954/2014

Annettu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2014

Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston asetuksen (906/2009) 3 ja 8 §, sellaisena kuin niistä on 3 § asetuksessa 1093/2013,

muutetaan 1 §:n 1 momentin 1 kohta, 2, 4, 5, 9-11 ja 16 §, sellaisina kuin niistä on 2 § asetuksessa 1093/2013, 9 § asetuksessa 523/2012 ja 16 § osaksi asetuksissa 1200/2011 ja 1093/2013, sekä

lisätään asetukseen uusi 5 a § seuraavasti:

1 §
Aluehallintovirastojen nimet, toimialueet ja toimipaikat

Aluehallintovirastojen nimet, toimialueet ja toimipaikat ovat:

1) Etelä-Suomen aluehallintovirasto, jonka toimialueeseen kuuluvat Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnat ja jonka päätoimipaikka on Hämeenlinnassa ja muut toimipaikat Helsingissä ja Kouvolassa;


2 §
Aluehallintovirastojen organisaatio ja tehtäväjako

Kaikissa aluehallintovirastoissa on seuraavat vastuualueet:

1) peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue, joka hoitaa aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) 4 §:n 1 momentin 1, 2, 4 ja 8 kohdassa sekä 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja tehtäviä;

2) opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue, joka hoitaa aluehallintovirastosta annetun lain 4 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuja tehtäviä sekä 4 §:n 1 momentin 4 kohdassa ja 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja tehtäviä koulutus-, lasten päivähoito-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen osalta;

3) pelastustoimi ja varautuminen -vastuualue, joka hoitaa aluehallintovirastoista annetun lain 4 §:n 1 momentin 6 kohdassa ja 2 momentin 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuja tehtäviä.

Aluehallintovirastoissa on lisäksi seuraavat vastuualueet, joiden toimialueista ja sijoittumisesta aluehallintovirastoihin säädetään erikseen:

1) ympäristölupavastuualue, joka hoitaa aluehallintovirastoista annetun lain 4 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuja tehtäviä;

2) työsuojelun vastuualue, joka hoitaa aluehallintovirastoista annetun lain 4 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettuja tehtäviä.

Etelä-Suomen aluehallintovirastossa on aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut -vastuualue, jonka toimialueena on koko maa Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta ja joka hoitaa kaikkien aluehallintovirastojen sisäisen toiminnan hallinto- ja kehittämispalvelutehtäviä siten kuin 5 ja 5 a §:ssä säädetään. Aluehallintovirastojen työsuojelun tehtävien yhteisten tukipalvelujen järjestämisestä säädetään erikseen.

Aluehallintoviraston vastuualueilla hoidetaan lisäksi muita virastolle erikseen säädettyjä tai määrättyjä tehtäviä.

Kaikissa aluehallintovirastoissa on vastuualueista erillisenä toimiva johdon tuen yksikkö, joka tukee viraston johtamista ja hoitaa sellaisia viraston hallinto- ja kehittämispalvelutehtäviä, joita ei hoideta valtakunnallisesti aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut -vastuualueella. Yksikössä hoidetaan lisäksi muita virastolle erikseen säädettyjä tai määrättyjä tehtäviä.

Ahvenanmaan valtionvirasto organisoidaan ja sen tehtäväjako toteutetaan tässä pykälässä säädettyjen perusteiden mukaisesti.

4 §
 Johtavat virkamiehet

Aluehallintoviraston johtajana on ylijohtaja ja viraston vastuualueen päällikkönä johtaja. Aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut -vastuualueen päällikkönä on hallintojohtaja.

5 §
Aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut -vastuualue

Aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut -vastuualueen tehtävänä on hoitaa:

1) henkilöstöpolitiikan, henkilöstösuunnittelun ja palvelussuhdeasioiden valmistelua ja tukea, henkilöstöhallinnon raportointia, rekrytoinnin tukea, palkkausjärjestelmän ylläpitoa, valtakunnallista yhteistoimintaa, työajanseurannan ylläpitoa, osaamisen kehittämistä sekä työhyvinvoinnin, työterveyshuollon ja työsuojelun tukea koskevat tehtävät ja muut sille erikseen määrätyt yhteiset henkilöstöhallintoa koskevat tehtävät;

2) aluehallintovirastojen ja maistraattien palkkaus- ja työnantajapolitiikkaan liittyvät valtakunnalliset tehtävät, ottaen huomioon mitä valtion virkaehtosopimuslain (664/1970) 3 §:n 4 momentissa säädetään;

3) maksuliikettä, kirjanpitoa, sisäistä laskentaa, toiminta- ja taloussuunnittelua ja seurantaa, matkahallinnan koordinointia, kustannuslaskentaa ja suoritteiden hinnoittelua koskevat tehtävät, kirjanpitoyksikkötehtävät, talletusten ja aluehallintovirastojen hallussa olevien tulotilien teknistä käsittelyä koskevat tehtävät sekä muut sille erikseen määrätyt yhteiset taloushallintoa koskevat tehtävät;

4) tietohallintopalvelujen ohjaus, järjestäminen ja laadun seuranta, tiedonhallinnan ja kokonaisarkkitehtuurityön ohjaus ja kehittäminen, tietoturvan varmistamisen ohjaus ja koordinointi, riskien hallintamenetelmien tuottaminen, sähköisen asioinnin kehittäminen sekä muut sille erikseen määrätyt yhteiset tietohallintoa koskevat tehtävät;

5) aluehallintovirastojen toiminnan kehittämisen tuki ja kehittämistoiminnan koordinointi sekä muut sille erikseen määrätyt yhteiset kehittämistehtävät;

6) viestintäpalvelut työsuojelun vastuualuetta lukuun ottamatta;

7) asiakirjahallintotehtävät työsuojelun vastuualuetta ja ympäristölupavastuualuetta lukuun ottamatta, asiakirjahallinnon yleinen ohjaus sekä arkistonmuodostajatehtävät;

8) käännöspalveluiden koordinointitehtävät työsuojelun vastuualuetta lukuun ottamatta;

9) virastopalvelut;

10) toimitilahallinnon ohjaus, järjestäminen ja laadun seuranta sekä materiaalihallinnon ohjaus-, valmistelu- ja tukitehtävät sekä muut sille erikseen määrätyt yhteiset toimitila- ja materiaalihallintoa koskevat tehtävät;

11) yhteiset yleishallinnon tukitehtävät;

12) julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetussa laissa (223/2007) tarkoitettu yhteispalvelusopimuksia koskevan rekisterin ylläpito sekä yhteispalvelun ja siihen osallistuvien valtion viranomaisten yhteistyön valtakunnalliset kehittämistehtävät;

13) apteekkimaksusta annetussa laissa (148/1946) aluehallintovirastoille säädetyt tehtävät.

Vastuualueelle sijoitetun henkilöstön virkapaikkana voi olla Etelä-Suomen aluehallintoviraston lisäksi muun aluehallintoviraston toimipaikka.

5 a §
 Hallinto- ja kehittämispalvelujen hoitaminen

Aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut -vastuualueen on tuotettava hallinto- ja kehittämispalvelut tasapuolisesti kaikille aluehallintovirastoille. Vastuualueen on annettava tarvittaessa tukea Ahvenanmaan valtionvirastolle vastuualueelle kuuluvissa tehtävissä.

Aluehallintoviraston ylijohtaja ei voi ottaa ratkaistavakseen hallinto- ja kehittämispalvelut -vastuualueelta sen tehtäviin kuuluvia työsuojelun vastuualueen henkilöstön palkkaus- ja työnantajapolitiikkaa sekä tarkentavia virkaehtosopimuksia koskevia asioita.

Vastuualueen on, ennen kuin se tekee päätöksen tai muun ratkaisun palkkaus- ja työnantajapolitiikkaa sekä tarkentavia virkaehtosopimuksia koskevissa asioissa, hankittava asialle viraston työsuojelun vastuualueen henkilöstön osalta sosiaali- ja terveysministeriön työsuojelun valvontaa ohjaavan osaston hyväksyntä sekä viraston muun henkilöstön ja maistraatin henkilöstön osalta valtiovarainministeriön aluehallintovirastoja ohjaavan osaston hyväksyntä.

Tietohallintoa koskevissa asioissa vastuualueen on tehtävä yhteistyötä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetussa laissa (897/2009) tarkoitettujen viranomaisten tietohallinnon kanssa.

9 §
Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialue ja toimivalta eräissä tehtävissä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi koko maan alueella seuraavat aluehallintovirastoille säädetyt tehtävät:

1) rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetussa laissa (503/2008) tarkoitetut rekisteröinti- ja valvontatehtävät;

2) perintätoiminnan luvanvaraisuudesta annetussa laissa (517/1999) tarkoitettujen lupien myöntäminen ja valvonta;

3) perusopetuslaissa (628/1998) ja lukiolaissa (629/1998) tarkoitetun kelpoisuusvaatimuksia koskevan erivapauden myöntäminen opettajalle ja rehtorille sekä taiteen perusopetuksesta annetussa laissa (633/1998) tarkoitetun vastaavan erivapauden myöntäminen rehtorille.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto huolehtii lisäksi kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annetussa laissa (1075/2000) tarkoitetun välitysliikerekisterin valtakunnallisesta kehittämisestä.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto myöntää Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta koko maan alueella pelastuslaissa (379/2011) tarkoitetun vapautuksen väestönsuojan rakentamisvelvollisuudesta.

10 §
Lounais-Suomen aluehallintoviraston toimialue ja toimivalta eräissä tehtävissä

Lounais-Suomen aluehallintovirasto hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi koko maan alueella alueen pelastustoimen valtionavustuksesta annetussa laissa (1122/2003) aluehallintovirastolle säädetyt valtionavustusten tekniseen käsittelyyn, maksatukseen ja valvontaan liittyvät tehtävät.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto hoitaa talous- ja velkaneuvonnasta annetussa laissa (713/2000) tarkoitetut aluehallintovirastoille säädetyt tehtävät 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto huolehtii lisäksi:

1) sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeille myönnettävien valtionavustusten hallinnointiin liittyvistä valtakunnallisista tehtävistä;

2) valtakunnallisesti aluehallintovirastojen toiminnan sisäisestä tarkastuksesta.

Lounais-Suomen aluehallintovirastossa on 3 momentin 2 kohdassa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseksi viraston vastuualueista erillinen toimintayksikkö.

11 §
 Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialue ja toimivalta eräissä tehtävissä

Itä-Suomen aluehallintovirasto hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi koko maan alueella hautaustoimilaissa (457/2003) tarkoitetut lupa- ja valvonta-asiat sekä kiinteistörekisteritehtävät.

Itä-Suomen aluehallintovirasto huolehtii lisäksi:

1) luovutetun alueen hautausmaiden kunnostamiseen ja siirtoväen sankarihautausmaiden hoitoon liittyvistä tehtävistä;

2) venäläisten sotavankien hautojen hoitoon liittyvistä tehtävistä.

16 §
 Virkojen kelpoisuusvaatimukset

Aluehallintoviraston virkojen kelpoisuusvaatimuksena on:

1) aluehallintoviraston ylijohtajalla ja vastuualueen johtajalla sekä hallintojohtajalla ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus sekä tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus;

2) 6 §:ssä tarkoitetun yksikön johtajalla ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito ja tehtävien edellyttämä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin.

Työsuojelun vastuualueen tarkastushenkilöstössä tulee olla sellaisia tarkastajia, joilla on useiden vuosien pituinen käytännön ammattityökokemus. Jos viranhoito edellyttää tällaista ammattityökokemusta, on ennen viran täyttämistä pyydettävä lausunto keskeisiltä työntekijöiden keskusjärjestöiltä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2015.

Aluehallintovirastoissa Etelä-Suomen aluehallintovirastoon siirtyvissä tehtävissä tehdyt sopimukset ja sitoumukset samoin kuin niistä johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät tämän asetuksen tullessa voimaan Etelä-Suomen aluehallintovirastolle.

  Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2014

Liikenne- ja kuntaministeri
Paula Risikko

Lainsäädäntöneuvos
Sami Kouki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.