765/2014

Annettu Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 2014

Laki mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä annetun lain (1156/1993) 15 ja 16 §, sekä

muutetaan 3 §:n 2 ja 3 momentti, 4 §:n 2 momentti, 5 §:n 2 ja 3 momentti, 6 §:n 2 momentti, 7 §, 8 §:n johdantokappale sekä 1 ja 2 kohta, 9 §:n 2 momentti, 10 ja 11 §, 12 §:n 1 ja 2 momentti sekä 13 §:n 1 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 9 §:n 2 momentti ja 12 §:n 2 momentti laissa 496/2006, seuraavasti:

3 §
Mittayksikköjärjestelmä

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarkemmin perusyksiköistä ja niiden avulla määriteltävistä muista mittayksiköistä sekä perusyksiköiden ja muiden mittayksiköiden kerrannaisista.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarkemmin aika- ja lämpötila-asteikoista sekä Suomen virallisesta ajasta.

4 §
Mittayksiköiden käyttö

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää erityisaloilla käytettäviksi muita kuin kansainväliseen mittayksikköjärjestelmään perustuvia mittayksiköitä.

5 §
Kansalliset mittanormaalit

Työ- ja elinkeinoministeriö ratkaisee, missä laajuudessa 1 momentissa mainituista mittayksiköistä pidetään kansallisia mittanormaaleja. Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy (VTT) tekee työ- ja elinkeinoministeriölle ehdotukset kansallisten mittanormaalien perustamiseksi.

VTT:n tehtävänä on huolehtia siitä, että 2 momentin nojalla perustettuja kansallisia mittanormaaleja pidetään yllä.

6 §
Mittanormaalin jäljitettävyys

VTT:n tehtävänä on huolehtia siitä, että kansalliset mittanormaalit voidaan jäljittää 1 momentin mukaisesti.

7 §
Kansallisen mittanormaalijärjestelmän toteuttaminen

VTT vastaa kansallisen mittanormaalijärjestelmän yleisestä toteuttamisesta ja kehittämisestä sekä ohjaa ja valvoo sitä.

Kansallisen mittanormaalijärjestelmän ylläpidossa ja siihen kuuluvien tehtävien hoitamisessa VTT:tä avustavat kansalliset mittanormaalilaboratoriot, joina toimivat VTT:n mittatekniikasta vastaava toiminto sekä VTT:n nimeämät mittanormaalilaboratoriot.

8 §
Kansalliselle mittanormaalilaboratoriolle asetettavat vaatimukset

VTT nimeää laboratorion kansalliseksi mittanormaalilaboratorioksi ja määrittelee sen ylläpitämät kansalliset mittanormaalit saatuaan siltä suostumuksen ja tehtyään sen kanssa 11 §:ssä tarkoitetun sopimuksen sekä selvitettyään, että:

1) laboratorion toiminta täyttää mittatieteelliselle ja tekniselle pätevyydelle, puolueettomuudelle ja luotettavuudelle valtioneuvoston asetuksessa tarkemmin määriteltävät vaatimukset;

2) laboratorio kykenee huolehtimaan saamiensa tietojen luottamuksellisena säilymisestä ottaen huomioon valtioneuvoston asetuksessa tarkemmin määriteltävät vaatimukset; ja


9 §
Kansallisen mittanormaalilaboratorion tehtävät

VTT voi päättää, että kansalliselle mittanormaalilaboratoriolle 1 momentissa säädetystä velvollisuudesta hoitaa kansallisten mittanormaalien ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvää mittatieteellistä tutkimusta poiketaan, kun sidosryhmien keskeiset tarpeet huomioon ottaen käytettävissä on mittatieteellisesti riittävä kansallisen mittanormaalin tarkkuustaso.


10 §
Kansallisen mittanormaalilaboratorion valvonta

VTT valvoo nimeämiään kansallisia mittanormaalilaboratorioita.

VTT:n on peruutettava tekemänsä nimeämispäätös, jos kansallinen mittanormaalilaboratorio ei täytä 8 §:ssä asetettuja vaatimuksia tai hoida sille tässä laissa säädettyjä tehtäviä.

11 §
Kansallisen mittanormaalilaboratorion kanssa tehtävä sopimus

VTT sopii nimeämänsä kansallisen mittanormaalilaboratorion kanssa tarkemmin sille 9 ja 12 §:ssä säädettyjen tehtävien hoitamisesta ja mahdollisten kustannusten korvaamisesta. VTT sopii kansallisen mittanormaalilaboratorion kanssa myös sen valvonnan toteuttamiseksi tarpeellisista järjestelyistä.

12 §
Kalibrointipalveluiden järjestäminen

VTT:n tehtävänä on järjestää tarkkuudeltaan riittävien ja luotettavien kalibrointien saatavuus. VTT järjestää myös kansainvälisesti jäljitettävien kalibrointien saatavuuden silloin, kun kansallista mittanormaalia ei 5 §:n 2 momentin nojalla ole perustettu.

VTT:n tehtävänä on lisäksi huolehtia nimeämiään kansallisia mittanormaalilaboratorioita tarvittaessa apunaan käyttäen vaatimusmukaisuuden arviointipalvelujen pätevyyden toteamisesta annetun lain (920/2005) nojalla akkreditoitujen kalibrointilaboratorioiden mittanormaalien jäljitettävän kalibroinnin saatavuudesta.


13 §
Viralliset kalibrointitodistukset

VTT ja kansallinen mittanormaalilaboratorio antavat tekemistään tässä laissa tarkoitetuista mittauslaitteiden kalibroinneista virallisia kalibrointitodistuksia.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

HE 74/2014
TaVM 10/2014
EV 84/2014

Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 2014

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Työministeri
Lauri Ihalainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.