796/2014

Annettu Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2014

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajoneuvojen yksittäishyväksyjien jatkokoulutuksesta ja kokeista

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain (958/2013) 14 §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetussa laissa (958/2013) yksittäishyväksyjältä edellytetystä jatkokoulutuksesta ja siihen liittyvistä kokeista.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) jatkokoulutuksella yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain 14 §:ssä tarkoitettua jatkokoulutusta;

2) täydennyskoulutuksella yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain 14 §:ssä tarkoitettua täydennyskoulutusta;

3) lähiopetuksella opetusta, joka annetaan yhdessä luokassa opettajan ja oppilaan ollessa paikalla;

4) etäopetuksella ohjattua tai ohjeistettua opetusta, joka järjestetään koulutusjakson aikana vuorovaikutteisesti ja todennetusti muuten kuin yhdessä luokassa;

5) oppitunnilla opetusjaksoa, jonka pituus on 45 minuuttia.

3 §
Jatkokoulutuksen tarkoitus ja rakenne

Jatkokoulutuksen tarkoituksena on antaa valmiudet ajoneuvojen yksittäishyväksyntöjen suorittamiseen. Koulutus jakaantuu seuraaviin jaksoihin:

1) yleisjakso;

2) O1- ja O2-luokan ajoneuvojen yksittäishyväksyntöjen jakso;

3) M1-luokan ajoneuvojen, joiden kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia, sekä N1-luokan ajoneuvojen yksittäishyväksyntöjen jakso;

4) M1-luokan ajoneuvojen, joiden kokonaismassa on yli 3,5 tonnia, sekä M2-, M3-, N2-, N3-, O3- ja O4-luokan ajoneuvojen yksittäishyväksyntöjen jakso.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun yleisjakson ja 2–4 kohdassa tarkoitetun ajoneuvoluokkakohtaisen koulutusjakson suorittaminen oikeuttaa kyseisessä kohdassa tarkoitetun koulutusjakson mukaisten ajoneuvojen yksittäishyväksyntöjen suorittamiseen.

Ammattitaidon ylläpitäminen varmistetaan yksittäishyväksynnän täydennyskoulutuksessa.

4 §
Jatkokoulutuksen kesto ja sisältö

Yleisjakso sisältää vähintään 7 oppituntia lähiopetusta. Jakson opetusaiheita ovat ainakin:

1) ajoneuvojen rakenne, varusteet ja kuormaaminen;

2) yleiset ajoneuvojen käyttöä koskevat säännökset ja määräykset;

3) ajoneuvojen katsastusta ja hyväksyntää koskevat säännökset ja määräykset;

4) ajoneuvojen rekisteröinti, verotus ja liikennevakuutus;

5) hyväksyntätoiminnan laatu ja valvonta;

6) yleiset vastuukysymykset ja esteellisyys.

O1- ja O2-luokan ajoneuvojen yksittäishyväksyntöjen koulutusjakso sisältää vähintään 5 oppituntia lähiopetusta. Jakson opetusaiheita ovat ainakin:

1) O1- ja O2-luokan ajoneuvon ja sen osien hyväksyntämenettely;

2) O1- ja O2-luokan ajoneuvon yksittäishyväksynnän suorittaminen ja vaatimustenmukaisuuden osoittaminen sekä yksittäishyväksynnässä tarvittavat asiakirjat;

3) ajoneuvoliikennerekisteri ja sen käyttö.

M1-luokan ajoneuvojen, joiden kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia, sekä N1-luokan ajoneuvojen yksittäishyväksyntöjen koulutusjakso sisältää vähintään 12 oppituntia lähiopetusta. Jakson opetusaiheita ovat ainakin:

1) M1- ja N1-luokan ajoneuvon ja sen osien hyväksyntämenettely;

2) M1- ja N1-luokan ajoneuvon rakennemuutokset sekä muutosten vaikutus ajoneuvojen verotukseen;

3) M1- ja N1-luokan ajoneuvon yksittäishyväksynnän suorittaminen ja vaatimustenmukaisuuden osoittaminen sekä yksittäishyväksynnässä tarvittavat asiakirjat;

4) ajoneuvoliikennerekisteri ja sen käyttö.

M1-luokan ajoneuvojen, joiden kokonaismassa on yli 3,5 tonnia, sekä M2-, M3-, N2-, N3-, O3- ja O4-luokan ajoneuvojen yksittäishyväksyntöjen koulutusjakso sisältää vähintään 12 oppituntia lähiopetusta. Jakson opetusaiheita ovat ainakin:

1) M1-, M2-, M3-, N2-, N3-, O3- ja O4-luokan ajoneuvon ja sen osien hyväksyntämenettely;

2) M1-, M2-, M3-, N2-, N3-, O3- ja O4-luokan ajoneuvon rakennemuutokset sekä muutosten vaikutus ajoneuvojen verotukseen;

3) ajoneuvojen ja ajoneuvoyhdistelmien mitat ja massat;

4) ajoneuvon päällirakenteet ja niiden kiinnitys;

5) M1-, M2-, M3-, N2-, N3-, O3- ja O4-luokan ajoneuvon yksittäishyväksynnän suorittaminen ja vaatimustenmukaisuuden osoittaminen sekä yksittäishyväksynnässä tarvittavat asiakirjat;

6) ajoneuvoliikennerekisteri ja sen käyttö.

Kaikki tässä pykälässä tarkoitetut koulutusjaksot sisältävät käytännön harjoittelua.

5 §
Jatkokoulutukseen liittyvät kokeet

Edellä 3 §:n 1 momentin 2–4 kohdassa tarkoitetun jatkokoulutuksen suorittamiseksi on läpäistävä Liikenteen turvallisuusviraston järjestämä mainitun momentin 1 kohdassa tarkoitetun yleisjakson ja kyseisessä kohdassa tarkoitetun ajoneuvoluokkakohtaisen koulutusjakson aiheita koskeva kirjallinen koe.

Kokeisiin käytettävät ajat eivät sisälly 4 §:n 2–4 momentissa säädettyihin vähimmäistuntimääriin.

6 §
Pääsyvaatimukset jatkokoulutuksen kokeisiin

Jatkokoulutuksen kokeeseen pääsyn edellytyksenä on, että 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu yleisjakso ja kyseinen 2–4 kohdassa tarkoitettu ajoneuvoluokkakohtainen koulutusjakso on suoritettu.

Henkilö, joka on suorittanut ajoneuvojen katsastushenkilöstön jatkokoulutuksesta ja muusta ammattitaidosta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (199/2014) 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa mainitun määräaikaiskatsastuksen yleisjakson, voi osallistua kokeeseen osallistumatta tämän asetuksen 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuun yleisjakson koulutukseen.

Henkilö, joka on suorittanut 2 momentissa mainitun asetuksen 3 §:n 3 momentin 1 kohdassa tarkoitetun erikoiskoulutuksen kevyiden ajoneuvojen rekisteröinti-, muutos- ja kytkentäkatsastusten jakson, saa osallistua tämän asetuksen 3 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun koulutusjakson kokeeseen osallistumatta 4 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettuun koulutuksen osaan.

Henkilö, joka on suorittanut 2 momentissa mainitun asetuksen 3 §:n 3 momentin 1 kohdassa tarkoitetun erikoiskoulutuksen kevyiden ajoneuvojen rekisteröinti-, muutos- ja kytkentäkatsastusten jakson, saa osallistua tämän asetuksen 3 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun koulutusjakson kokeeseen osallistumatta 4 §:n 3 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuun koulutuksen osaan.

Henkilö, joka on suorittanut 2 momentissa mainitun asetuksen 3 §:n 3 momentin 2 kohdassa tarkoitetun erikoiskoulutuksen raskaiden ajoneuvojen rekisteröinti-, muutos- ja kytkentäkatsastusten jakson, saa osallistua tämän asetuksen 3 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun koulutusjakson kokeeseen osallistumatta 4 §:n 4 momentin 1–4 kohdassa tarkoitettuun koulutuksen osaan.

7 §
Jatkokoulutuksen täydennyskoulutus

Ammattitaidon ylläpitämiseksi ja säilyttääkseen oikeuden yksittäishyväksyntöjensuorittamiseen yksittäishyväksyjän on osallistuttava täydennyskoulutukseen ja suoritettava täydennyskoulutukseen liittyvä harjoitustehtävä viimeistään sen kalenterivuoden loppuun mennessä, jolloin on kulunut kolme vuotta siitä, kun hän on saanut oikeuden yksittäishyväksyntöjen suorittamiseen, ja sen jälkeen kolmen vuoden välein kalenterivuoden loppuun mennessä.

Täydennyskoulutuksen tulee käsittää vähintään yhteensä 6 oppituntia lähi- tai etäopetusta taikka näitä molempia sekä harjoitustehtävän.

Täydennyskoulutuksessa käsitellään uusia säännöksiä, määräyksiä ja ohjeita, uutta tekniikkaa sekä muita yksittäishyväksyntään liittyviä ajankohtaisia aiheita.

Täydennyskoulutuksen harjoitustehtävä tulee järjestää siten, että siinä voidaan selvittää, hallitseeko jatkokoulutukseen osallistuja koulutuksen opetusaiheet.

8 §
Jatkokoulutuksen täydennyskoulutuksen suorittamisvelvollisuuden lykkääminen

Yksittäishyväksyjä voi Liikenteen turvallisuusvirastolle ennakkoon ilmoitetusta, erityisestä syystä lykätä täydennyskoulutukseen osallistumista ja harjoitustehtävän suorittamista kalenterivuoden päättymistä seuraavan vuoden maaliskuun loppuun asti menettämättä oikeuttaan yksittäishyväksyntöjen suorittamiseen. Seuraavalle vuodelle lykätty täydennyskoulutus ja harjoitustehtävän suorittaminen eivät korvaa kyseisen vuoden täydennyskoulutusta ja harjoitustehtävän suorittamista.

Liikenteen turvallisuusvirasto voi erityisestä syystä lykätä täydennyskoulutuksen ja harjoitustehtävän suorittamisvelvollisuutta määräajaksi. Seuraavalle vuodelle lykätty täydennyskoulutus ja harjoitustehtävän suorittaminen vastaavat edellisen vuoden täydennyskoulutusta ja harjoitustehtävää.

9 §
Jatkokoulutuksen järjestäminen

Koulutusta saa antaa enintään kahdeksan oppituntia koulutuspäivän aikana.

Liikenteen turvallisuusviraston edustajalla on oikeus olla läsnä seuraamassa koulutusta.

Koulutuksen antajan on ilmoitettava jokaisen koulutusjakson ajasta ja paikasta Liikenteen turvallisuusvirastolle viimeistään kaksi viikkoa ennen jakson alkua.

10 §
Jatkokoulutuksesta annettavat todistukset

Liikenteen turvallisuusvirasto antaa jatkokoulutuksen kokeeseen osallistuneelle todistuksen hyväksytysti suoritetusta kokeesta.

Jatkokoulutuksen antajan on pyydettäessä annettava koulutukseen osallistuneelle todistus koulutukseen osallistumisesta ja harjoitustehtävän suorittamisesta.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

Ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain (958/2013) 37 §:n 2 momentissa tarkoitetun yksittäishyväksyjän on osallistuttava ensimmäisen kerran 7 §:ssä tarkoitettuun täydennyskoulutukseen viimeistään vuonna 2016.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2014

Liikenne- ja kuntaministeri
Paula Risikko

Liikenneneuvos, johtava asiantuntija
Kari Saari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.