780/2014

Annettu Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kotimaan kauppaa varten kerättävälle hevoseläimen spermalle eläintautien vastustamiseksi asetettavista vaatimuksista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläintautilain (441/2013) 51 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään hevoseläimen sperman keräysaseman hyväksymisestä vain kotimaan kauppaa varten sekä mainitulla asemalla tapahtuvassa hevoseläimen sperman keräämisessä, käsittelyssä ja säilytyksessä noudatettavista eläintautien vastustamista koskevista vaatimuksista.

2 §
Suhde muuhun lainsäädäntöön

Hevoseläimen spermaa Suomen rajojen ulkopuolelle toimittavia sperman keräysasemia koskevista vaatimuksista säädetään hevoseläinten sukusoluille ja alkioille eläintautien vastustamiseksi asetettavista vaatimuksista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (1034/2013).

3 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) hevoseläimellä neuvoston direktiivien 90/426/ETY ja 90/427/ETY täytäntöönpanosta hevoseläinten osalta annetun komission asetuksen (EY) N:o 504/2008 2 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja kavioeläimiä ja niiden risteytyksiä;

2) eläimen yksilöllisellä tunnistusnumerolla neuvoston direktiivien 90/426/ETY ja 90/427/ETY täytäntöönpanosta hevoseläinten tunnistusmenetelmien osalta annetun komission asetuksen (EY) N:o 504/2008 2 artiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitettua tunnusnumeroa (UELN);

3) spermalla käsittelemätöntä ja käsiteltyä hevoseläimen siemennestettä;

4) oriasemalla sperman keräysasemaa, jossa kerätään, käsitellään tai säilytetään oriin spermaa keinosiemennystarkoituksiin;

5) asemaeläinlääkärillä toiminnanharjoittajan nimeämää eläinlääkäriä, joka vastaa tämän asetuksen noudattamisesta oriasemalla.

4 §
Oriaseman hyväksymisen edellytykset

Aluehallintoviraston on tarkastettava oriasema ennen sen hyväksymistä. Hyväksymisen edellytyksenä on, että oriasema täyttää liitteen I kohdan 1 mukaiset vaatimukset. Aluehallintoviraston on ilmoitettava oriaseman hyväksymisestä kunnaneläinlääkärille ja Elintarviketurvallisuusvirastolle. Oriaseman hyväksymisen yhteydessä aluehallintoviraston tulee valtuuttaa asemaeläinlääkäri tehtäväänsä kirjallisesti.

Hyväksyttyjä oriasemia koskevan luettelon julkaisemisesta säädetään eläintautilain (441/2013) 96 §:n 3 momentissa.

5 §
Oriaseman toiminta

Oriaseman toiminnassa on noudatettava liitteen I kohdan 2 mukaisia vaatimuksia.

Oriaseman on oltava asemaeläinlääkärin säännöllisessä valvonnassa liitteen I kohdan 3 mukaisesti.

Oriasemalla saa kerätä, käsitellä ja säilyttää ainoastaan spermaa, joka täyttää liitteen I kohdan 4 mukaiset vaatimukset.

Oriaseman on ilmoitettava asemaeläinlääkärin vaihtumisesta aluehallintovirastolle vähintään viisi arkipäivää ennen kuin uusi asemaeläinlääkäri aloittaa työnsä.

6 §
Oriaseman viranomaisvalvonta

Kunnaneläinlääkärin on vähintään kerran vuodessa tarkastettava oriaseman tilat ja toiminta sen varmistamiseksi, että oriasema edelleen täyttää hyväksymisen edellytykset ja että oriaseman toiminnalle säädettyjä vaatimuksia noudatetaan. Tarkastus on tehtävä aikana, jolloin oriasemalla on toimintaa.

Kunnaneläinlääkärin on tiedotettava tekemiensä tarkastusten tuloksista viipymättä aluehallintovirastolle ja Elintarviketurvallisuusvirastolle.

7 §
Oriaseman hyväksymisen peruuttaminen

Oriaseman hyväksymisen peruuttamisesta säädetään eläintautilain 112 §:ssä. Aluehallintoviraston on ilmoitettava oriaseman hyväksymisen peruuttamisesta kunnaneläinlääkärille ja Elintarviketurvallisuusvirastolle. Ilmoituksen saatuaan Elintarviketurvallisuusviraston on peruutettava oriasemalle antamansa kansallinen hyväksymistunnus.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2014.

9 §
Kumoaminen

Tällä asetuksella kumotaan hevosten keinosiemennysaseman toimintaa koskevista vaatimuksista annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (1079/2006).

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeri 
Petteri Orpo

Neuvotteleva virkamies
Miia Jakava-Viljanen

Liite 1

ORIASEMAA KOSKEVAT VAATIMUKSET

1. Oriaseman hyväksymisen edellytykset

Oriaseman hyväksymisen edellytyksenä on:

1.1.  Oriasemalla on vähintään:

1.1.1.  eläintilat sekä ulkoilutarha;

1.1.2.  tila sperman hygieenistä keräystä varten; Tämä tila voi sijaita ulkona, jos sään epäedulliset vaikutukset sperman laatuun voidaan estää;

1.1.3.  erillinen huone välineiden puhdistusta, desinfioimista tai sterilointia varten;

1.1.4.  sperman käsittelyä varten erillinen huone; sekä

1.1.5.  spermaa varastoitaessa sitä varten on oltava huone, jonka ei välttämättä tarvitse sijaita aseman yhteydessä.  

1.2.  Oriasema on rakennettu siten, että eläintilat sekä spermanotto-, käsittely- ja varastointitilat voidaan helposti puhdistaa ja desinfioida.  

1.3.  Oriasemalle on nimetty asemaeläinlääkäri, joka on Suomessa laillistettu eläinlääkäri.  

1.4.  Oriaseman on oltava asemaeläinlääkärin säännöllisessä valvonnassa.  

1.5.  Oriasemalla työskentelevä henkilöstö on teknisesti pätevää ja riittävästi koulutettua huolehtimaan oriaseman asianmukaisesta toiminnasta.

2. Oriaseman toimintaa koskevat vaatimukset

2.1.  Niiden oriiden lisäksi, joista spermaa on tarkoitus kerätä, oriasemalla saa pitää muita hevoseläimiä edellyttäen, että ne eivät asemaeläinlääkärin arvion mukaan aiheuta tartuntavaaraa siitosoriille.  

2.2.  Hevoseläinten saapumisesta ja sieltä poistumisesta on pidettävä kirjaa, josta ilmenee eläinten yksilöllinen tunnistusnumero (UELN).  

2.3.  Hyväksytyillä oriasemilla saadaan käsitellä ja säilyttää vain tämän asetuksen mukaisesti tuotettua spermaa sekä MMM asetusten 1033/2013 ja 866/2008 mukaisesti maahan tuotua hevoseläinten spermaa.  

2.4.  Kaikista oriasemalla kerätyistä ja käytetyistä, sinne tulevista ja sieltä lähtevistä spermaeristä on pidettävä kirjaa.  

2.5.  Sperman keräyksen, käsittelyn ja varastoinnin on tapahduttava ainoastaan näihin tarkoituksiin varatuissa tiloissa ja noudattaen hyvää hygieniaa.  

2.6.  Kaikki sperman keräyksen ja käsittelyn yhteydessä sperman tai luovuttajaeläimen kanssa kosketuksiin joutuvat välineet, kertakäyttövälineitä lukuun ottamatta, on desinfioitava tai steriloitava ennen käyttöä asemaeläinlääkärin antamien ohjeiden mukaan.  

2.7.  Säilytys- ja kuljetusastiat, lukuun ottamatta uusia kertakäyttösäiliöitä, on desinfioitava tai steriloitava tarvittaessa asemaeläinlääkärin ohjeiden mukaan ennen jokaista täyttöä.  

2.8.  Kaikki spermaerät on merkittävä selvästi siten, että sperman keräyspäivä, oriin nimi, oriaseman hyväksymisnumero sekä oriista virusarteriitin varalta tehdyn tutkimuksen tulos ovat helposti todettavissa.

3. Asemaeläinlääkärin tehtävät

Asemaeläinlääkärin tulee:

3.1.  varmistaa, että oriasemalla kerätään spermaa ainoastaan tämän asetuksen vaatimukset täyttävistä oriista;  

3.2.  tarkkailla säännöllisesti oriiden ja muiden oriasemalla olevien eläinten terveydentilaa ja huolehtia sairauden hoidosta (ennaltaehkäisy ja hoito);  

3.3.  valvoa sperman keräystä, käsittelyä, varastointia ja kirjanpitoa;  

3.4.  valvoa yleistä hygieniaa oriasemalla ja antaa näistä neuvoja;  

3.5.  huolehtia eläinten tautitilanteen selvittämisen kannalta tarvittavista tutkimuksista; ja  

3.6.  varmistaa, että oriaseman henkilökunta tekee vain sellaisia tehtäviä, joihin heillä on riittävä osaaminen ja pätevyys.

4. Oriasemalla kerättyä spermaa koskevat vaatimukset

4.1.  Sperman on oltava peräisin oriista:

4.1.1.  joka ei asemalle siirrettäessä ja sperman keräyspäivänä ole osoittanut mitään kliinisiä sairauden oireita;

4.1.2.  joka on pidetty 30 päivän ajan ennen sperman keräyspäivää pitopaikoissa, joissa ei ole kyseisenä aikana todettu virusarteriittia tai hevosen tarttuvan kohtutulehduksen kliinisiä oireita;

4.1.3.  joka on vuosittain ennen siitoskauden alkua tutkittu negatiivisin tuloksin akkreditoidulla menetelmällä hevosen tarttuvaa kohtutulehdusta aiheuttavan Taylorella equigenitalis -bakteerin varalta (Contagious equine metritis, CEM) ja jota ei ole negatiivisen tuloksen jälkeen käytetty luonnolliseen astutukseen ennen ensimmäistä sperman keräystä;

4.1.4.  joka on ennen siitoskauden alkua tutkittu virusarteriitin varalta; ja

4.1.5.  jota ei ole käytetty luonnolliseen astutuksen 30 päivää ennen sperman ensimmäistä keräystä eikä keräysjakson aikana.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.