799/2014

Annettu Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2014

Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan ammatillisesta koulutuksesta annetun asetuksen (811/1998) 2 ja 4 §, 10 §:n 1, 3 ja 5 momentti, 12, 12 a, 14 ja 19 §,

muutetaan asetuksen nimike, 1 luvun otsikko, 1 §:n johdantokappale, 3 ja 5 §, 6 §:n 2 momentin 1 kohta sekä 11 a, 13 ja 16 §,

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n johdantokappale asetuksessa 881/2003, 3, 5 ja 11 a § asetuksessa 603/2005, 13 § asetuksessa 488/2008 ja 16 § asetuksessa 1032/2011, sekä

lisätään asetukseen uusi 5 a ja 13 a § seuraavasti:

Valtioneuvoston asetus

ammatillisesta peruskoulutuksesta

1 luku

Tutkinnot ja opetus

1 §
Koulutusalat

Ammatillista peruskoulutusta järjestetään ja rahoitetaan seuraavilla koulutusaloilla:


3 §
Koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelma

Koulutuksen järjestäjän tulee päättää opetussuunnitelmassaan ainakin seuraavista järjestettävää koulutusta koskevista asioista:

1) koulutuksen toteuttamistavat;

2) työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävän koulutuksen toteuttaminen;

3) opiskelijan yksilölliset valinnan mahdollisuudet sekä tutkinnon osien järjestäminen yhteistyössä muiden koulutuksen järjestäjien ja työelämän kanssa;

4) opinto-ohjauksen toteuttaminen ja opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laadinta;

5) erityisopetuksen toteuttaminen ja henkilökohtaisen opiskelun järjestämistä koskevan suunnitelman laadinta;

6) opiskelijan arvioinnin yleiset periaatteet; ja

7) aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen menettelytavat.

Lisäksi koulutuksen järjestäjän tulee päättää opetussuunnitelmassaan tutkintokohtaisesti:

1) tutkinnon osien tarjonnasta;

2) tutkinnon osien suorittamisjärjestyksestä;

3) koulutuksen toteuttamistavoista ja -ajoista sekä oppimisympäristöistä; ja

4) ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 25 §:n 4 momentissa tarkoitetun suunnitelman mukaisesta opiskelijan osaamisen arvioinnista.

5 §
Sopimus työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävästä koulutuksesta ja ammattiosaamisen näytöistä

Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain (630/1998) 16 §:n mukaisesti tehtävässä koulutuksen järjestäjän ja työnantajan välisessä sopimuksessa sovitaan:

1) osapuolten tehtävistä;

2) opiskelijan ohjauksen, oppimisen ja osaamisen arvioinnin sekä osaamisen arviointiin sisältyvien ammattiosaamisen näyttöjen järjestämisestä;

3) työnantajalle mahdollisesti maksettavista korvauksista; ja

4) muista tarpeellisista koulutuksen ja ammattiosaamisen näyttöjen järjestämiseen liittyvistä seikoista.

Lisäksi sovitaan työpaikalla järjestettävän koulutuksen kestosta ja ajankohdasta sekä työpaikalla hankittavasta osaamisesta tutkinnon perusteiden mukaisesti. Tarvittaessa tässä momentissa mainituista asioista sovitaan kunkin opiskelijan osalta erikseen.

Tässä pykälässä säädettyä sovelletaan myös silloin, kun opiskelija on työsopimussuhteessa työnantajaan.

5 a §
Työssäoppimisen laajuus

Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavan ammatillisen perustutkinnon tulee sisältää osaamisen hankkimista työssäoppimisen kautta vähintään 30 osaamispistettä.

6 §
Oppisopimus

Oppisopimukseen tulee liittää opiskelijan henkilökohtainen opiskeluohjelma, josta ilmenevät:

1) suoritettava tutkinto, noudatettava tutkinnon peruste sekä tutkinnon laajuus tai muun kuin tutkintotavoitteisen koulutuksen tavoitteet;


11 a §
Arviointiaineiston säilyttäminen

Opiskelijalle on varattava tilaisuus tutustua kirjalliseen tai muutoin tallennettuun osaamisen arvioinnin perusteena olevaan aineistoon. Arvioinnin perusteena oleva aineisto on säilytettävä vähintään kuuden kuukauden ajan arvosanan antamisesta.

13 §
Todistusten sisältö ja allekirjoittaminen

Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 25 e §:n 1 momentissa tarkoitettu tutkintotodistus sisältää:

1) päättötodistuksen; ja

2) näyttötodistuksen.

Lain 25 e §:n 3 momentissa tarkoitettu todistus suoritetuista tutkinnon osista sisältää:

1) todistuksen tutkinnon osista, jotka opiskelija on suorittanut; ja

2) todistuksen ammattiosaamisen näytöistä, jotka opiskelija on suorittanut.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa ja 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetut todistukset sisältävät suoritetut tutkinnon osat ja niiden arvosanat. Nämä todistukset allekirjoittaa koulutuksen järjestäjä.

Edellä 1 momentin 2 kohdassa ja 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetut todistukset sisältävät suoritetut ammattiosaamisen näytöt ja niiden arvosanat. Nämä todistukset allekirjoittaa ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavan toimielimen puheenjohtaja.

13 a §
Todistusten liitteet

Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 25 e §:ssä tarkoitettuihin todistuksiin tulee liittää ote opintosuoritusrekisteristä tai muu vastaava selvitys, josta ilmenevät opiskelijan suorittamat yhteisten tutkinnon osien osa-alueet ja niiden osaamisen arviointi sekä muut tutkinnon osaa pienemmät kokonaisuudet.

Opiskelijan pyynnöstä koulutuksen järjestäjän tulee antaa kansainväliseen käyttöön tarkoitettu liite, joka sisältää tiedot opiskelijan suorittaman tutkinnon tuottamasta osaamisesta sekä tutkinnon tasosta ja asemasta suomalaisessa koulutusjärjestelmässä.

Todistukseen suoritetuista tutkinnon osista tulee liittää selvitys ammattialaa koskevaan sääntelyyn perustuvasta ammattipätevyydestä, joka opiskelijalla on suoritettujen tutkinnon osien perusteella.

16 §
Opiskeluoikeuden peruuttaminen

Opiskeluoikeuden peruuttamista koskevaa ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 32 §:ää sovelletaan seuraaviin ammatillisiin perustutkintoihin johtaviin opintoihin:

1) humanistisella ja kasvatusalalla lapsi- ja perhetyön perustutkinto, nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto sekä viittomakielisen ohjauksen perustutkinto;

2) tekniikan ja liikenteen alalla lentokoneasennuksen perustutkinto, lennonjohdon perustutkinto, logistiikan perustutkinnon kuljetuspalvelujen osaamisala ja lentoasemapalvelujen osaamisala, rakennusalan perustutkinnon maanrakennuskoneenkuljetuksen osaamisala sekä merenkulkualan perustutkinto;

3) luonnonvara- ja ympäristöalalla metsäalan perustutkinnon metsäkoneenkuljetuksen osaamisala sekä luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon ympäristöalan osaamisala;

4) sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, hammastekniikan perustutkinto, lääkealan perustutkinto sekä liikunnanohjauksen perustutkinto.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2015.

Muualla lainsäädännössä olevalla viittauksella ammatillisesta koulutuksesta annettuun asetukseen (811/1998) tarkoitetaan tämän asetuksen voimaantulon jälkeen viittausta tähän asetukseen.

Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2014

Opetus- ja viestintäministeri
Krista Kiuru

Hallitusneuvos
Piritta Sirvio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.