762/2014

Annettu Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 2014

Laki Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja Mittatekniikan keskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Luovutusvaltuus ja perustettava osakeyhtiö

Valtioneuvosto oikeutetaan luovuttamaan työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluvien Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja Mittatekniikan keskuksen hallinnassa oleva omaisuus, immateriaaliset oikeudet ja liiketoiminta Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja Mittatekniikan keskuksen toimintaa jatkamaan perustettavalle Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:lle (yhtiö). Luovutusvaltuus ei koske Mittatekniikan keskuksen akkreditointiyksikköä ja sen toimintaan liittyvää omaisuutta, immateriaalisia oikeuksia eikä liiketoimintaa. Akkreditointiyksikön asemasta säädetään Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta annetussa laissa (1261/2010).

Yhtiön toiminnasta ja asemasta säädetään Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetussa laissa (761/2014).

Valtio merkitsee yhtiötä perustettaessa kaikki sen osakkeet.

2 §
Luovutuksen ehdot

Valtioneuvosto määrää luovutettavan omaisuuden ja sen arvon sekä ehdot, joilla luovutus tapahtuu. Valtioneuvosto määrää myös muista omaisuuden luovuttamiseen ja yhtiön muodostamiseen liittyvistä järjestelyistä.

Valtioneuvosto määrää, mikä osa omaisuudesta pannaan yhtiöön osakkeita vastaan.

3 §
Verotus

Yhtiö ei ole velvollinen suorittamaan varainsiirtoveroa 1 ja 2 §:ssä tarkoitetusta luovutuksesta perustettavan osakeyhtiön osakkeita vastaan.

Tuloverotuksessa noudatetaan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968) 52 d §:ssä tarkoitettua liiketoimintasiirtoa koskevia säännöksiä.

4 §
Vastuu sitoumuksista

Yhtiö vastaa velka-, vuokra-, palvelu-, hankinta- ja toimitussopimuksista sekä muista vastaavista sitoumuksista, joihin Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Mittatekniikan keskus ovat toimintansa aikana sitoutuneet ja jotka koskevat yhtiölle luovutettua omaisuutta ja liiketoimintaa.

Valtio vastaa yhtiölle 1 momentin perusteella siirtyvistä sitoumuksista toissijaisesti, jollei vastapuoli hyväksy vastuun siirtämistä yhtiölle. Yhtiö on velvollinen korvaamaan valtiolle sen, mitä valtio tässä momentissa tarkoitetun vastuunsa perusteella suorittaa.

5 §
Henkilöstön palvelussuhteen muuttuminen

Henkilöstön aseman järjestämisestä säädetään työsopimuslain (55/2001) ja valtion virkamieslain (750/1994) liikkeen luovuttamista koskevissa säännöksissä. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja Mittatekniikan keskuksen virat lakkaavat ja niihin perustuvat virkasuhteet sekä määräaikaiset virkasuhteet päättyvät ilman irtisanomista 31 päivänä joulukuuta 2014. Henkilöstö siirtyy työsuhteeseen yhtiöön 1 päivästä tammikuuta 2015. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja Mittatekniikan keskuksen työsopimussuhteinen henkilöstö siirtyy työsuhteeseen yhtiöön 1 päivästä tammikuuta 2015.

6 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

Tällä lailla kumotaan Teknologian tutkimuskeskus VTT:stä annettu laki (953/2010) sekä mittatekniikan keskuksesta annettu laki (1149/1990).

Valtioneuvosto voi tehdä 1 ja 2 §:ssä tarkoitettuja toimenpiteitä ennen lain voimaantuloa.  Yhtiön yhtiöjärjestys voidaan vahvistaa ja yhtiö voidaan merkitä kaupparekisteriin ennen tämän lain voimaantuloa.

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja Mittatekniikan keskuksen viimeisen toimintakauden tilinpäätökseen ja -tarkastukseen sovelletaan, mitä 2 momentissa mainituissa laeissa ja valtion talousarviosta annetussa laissa (423/1988) ja sen nojalla säädetään. Yhtiö hoitaa näiltä osin Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja Mittatekniikan keskuksen tehtävät.

HE 74/2014
TaVM 10/2014
EV 84/2014

Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 2014

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Työministeri
Lauri Ihalainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.