3. Kansallinen viitenumero, jossa on enintään kahdeksan aakkosnumeerista merkkiä

3.1. Ensimmäinen merkki on 1, jos kyseessä on tämän asetuksen liitteen 4 kohdassa 1 mainittuja rehun lisäaineita valmistava, muutoin 2

3.2. Toinen merkki on 1, jos kyseessä on tämän asetuksen liitteen 4 kohdassa 2 mainituista lisäaineista esiseoksia tai liitteen 4 kohdissa 2.1. taikka 2.2. mainituista lisäaineista erityisravinnoksi tarkoitettuja rehuja valmistava, muutoin 2

3.3. Kolmas merkki on 1, jos kyseessä on tämän asetuksen liitteen 4 kohdassa 3 mainittuja lisäaineita tai niitä sisältäviä esiseoksia rehuseosten valmistuksessa käyttävä, muutoin 2

3.4. Neljäs merkki on 1, jos kyseessä on tämän asetuksen liitteessä 4 mainittuja lisäaineita tai niitä sisältäviä esiseoksia markkinoille saattava, muutoin 2

3.5. Viides merkki on 1, jos kyseessä on rehuhygienia-asetuksen liitteen II 10 kohdan mukaista toimintaa harjoittava, muutoin 0.

3.6.- 3.8 Kolmella numerolla ilmoitetaan juokseva numero, joka on laitoskohtainen


Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.