852/2014

Annettu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2014

Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen (128/2010) 36 §,

muutetaan asetuksen 4 §:n 1 momentin johdantokappale ja 2 kohta, 20 §:n 3 momentti, 23–27, 30 ja 35 § sekä 44 §:n 1 momentin 3 kohta,

 sellaisina kuin niistä ovat 20 §:n 3 momentti, 27 § ja 44 §:n 1 momentin 3 kohta asetuksessa 164/2013 ja 30 § asetuksessa 257/2012, sekä

lisätään asetukseen uusi 23 a § ja 34 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

4 §
Henkilön kotikuntaa ja asuinpaikkaa koskevat tiedot

Kotikuntaa ja siellä olevaa asuinpaikkaa sekä tilapäistä asuinpaikkaa yksilöivinä tietoina talletetaan väestötietojärjestelmään:


2) asuinpaikan ja tilapäisen asuinpaikan osoittava rakennustunnus, rakennuksen osoitenumero ja huoneistotunnus;


20 §
Ulkomaan kansalaisesta talletettavat tiedot

Verohallinto, Maahanmuuttovirasto ja paikallispoliisi saavat tallettaa väestötietojärjestelmään ulkomaan kansalaisesta sukunimen ja etunimet, sukupuolen, henkilötunnuksen, ulkomaisen henkilönumeron, äidinkielen, kansalaisuuden, ammatin, osoitteen ulkomailla, osoitteen Suomessa sekä tilapäisen oleskelun alkamis- ja päättymispäivän.

23 §
Rakennustunnus

Kun rakennushankkeen tai rakennuksen tiedot talletetaan ensimmäisen kerran väestötietojärjestelmään, Väestörekisterikeskuksen on annettava sille rakennustunnus. Rakennustunnus muodostuu numerolla yksi alkavasta yhdeksännumeroisesta luvusta ja luvun perään liitettävästä tarkistusmerkistä. Tarkistusmerkki muodostetaan jakamalla luku 31:llä, jolloin saatu jakojäännös osoittaa 2 §:n 4 momentissa tarkoitetun taulukon mukaisesti tarkistusmerkin. Rakennustunnus on yksilöllinen ja pysyvä.

23 a §
Rakennuksen ja rakennushankkeen muut tunnistetiedot

Rakennuksesta talletetaan muina tunnistetietoina rakennuksen sijaintikunta, sijaintikiinteistön tai muun rekisteriyksikön kiinteistötunnus taikka määräalalla sijaitsevasta rakennuksesta määräalatunnus.

Rakennushankkeesta talletetaan tunnistetietoina tieto kunnasta, joka on myöntänyt hanketta koskevan luvan, luvan myöntämisajankohta sekä luvan tunnus. Rakennushankkeen tunnistetietona voidaan lisäksi tallettaa luvan järjestysnumero.

24 §
Rakennustiedot

Rakennuksen omistamista ja hallintaa, sijaintia, käyttöä, rakenteita ja ominaisuuksia sekä rakennustietojen ilmoittajaa koskevina tietoina talletetaan väestötietojärjestelmään:

1) omistajan tai haltijan henkilötunnus, yritys- ja yhteisötunnus tai mahdollinen muu haltijan yksilöivä tieto taikka täydellinen nimi ja syntymäaika sekä osoite tai muut yhteystiedot;

2) omistajan edustajan nimi ja osoite;

3) tieto siitä, onko rakennuksen haltija rakennuksen omistaja vai omistajan edustaja;

4) omistajalaji;

5) rakennuksen koordinaatit, osoite ja äänestysalue;

6) kiinteistötunnukseen perustuva rakennustunnus;

7) rakennuksen, sen perusparannuksen, laajennuksen tai muun lupaa edellyttävän muutostyön valmistumispäivä;

8) rakennuksen käyttötarkoitus, käytössäolotilanne ja käytöstäpoistumispäivä;

9) rakennuksen julkisivumateriaali, kantavien rakenteiden rakennusaine, rakennusrungon rakennustapa ja pääasiallinen rakentaja;

10) rakennuksen pääasialliset varusteet ja väestönsuoja;

11) rakennuksen pääasiallinen lämmitystapa ja lämmitysaine;

12) rakennuksen liittymät alueen vesi-, viemäri-, kaasu-, sähkö- ja kaapeliverkostoon;

13) rakennuksen tilavuus, kerrosluku ja kerrosala;

14) rakennuksen kokonaisala ja kellariala;

15) rakennuksen kokonaishuoneistoala;

16) rakennuksen rahoitusta koskevat tiedot;

17) tieto rakennuksesta talletettujen tietojen ilmoittajasta.

25 §
Rakennushanketta kuvaavat tiedot

Rakennushanketta kuvaavina tietoina talletetaan väestötietojärjestelmään:

1) rakennuspaikan kaavatilanne ja hallintaperuste;

2) syy poikkeamispäätöksen tarpeelle;

3) rakennusluvassa tarkoitettu rakentamistoimenpide ja muutostyön laji;

4) rakennusluvan myöntämis- ja raukeamispäivä sekä luvalle myönnetyn jatkoajan määräpäivä;

5) rakennustöiden aloittamispäivä ja rakennushankkeen valmistumispäivä;

6) rakennuksessa olevien asuntojen lukumäärä;

7) rakennuksen laajennuksen tilavuus, kerrosala ja kokonaisala.

26 §
Huoneistotunnus

Asuinhuoneistolla ja toimitilahuoneistolla, joka sijaitsee useamman kuin yhden huoneiston käsittävässä rakennuksessa, on huoneistotunnus. Huoneistotunnuksen muodostavat kirjainosa ja numero-osa tai toinen näistä. Lisäksi huoneistotunnuksessa voi olla huoneiston jakamista osoittava kirjain.

27 §
Huoneistoa koskevat tiedot

Huoneistoa ja sen ominaisuuksia, hallintaperustetta, käytössäoloa sekä tietojen ilmoittajaa koskevina tietoina talletetaan väestötietojärjestelmään:

1) huoneistotunnus;

2) tieto siitä, onko huoneisto tarkoitettu asuinkäyttöön vai toimitilakäyttöön;

3) huoneiston pinta-ala ja huoneiden lukumäärä;

4) keittiötyyppi;

5) tieto huoneiston pääasiallisista varusteista;

6) hallintaperuste;

7) osoitenumero;

8) käytössäolotilanne;

9) tieto huoneistosta talletettujen tietojen ilmoittajasta.

Edellä 1 momentin 6 ja 8 kohdassa tarkoitettuja tietoja ei kuitenkaan talleteta huoneistosta, joka on tarkoitettu toimitilakäyttöön.

30 §
Viranomaisten tehtävät ulkomaan kansalaisen tietojen tallettamispyyntöjä vastaanotettaessa ja tietoja talletettaessa

Ulkomaan kansalaisen tietojen tallettamispyynnön vastaanottavan viranomaisen on tarkastettava ulkomaan kansalaisen henkilöllisyys voimassa olevasta passista tai muusta luotettavasta henkilötodistuksesta sekä Suomessa oleskelun laillisuus voimassa olevasta oleskelun laillisuuden osoittavasta asiakirjasta, jos ulkomaan kansalaisella on ulkomaalaislain mukaan sellainen oltava. Jos tietojen tallettamisen perusteena on tilapäinen työskentely Suomessa, tallettamispyynnön vastaanottavan viranomaisen on tarkastettava työsuhteen olemassaolo työnantajan antamasta työsuhteen osoittavasta asiakirjasta.

Tietojen tallettamispyynnön vastaanottavan viranomaisen on liitettävä tietojen tallettamista varten lähetettävään ilmoitukseen varmentamansa jäljennös 1 momentissa tarkoitetuista asiakirjoista. Jos ulkomaan kansalainen ei ole esittänyt 1 momentissa tarkoitettua asiakirjaa, on viranomaisen liitettävä tietojen tallettamista varten lähetettävään ilmoitukseen selvitys siitä, onko ulkomaan kansalaisen henkilöllisyydestä tai muusta tietojen tallettamisen perusteesta voitu varmistautua väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 19 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Tietoja tallettavan viranomaisen on tarkastettava, että ulkomaan kansalaista koskevia tietoja ei ole aikaisemmin talletettu väestötietojärjestelmään. Tietoja tallettavan viranomaisen on lisäksi varmistettava, että ulkomaan kansalainen on esittänyt tietojen tallettamispyynnön yhteydessä 1 momentissa tarkoitetut asiakirjat tai näiden puuttuessa selvitettävä, voidaanko tiedot tallettaa väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 19 §:n 2 momentissa tarkoitetun selvityksen perusteella.

34 §
Suomen ulkomaan edustustojen välittämät ilmoitukset

Jos 1 momentissa tarkoitettua asiakirjaa, asiakirjan laillistamista tai asianomaisen valtion toimivaltaisen viranomaisen todistusta asiakirjan alkuperästä ei voi saada, on Suomen ulkomaan edustuston toimitettava maistraatille selvitys siitä, onko tietojen tallettamisen perusteesta voitu varmistautua väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 19 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla.

35 §
Rakennushanketta ja rakennusta koskevat ilmoitukset

Kunnan on ilmoitettava myönnetyistä rakennusluvista väestötietojärjestelmään vähintään kerran kuukaudessa 23 a ja 24-27 §:ssä tarkoitetut, kunnan ilmoitusvelvollisuuteen kuuluvat tiedot, jotka ovat kunnan tiedossa ilmoitusta annettaessa.

Maanmittauslaitoksen tai kunnan tulee ilmoittaa väestötietojärjestelmään niiden ilmoitusvelvollisuuteen kuuluvat 23 a §:ssä ja 24 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetut tiedot sekä näiden tietojen muutokset.

Maistraatin on toimitettava Maanmittauslaitokselle tai kunnalle kiinteistötunnukseen perustuvan rakennustunnuksen antamiseksi tarvittavat tiedot.

44 §
Toimivallan järjestely eräissä väestötietojärjestelmän tietojen ylläpitoa koskevissa maistraatin tehtävissä

Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 21 §:n 1 momentissa säädetystä maistraatin alueellisesta toimivallasta poiketen:


3) Itä-Uudenmaan maistraatti ja Kaakkois-Suomen maistraatti vastaavat Verohallinnon, Maahanmuuttoviraston ja paikallispoliisin tallettamia tietoja koskevien korjausten tallettamisesta väestötietojärjestelmään sekä näiden viranomaisten neuvonnasta;Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä marraskuuta 2014. Asetuksen 20 §:n 3 momentti, 30 §, 34 §:n 2 momentti ja 44 §:n 1 momentin 3 kohta tulevat kuitenkin voimaan 1 päivänä joulukuuta 2014.

  Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2014

Liikenne- ja kuntaministeri
Paula Risikko

Lainsäädäntöneuvos
Assi Salminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.