817/2014

Annettu Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 2014

Laki tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Soveltamisala

Tässä laissa annetaan tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 1215/2012, jäljempänä asetus, täydentävät säännökset.

2 §
Toimivaltaisista tuomioistuimista

Jos henkilön kotipaikka on toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa, Suomen tuomioistuin on toimivaltainen tutkimaan häntä vastaan nostetun kanteen ainoastaan asetuksen II luvun 2—7 jakson säännösten nojalla.

Oikeudenkäymiskaaren 10 luvun 18 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdan toimivaltaperusteita ei sovelleta asiassa, jossa vastaajana on tämän pykälän 1 momentissa tarkoitettu henkilö.

3 §
Täytäntöönpanomenettely

Toisessa jäsenvaltiossa annettu täytäntöönpanokelpoinen tuomio pannaan Suomessa täytäntöön samoin edellytyksin kuin Suomessa annettu lainvoimainen tuomio. Jos henkilö, jota vastaan täytäntöönpanoa haetaan, osoittaa, että täytäntöönpanokelpoinen tuomio on lainvoimaa vailla, tuomio pannaan täytäntöön siten kuin lainvoimaa vailla olevan tuomion täytäntöönpanosta säädetään.

Täytäntöönpanomenettelyyn sovelletaan ulosottokaaren (705/2007) säännöksiä, jollei asetuksen III luvun 2 jakson säännöksistä tai tästä laista muuta johdu.

4 §
Käännökset

Hakijan on ulosottomiehen pyynnöstä määräajassa toimitettava asetuksen 42 artiklan 3 tai 4 kohdassa tarkoitetuista asiakirjoista käännökset suomen tai ruotsin kielelle. Asetuksen 42 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun asiakirjan sisällöstä voidaan toimittaa myös englannin kielelle tehty käännös. Jos pyydettyjä käännöksiä ei määräajassa toimiteta, ulosottomies voi hylätä hakemuksen.

5 §
Tiedoksianto

Asetuksen 53 artiklan mukainen todistus on annettava todisteellisesti tiedoksi henkilölle, jota vastaan täytäntöönpanoa haetaan, siten kuin ulosottokaaren 3 luvun 40 §:ssä säädetään. Todistukseen on liitettävä tuomio, jos sitä ei ole aiemmin annettu kyseiselle henkilölle tiedoksi.

Jos ulosottomies siirtää täytäntöönpanohakemuksen käräjäoikeuteen tuomion sisältämän toimenpiteen tai määräyksen mukauttamista varten, siitä on ilmoitettava sekä hakijalle että henkilölle, jota vastaan täytäntöönpanoa haetaan.

6 §
Täytäntöönpanon keskeyttäminen ulosotto- miehen toimesta

Asetuksen 44 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun hakemuksen johdosta ulosottomiehen on keskeytettävä täytäntöönpano, jos tuomio ei ole enää täytäntöönpanokelpoinen siinä valtiossa, jossa se on annettu. Täytäntöönpano keskeytetään siihen saakka, kunnes tuomio on jälleen täytäntöönpanokelpoinen. Jos tuomio tulee kumotuksi tai raukeaa, sovelletaan ulosottokaaren 2 luvun 15—17 §:n säännöksiä.

Asetuksen 44 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta toimenpiteestä päättää kihlakunnanvouti.

7 §
Toimivaltaiset tuomioistuimet kieltäytymistä koskevassa asiassa

Hakemus, jossa vaaditaan tuomion tunnustamisesta tai täytäntöönpanosta kieltäytymistä taikka sen vahvistamista, että perusteita tunnustamisesta kieltäytymiselle ei ole, pannaan vireille käräjäoikeudessa. Hakemus tehdään käräjäoikeudelle, joka sijaitsee asiaa käsittelevän ulosottoviraston toimialueella. Jos asia ei ole ulosottoviraston käsiteltävänä, toimivaltainen on se käräjäoikeus, jonka tuomiopiirissä vastaajalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Jos vastaajalla ei ole kotipaikkaa tai vakituista asuinpaikkaa Suomessa, toimivaltainen tuomioistuin on Helsingin käräjäoikeus.

Käräjäoikeuden päätökseen haetaan muutosta siten kuin muutoksenhausta riita-asiassa säädetään.

8 §
Täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskeva hakemus

Täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskeva hakemus on puhevallan menettämisen uhalla tehtävä toimivaltaiselle tuomioistuimelle kolmen viikon määräajassa. Määräaika lasketaan siitä päivästä, jolloin henkilö, jota vastaan täytäntöönpanoa haetaan, on saanut tiedoksi täytäntöönpantavasta tuomiosta laaditun todistuksen.

Jos henkilö on pyytänyt 43 artiklan 2 kohdan nojalla tuomiosta käännöstä, määräaika lasketaan siitä ajankohdasta, jolloin käännös on hänelle toimitettu.

Hakemus ei keskeytä eikä rajoita täytäntöönpanoa, ellei tuomioistuin anna sitä tarkoittavaa määräystä siten kuin asetuksen 44 artiklan 1 kohdassa tai 51 artiklassa säädetään.

9 §
Kieltäytymistä koskevassa asiassa sovellettava menettely

Hakemus, jossa vaaditaan tuomion tunnustamisesta tai täytäntöönpanosta kieltäytymistä taikka sen vahvistamista, että perusteita tunnustamisesta kieltäytymiselle ei ole, käsitellään riita-asian käsittelystä säädetyssä menettelyssä siltä osin kuin tästä laista tai asetuksen säännöksistä ei muuta johdu.

10 §
Mukauttaminen

Jos täytäntöönpantava tuomio sisältää toimenpiteen tai määräyksen, jota Suomen laissa ei tunneta, ja jota ei sen vuoksi voida panna sellaisenaan täytäntöön, ulosottomiehen on viran puolesta siirrettävä täytäntöönpanohakemus käräjäoikeudelle toimenpiteen tai määräyksen mukauttamista varten. Käräjäoikeus, joka sijaitsee asiaa käsittelevän ulosottoviraston toimialueella, on toimivaltainen. Täytäntöönpanohakemuksen siirtämisestä päättää kihlakunnanvouti. Päätökseen ei saa hakea muutosta.

Ulosottomiehen on ennen tuomion siirtämistä käräjäoikeuteen ilmoitettava asiasta täytäntöönpanon hakijalle ja varattava hänelle tilaisuus täytäntöönpanohakemuksen peruttamiseen.

Käräjäoikeus mukauttaa tuomion sisältämän toimenpiteen tai määräyksen sellaiseksi toimenpiteeksi tai määräykseksi, joka Suomen laissa tunnetaan ja jolla on vastaava vaikutus ja samanlainen tarkoitus ja tavoite kuin alkuperäisellä toimenpiteellä tai määräyksellä, jos se on mahdollista. Käräjäoikeuden on varattava asiaan osallisille tilaisuus tulla kuulluksi, jollei se ole selvästi tarpeetonta.

Jos tuomioistuimessa on käsiteltävänä myös täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskeva hakemus, hakemus ja mukauttamista koskeva asia on käsiteltävä yhdessä.

Käräjäoikeuden päätökseen haetaan muutosta siten kuin muutoksenhausta riita-asiassa säädetään.

11 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 10 päivänä tammikuuta 2015.

HE 70/2014
LaVM 8/2014
EV 92/2014

Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 2014

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.