922/2014

Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2014

Valtioneuvoston asetus paikkatietoinfrastruktuurista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 5 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan paikkatietoinfrastruktuurista annetun valtioneuvoston asetuksen (725/2009) 1 § sekä 5 §, sellaisena kuin niistä on 1 § osaksi asetuksessa 1282/2009, seuraavasti:

1 §
Lain soveltamisalaan kuuluvat paikkatietoaineistot

Paikkatietoinfrastruktuurista annetun lain (421/2009) 3 §:ssä tarkoitettuja paikkatietoaineistoja ovat:

1) koordinaatti- ja korkeusjärjestelmien, paikannusruudustojen, paikannimien, hallinnollisten yksiköiden, osoitteiden, kiinteistöjen, liikenneverkkojen, hydrografian ja suojeltujen alueiden tietoryhmissä:

a) Maanmittauslaitoksen aineistot paikannimistä;

b) Liikenneviraston ja Maanmittauslaitoksen aineistot valtakunnan, maakuntien, kuntien ja aluevesien rajoista;

c) kuntien, Maanmittauslaitoksen ja Väestörekisterikeskuksen aineistot rakennusten ja kiinteistöjen osoitteista;

d) kuntien ja Maanmittauslaitoksen aineisto kiinteistörekisterin kiinteistöjaotuksesta;

e) Liikenneviraston, Liikenteen turvallisuusviraston ja Maanmittauslaitoksen aineistot tie-, rata-, vesi-, ilmailu- sekä maastoliikennettä palvelevista liikenneverkoista ja niihin liittyvästä infrastruktuurista;

f) Ilmatieteen laitoksen, Liikenneviraston, Maanmittauslaitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen aineistot vesistöalueista, vesialueista, vesimuodostumista ja kanavista;

g) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, kuntien, Maanmittauslaitoksen, Metsähallituksen, Museoviraston ja Suomen ympäristökeskuksen aineistot suojelluista alueista ja kohteista;

2) korkeuden, maanpeitteen, ortoilmakuvien ja geologian tietoryhmissä:

a) Maanmittauslaitoksen aineistot korkeussuhteista sekä Geologian tutkimuskeskuksen, Liikenneviraston ja Suomen ympäristökeskuksen aineistot järvien ja meren syvyydestä;

b) Maanmittauslaitoksen, Maaseutuviraston, Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen aineistot maanpeitteestä;

c) Maanmittauslaitoksen, Maaseutuviraston, puolustusvoimien ja Suomen ympäristökeskuksen ilmakuva-aineistot;

d) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, Geologian tutkimuskeskuksen, Maanmittauslaitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen aineistot kallioperästä, geologisista muodostumista, avokallioista, pinnan muodoista ja pohjavesialueista;

3) tilastoyksiköiden, rakennusten, maaperän, maankäytön, väestön terveyden ja turvallisuuden, yleishyödyllisten ja muiden julkisten palveluiden, ympäristön tilan seurantaverkostojen ja -laitteiden, tuotanto- ja teollisuuslaitosten, maatalous- ja vesiviljelylaitosten, väestöjakauman, aluesuunnittelun piiriin kuuluvien alueiden ja raportointiyksiköiden, luonnonriskialueiden, ilmakehän tilan, ilmaston maantieteellisten ominaispiirteiden, merentutkimuksen maantieteellisten ominaispiirteiden, merialueiden, biomaantieteellisten alueiden, elinympäristöjen ja biotooppien, lajien levinneisyyden, energiavarojen ja mineraalivarojen tietoryhmissä:

a) Tilastokeskuksen aineistot tilastoyksiköistä;

b) kuntien, Maanmittauslaitoksen ja Väestörekisterikeskuksen aineistot rakennuksista;

c) Geologian tutkimuskeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen aineistot maaperästä;

d) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, kuntien, maakuntien liittojen, Maanmittauslaitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen aineistot maankäytöstä;

e) Elintarviketurvallisuusviraston, kuntien ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen aineistot väestön terveydestä ja turvallisuudesta;

f) alueen pelastustoimen, Energiamarkkinaviraston, kuntien, Liikenneviraston, Maanmittauslaitoksen, Suomen ympäristökeskuksen, Tilastokeskuksen ja Väestörekisterikeskuksen aineistot yleishyödyllisistä palveluista ja muista julkisista palveluista;

g) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, Ilmatieteen laitoksen, kuntien ja Suomen ympäristökeskuksen aineistot ympäristön tilan seurantaverkostoista ja -laitteista;

h) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, kuntien, Maanmittauslaitoksen, Suomen ympäristökeskuksen ja Tilastokeskuksen aineistot tuotanto- ja teollisuuslaitoksista;

i) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, Elintarviketurvallisuusviraston, Luonnonvarakeskuksen, Maaseutuviraston ja Suomen ympäristökeskuksen aineistot maatalous- ja vesiviljelylaitoksista;

j) Tilastokeskuksen ja Väestörekisterikeskuksen aineistot väestöjakaumasta;

k) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, kuntien, Liikenneviraston, Liikenteen turvallisuusviraston, Maanmittauslaitoksen, Suomen ympäristökeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön aineistot aluesuunnittelun, rajoitusten ja sääntelyn piiriin kuuluvista alueista ja raportointiyksiköistä;

l) Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen aineistot luonnonriskeistä;

m) Ilmatieteen laitoksen aineistot ilmakehän tilasta;

n) Ilmatieteen laitoksen aineistot ilmaston maantieteellisistä ominaispiirteistä;

o) Ilmatieteen laitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen aineistot merentutkimuksen maantieteellisistä ominaispiirteistä;

p) Ilmatieteen laitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen aineistot merialueista;

q) Helsingin yliopiston Luonnontieteellisen keskusmuseon ja Suomen ympäristökeskuksen aineistot biomaantieteellisistä alueista;

r) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, Suomen metsäkeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen aineistot erityisistä elinympäristöistä ja biotoopeista;

s) Helsingin yliopiston Luonnontieteellisen keskusmuseon, Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen aineistot lajien levinneisyydestä;

t) Geologian tutkimuskeskuksen, Ilmatieteen laitoksen, maakuntien liittojen, Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen aineistot energiavaroista;

u) Geologian tutkimuskeskuksen aineistot mineraalivaroista.

Paikkatietoinfrastruktuurista annetun lain soveltamisalaan kuuluvat 1 momentissa lueteltuihin aineistoihin sisältyvät julkiset paikkatiedot siten kuin mainitun lain 2, 3 ja 5 §:ssä säädetään.

5 §
Paikkatietoasiain neuvottelukunta

Paikkatietoasiain neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) seurata kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin yleistä kehittymistä;

2) seurata tämän lain mukaisten toimenpiteiden toteutumista Maanmittauslaitoksen vuosittain valmistelemien seurantaraporttien pohjalta ja ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin puutteiden korjaamiseksi;

3) käsitellä Euroopan komission valmistelemia paikkatietoinfrastruktuurin toimeenpanoon liittyviä kannanottoja ja esityksiä;

4) käsitellä mahdolliset paikkatietoinfrastruktuurin toimeenpanoon liittyvät kansalliset soveltamisohjeet;

5) käsitellä mahdolliset yleisten verkkopalveluiden käyttöön liittyvät Maanmittauslaitoksen esittämät paikkatietoinfrastruktuurista annetun lain 10 §:n 3 momentissa tarkoitetut ehdot ja rajoitukset;

6) tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja paikkatietoalan kehittämistä koskevista asioista.

Paikkatietoasiain neuvottelukunnan toimikausi on kolme vuotta. Neuvottelukunnassa ovat edustettuina sisäministeriö, puolustusministeriö, valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö. Lisäksi neuvottelukuntaan nimitetään enintään kahdeksan jäsentä, jotka edustavat lain mukaisten paikkatietojen ja -palveluiden tuottajia ja käyttäjiä, kuntia sekä alan tutkimusta ja yhteistyöverkostoja.

Neuvottelukunnan sihteeristön tehtävistä huolehtii Maanmittauslaitos. Neuvottelukunnalla voi olla pysyviä asiantuntijoita.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeri
Petteri Orpo

Hallitussihteeri
Timo-Ville Nieminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.