832/2014

Annettu Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 2014

Laki EU-ympäristömerkistä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Lain tarkoitus

Tässä laissa säädetään EU-ympäristömerkistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 66/2010, jäljempänä ympäristömerkkiasetus, täytäntöön panemiseksi tarpeellisista asioista.

2 §
Toimivaltainen elin

Ympäristömerkkiasetuksen 4 artiklassa tarkoitettu toimielin Suomessa on Motiva Services Oy.

Ympäristömerkkiasetuksen mukaisia tehtäviä Motiva Services Oy:ssä hoitaviin sovelletaan heidän hoitaessaan näitä tehtäviä rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä. Vahingonkorvausvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974).

3 §
Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) suuryrityksellä yritystä, jonka henkilöstön määrä on yli 250 henkilöä ja jonka liikevaihto ylittää 50 miljoonaa euroa tai jonka taseen loppusumma ylittää 43 miljoonaa euroa;

2) pienellä ja keskisuurella yrityksellä yritystä, joka ei ole suuryritys eikä mikroyritys;

3) mikroyrityksellä yritystä, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 10 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa.

4 §
Tarkastus ja valvonta

Ympäristöministeriöllä on oikeus tarkastaa ja valvoa Motiva Services Oy:n toimintaa ympäristömerkinnän hallinnoijana.

5 §
Maksut

Sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään, ympäristömerkkiasetuksessa tarkoitetun EU-ympäristömerkin myöntämistä koskevista hakemuksista ja merkin käytöstä perittävistä maksuista säädetään ympäristömerkkiasetuksen liitteessä III.

6 §
Hakemusmaksu

EU-ympäristömerkin hakemusten käsittelyä ja merkin myöntämistä koskevat hallintokustannukset kattava suuryritykseltä perittävä hakemusmaksu on 2 000 euroa. Pieneltä ja keskisuurelta yritykseltä sekä kehitysmaiden tuotevalmistajilta ja palvelujen tarjoajilta perittävä hakemusmaksu on 600 euroa. Mikroyritykseltä perittävä hakemusmaksu on 350 euroa.

Hakemusmaksu peritään ennen hakemuksen tarkastuksen aloitusta. Perittyä maksua ei palauteta.

7 §
Vuosimaksu

EU-ympäristömerkin käyttöoikeuden haltijalta peritään vuosimaksu merkin myöntämisestä alkaen.

EU-ympäristömerkin vuosimaksu on 0,15 prosenttia ympäristömerkityn tuotteen liikevaihdosta. Yksittäisen tuotteen arvo määritellään ympäristömerkityn tuotteen verottoman valmistushinnan perusteella. EU:n ympäristömerkin saaneiden palveluiden vuosimaksu määritellään palvelun hankintahinnasta. Vuosimaksua alennetaan 15 prosenttia, jos ympäristömerkkiä hakeva yritys on rekisteröitynyt yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään, jäljempänä EMAS-järjestelmä. Muista EU-ympäristömerkin maksualennuksista säädetään ympäristömerkkiasetuksessa.

Vuosimaksu on enintään 25 000 euroa ja vähintään 500 euroa tuoteryhmältä ja hakijalta.

8 §
Muut maksut

EU-ympäristömerkin käyttöoikeuden haltijalta, joka anoo käyttöoikeuden oleellista muutosta tai laajennusta, peritään käsittelyä koskevina hallintokustannuksina 115 euroa tunnilta. Maksu voi olla korkeintaan 2 000 euroa suuryritykseltä, 600 euroa pieneltä ja keskisuurelta yrityksiltä ja 350 euroa mikroyritykseltä.

Ympäristömerkin käyttöoikeuden haltijalta peritään kulut, jotka aiheutuvat tarkastus- ja todentamiskäynneistä.

9 §
Merkinhakijan muista velvollisuuksista

ISO 14001 -sertifikaatin saaneiden hakijoiden on osoitettava vuosittain panevansa kyseinen sitoumus täytäntöön. EMAS-järjestelmään rekisteröityneiden hakijoiden on toimitettava Motiva Service Oy:lle jäljennös vuosittain tarkastetusta ympäristöselonteostaan.

Viivästyneelle EU-ympäristömerkkiä koskevalle maksulle peritään korkolain (633/1982) mukainen viivästyskorko. Tämän lain perusteella määrätty maksu on suoraan ulosottokelpoinen. Maksun perimisestä säädetään verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007). Jos ympäristömerkin käyttöoikeuden haltijan EU-ympäristömerkkiä koskeva maksu siirtyy ulosottoon, EU-ympäristömerkkiä koskeva lupa peruutetaan.

10 §
Rangaistus salassapitovelvollisuuden rikkomisesta

Rangaistus ympäristömerkkiasetuksen 10 artiklan 6 kohdassa säädetyn kiellon rikkomisesta tuomitaan rikoslain (39/1889) 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei teko ole rangaistava rikoslain 40 luvun 5 §:n mukaan tai siitä muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta.

11 §
Muutoksenhaku

Motiva Service Oy:n maksun määräämistä koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua Motiva Service Oy:ltä siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään.

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen sekä Motiva Service Oy:n ympäristömerkin myöntämistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

12 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2014.

Tällä lailla kumotaan EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä annettu laki (86/2011) ja Euroopan yhteisön ympäristömerkkiä koskevista maksuista annettu ympäristöministeriön asetus (361/2011).

Vuosimaksuun, jonka peruste on syntynyt ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 94/2014
YmVM 8/2014
EV 98/2014
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 66/2010 (32010R0066); EUVL L 27, 30.1.2010, s. 1

Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 2014

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Ympäristöministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.