801/2014

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2014

Valtioneuvoston asetus ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään ammatillisesta peruskoulutuksesta (630/1998) annetun lain 12 a §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 787/2014:

1 §
Ammatilliset tutkinnon osat

Ammatilliseen perustutkintoon sisältyy ammatillisia tutkinnon osia 135 osaamispistettä. Opetushallitus voi tutkinnon perusteissa kuitenkin määrätä, että edellä mainituista tutkinnon osista enintään 15 osaamispistettä osoitetaan vapaasti valittaviin tutkinnon osiin edellyttäen, että tutkinnossa saavutetaan ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain (630/1998) 4 §:n 1 momentissa määritellyt tavoitteet.

Jos ammatillisen perustutkinnon laajuudeksi on säädetty yli 180 osaamispistettä, tutkinnon osat ovat 180 osaamispisteen laajuuden ylittävältä osin ammatillisia tutkinnon osia.

2 §
Yhteisten tutkinnon osien laajuus ja osa-alueet

Ammatilliseen perustutkintoon sisältyy yhteisiä tutkinnon osia 35 osaamispistettä.

Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen laajuus on 11 osaamispistettä ja siihen kuuluvat seuraavat osa-alueet:

1)äidinkieli;

2)toinen kotimainen kieli; ja

3) vieraat kielet.

Matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen laajuus on 9 osaamispistettä ja siihen kuuluvat seuraavat osa-alueet:

1) matematiikka;

2) fysiikka ja kemia; ja

3) tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen.

Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavan osaamisen laajuus on 8 osaamispistettä ja siihen kuuluvat seuraavat osa-alueet:

1) yhteiskuntataidot;

2) työelämätaidot;

3) yrittäjyys ja yritystoiminta; ja

4) työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto.

Sosiaalisen ja kulttuurisen osaamisen laajuus on 7 osaamispistettä ja siihen kuuluvat seuraavat osa-alueet:

1) kulttuurien tuntemus;

2) taide ja kulttuuri;

3) etiikka;

4) psykologia;

5) ympäristöosaaminen; ja

6) jokin tai jotkin 2-4 momenteissa tarkoitetuista osa-alueista.

3 §
Yhteisten tutkinnon osien pakollisuus ja valinnaisuus

Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen, matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen sekä yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavan osaamisen tutkinnon osien tulee sisältää pakollisia osaamistavoitteita kaikilta kyseiseen tutkinnon osaan kuuluvilta osa-alueilta sekä valinnaisia osaamistavoitteita vähintään yhdeltä osa-alueelta. Sosiaalisen ja kulttuurisen osaamisen tutkinnon osan tulee sisältää osaamistavoitteita vähintään yhdeltä siihen kuuluvalta osa-alueelta.

Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet voivat olla tutkinnon perusteissa määrättyjä tai koulutuksen järjestäjän päättämiä muita valinnaisia osaamistavoitteita. Valinnaisiin osaamistavoitteisiin voidaan sisällyttää myös opiskelijan aikaisemmin hankkimaa osaamista, joka tukee kyseisen tutkinnon osan ja sen osa-alueiden osaamistavoitteita.

Jos osaamistavoitteita on mukautettu jonkin 2 §:ssä mainitun osa-alueen laajuuden osalta ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 20 §:ssä tarkoitetun erityisopetuksen perusteella tai käyttämällä mainitun lain 21 §:ssä tarkoitettuja erityisiä opiskelujärjestelyjä, tutkinnon osaan tulee sisällyttää osaamistavoitteita sen laajuutta vastaavasti muilta tutkinnon osaan kuuluvilta osa-alueilta.

4 §
Äidinkielen opetus

Äidinkielenä opetetaan opiskelijan opetuskielen mukaisesti suomen, ruotsin tai saamen kieltä. Äidinkielenä voidaan opiskelijan valinnan mukaan opettaa myös romanikieltä, viittomakieltä tai muuta opiskelijan äidinkieltä.

5 §
Vapaasti valittavat tutkinnon osat

Ammatilliseen perustutkintoon sisältyy vapaasti valittavia tutkinnon osia 10 osaamispistettä.

Vapaasti valittavien tutkinnon osien tulee tukea tutkinnon ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita. Ne voivat olla

1) ammatillisia tutkinnon osia;

2) paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia;

3) yhteisiä tutkinnon osia tai lukio-opintoja;

4) jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja; taikka

5) työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvia yksilöllisiä tutkinnon osia.

6 §
Tutkinnon yksilöllinen laajentaminen

Opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa 1 §:ssä säädettyä enemmän 5 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja tutkinnon osia, jos se on tarpeellista työelämän alakohtaisten tai paikallisten ammattitaitovaatimusten taikka opiskelijan ammattitaidon syventämisen kannalta.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2015.

Tällä asetuksella kumotaan tutkintojen rakenteesta ja yhteisistä opinnoista annettu valtioneuvoston päätös (213/1999).

Työkyvyn ylläpitämisen, liikunnan ja terveystiedon osa-alue on vapaaehtoinen niille ennen tämän asetuksen voimaantuloa opintonsa aloittaneille opiskelijoille, jotka opiskelevat oppisopimuskoulutuksessa tai olivat opintonsa aloittaessaan täyttäneet 18 vuotta. Jos opiskelijan tutkintoon ei sisälly mainittua osa-aluetta, yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavan osaamisen tutkinnon osaan tulee sisältyä osaamistavoitteita sen laajuutta vastaavasti muilta tutkinnon osaan kuuluvilta osa-alueilta.

Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2014

Opetus- ja viestintäministeri
Krista Kiuru

Hallitusneuvos
Piritta Sirvio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.