927/2014

Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2014

Valtioneuvoston asetus Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

lisätään Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta annettuun valtioneuvoston asetukseen (1266/2010) uusi 3 a—3 d § seuraavasti:

3 a §
Akkreditointiasiain valtuuskunnan kokoonpano ja jäsenten palkkiot

Akkreditointiasiain valtuuskuntaan kuuluu vähintään viisi ja enintään seitsemän akkreditointiyksikön toimialaa tuntevaa henkilöä, joista yksi edustaa työ- ja elinkeinoministeriötä. Työ- ja elinkeinoministeriö määrää valtuuskunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Akkreditointiyksikön päällikkö toimii valtuuskunnan esittelijänä.

Työ- ja elinkeinoministeriö vahvistaa akkreditointiasiain valtuuskunnan jäsenille maksettavat palkkiot.

3 b §
Akkreditointiasiain valtuuskunnan tehtävät

Akkreditointiasiain valtuuskunnan tehtävänä on sen lisäksi, mitä Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta annetussa laissa säädetään, erityisesti:

1) asettaa akkreditointijärjestelmään liittyviä tehtäviä koskevat tavoitteet sekä päättää akkreditointiyksikön toimintalinjoista;

2) ohjata ja valvoa akkreditointiyksikölle asetettujen tavoitteiden toteutumista;

3) valvoa akkreditointiyksikön taloutta.

Valtuuskunta voi käsitellä myös muita merkittäviä akkreditointiyksikköä koskevia asioita, jotka yksikön päällikkö saattaa valtuuskunnan käsiteltäviksi.

3 c §
Akkreditointiasiain valtuuskunnan päätösvalta

Akkreditointiasiain valtuuskunta on päätösvaltainen, kun läsnä on kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä.

Asiat ratkaistaan akkreditointiasiain valtuuskunnassa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisuksi tulee puheenjohtajan kannattama mielipide.

3 d §
Vaatimustenmukaisuuden arviointiasiain neuvottelukunta

Akkreditointijärjestelmän sekä vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen luotettavuuden ja kansainvälisen hyväksyttävyyden edistämiseksi toimii lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä vaatimustenmukaisuuden arviointiasiain neuvottelukunta, josta säädetään vaatimustenmukaisuuden arviointiasiain neuvottelukunnasta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (977/2005).


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2014

Työministeri
Lauri Ihalainen

Vanhempi hallitussihteeri
Sari Rapinoja

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.