763/2014

Annettu Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 2014

Laki Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta annetun lain (1261/2010) 2 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohta ja 4 §:n 4 momentti, sellaisena kuin niistä on 4 §:n 4 momentti laissa 766/2013, sekä

lisätään 2 §:n 1 momenttiin uusi 5 kohta, 2 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyiset 2—4 momentti siirtyvät 3—5 momentiksi, lakiin uusi 2 a §, 4 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 766/2013, uusi 5 momentti, jolloin nykyinen 5 momentti siirtyy 6 momentiksi, ja lakiin uusi 5 a § seuraavasti:

2 §
Tehtävät

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tehtävänä on valvoa ja edistää:


3) kemikaaliturvallisuutta;

4) kasvinsuojeluaineiden turvallisuutta ja laatua; sekä

5) pätevyyden toteamisjärjestelmää (akkreditointijärjestelmä).

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tehtävänä on lisäksi huolehtia arviointilaitosten pätevyyden arviointiin ja akkreditointiin liittyvistä tehtävistä siten kuin siitä erikseen säädetään valtioneuvoston asetuksella. Tätä tehtävää varten Turvallisuus- ja kemikaalivirastossa on akkreditointiyksikkö.


2 a §
Kansallinen akkreditointielin

Akkreditointijärjestelmään liittyvistä tehtävistä huolehtii kansallisena akkreditointielimenä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointiyksikkö (FINAS-akkreditointi-palvelu).

FINAS-akkreditointipalvelu voi tehdä valtion talousarvion rajoissa sopimuksia pätevyyden vastavuoroisesta tunnustamisesta ulkomaisten organisaatioiden kanssa.

4 §
Johtaminen ja ratkaisuvalta

Pääjohtaja voi ottaa yksittäistapauksessa ratkaistavakseen muun kuin akkreditointijärjestelmään liittyvän tai akkreditointeja koskevan asian, joka muutoin olisi hänen alaisensa ratkaistava.

Akkreditointiyksikön asiat ratkaisee akkreditointiasiain valtuuskunta tai akkreditointiyksikön päällikkö tai muu virkamies, jolle toimivalta on työjärjestyksen mukaan annettu. Akkreditointiyksikön päällikkö ratkaisee akkreditointijärjestelmään liittyvät ja akkreditointeja koskevat muut kuin 5 a §:ssä tarkoitetut asiat.


5 a §
Akkreditointiasiain valtuuskunta

Akkreditointiyksikön toimintaa ohjaa ja valvoo akkreditointiasiain valtuuskunta.

Työ- ja elinkeinoministeriö nimittää akkreditointiasiain valtuuskunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Akkreditointiasiain valtuuskunnan tehtävistä, kokoonpanosta, palkkioista ja päätösvallasta säädetään valtioneuvoston asetuksella.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointiyksikkö jatkaa Mittatekniikan keskuksen akkreditointiyksikön toimintaa.

Työ- ja elinkeinoministeriön 29 päivänä lokakuuta 2013 nimeämä akkreditointiasiain valtuuskunta jatkaa toimintaansa toimikautensa loppuun saakka.

Jos muussa laissa tai sen nojalla annetuissa säännöksissä viitataan Mittatekniikan keskuksen akkreditointiyksikköön, viittauksen on katsottava tarkoittavan Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointiyksikköä.

Mittatekniikan keskuksesta annetun lain (1149/1990) mukaisia, Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle tämän lain voimaan tullessa siirtyviä tehtäviä Mittatekniikan keskuksessa hoitava työ- ja virkasuhteinen henkilöstö sekä vastaavat virat ja tehtävät siirtyvät tämän lain voimaan tullessa Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon. Viran ja tehtävän siirtymiseen ei tarvita virkamiehen tai työntekijän suostumusta, ellei virka tai tehtävä siirry työssäkäyntialueelta toiselle.

Määräaikaisia tehtäviä hoitava työ- ja virkasuhteinen henkilöstö siirtyy Turvallisuus- ja kemikaaliviraston palvelukseen määräaikaisen palvelussuhteensa keston ajaksi.

Siirtyvä henkilöstö säilyttää siirtymähetkellä palvelussuhteeseen perustuvat oikeudet ja velvollisuudet.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston palkkausjärjestelmän mukaista kuukausipalkkaa korkeampi palkkaus turvataan edellyttäen, että henkilön tehtävät Turvallisuus- ja kemikaalivirastossa vastaavat vaativuudeltaan vähintään hänen tehtäviään Mittatekniikan keskuksessa. Henkilöllä on tällöin oikeus Mittatekniikan keskuksessa ja Turvallisuus- ja kemikaalivirastossa maksettavan kuukausipalkan erotuksen suuruiseen palkanlisään.

HE 74/2014
TaVM 10/2014
EV 84/2014

Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 2014

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Työministeri
Lauri Ihalainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.