761/2014

Annettu Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 2014

Laki Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy -nimisestä osakeyhtiöstä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Tarkoitus ja asema

Elinkeinoelämän kehityksen ja uudistumisen edistämistä sekä yhteiskuntapolitiikan suunnittelun ja toimeenpanon tukemista varten on teknologian tutkimusta ja kehittämistä harjoittava Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy (yhtiö).

Yhtiö on valtion omistuksessa ja hallinnassa oleva osakeyhtiö. Yhtiö kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön (ministeriö) hallinnonalaan, ja ministeriö vastaa yhtiön omistajaohjauksesta.  Yhtiön omistusta koskevasta päätöksenteosta ja omistaja-ohjauksesta säädetään valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta annetussa laissa (1368/2007).

2 §
Tehtävät

Yhtiön tehtävänä on riippumattomana ja puolueettomana tutkimuslaitoksena edistää tutkimuksen ja teknologian laaja-alaista hyödyntämistä sekä kaupallistamista elinkeino-elämässä ja yhteiskunnassa.  Yhtiö vastaa tehtäväänsä liittyvästä kansainvälisestä toiminnasta. Yhtiöllä voi tehtävänsä toteuttamiseksi olla tytäryhtiöitä.

Tehtävänsä toteuttamiseksi yhtiö:

1) harjoittaa teknologian soveltavaa tutkimusta ja kehittämistä sekä näihin liittyvää ennakointitoimintaa (strateginen tutkimus);

2) tuottaa teknologiaan ja innovaatioihin perustuvia tutkimus- ja asiantuntijapalveluja (liiketaloudellisilla perusteilla tapahtuva tutkimus);

3) toimii kansallisena metrologialaitoksena tieteellisen metrologian osalta, ylläpitää ja kehittää kansallista metrologiajärjestelmää, mittanormaalijärjestelmää ja kalibrointipalvelua siten kuin siitä erikseen säädetään sekä harjoittaa metrologian strategista ja liiketaloudellisilla perusteilla tapahtuvaa tutkimusta.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä yhtiön tehtävistä.

3 §
Taloudelliset toimintaperiaatteet

Yhtiön tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen. Ministeriö asettaa yhtiön liiketaloudellisilla perusteilla tapahtuvalle tutkimukselle tuottotavoitteen. Yhtiön voitto käytetään kokonaisuudessaan yhtiön omaan tutkimustoimintaan, osaamisen kehittämiseen ja tutkimustulosten levittämiseen. Strateginen ja liiketaloudellisilla perusteilla tapahtuva tutkimus eriytetään kirjanpidossa, ja niistä laaditaan erilliset tuloslaskelmat tilikausikohtaisesti. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää liiketaloudellisilla perusteilla tapahtuvaa tutkimusta koskevan tuloslaskelman tarkemmasta sisällöstä.

4 §
Yhtiön rahoitus

Ministeriö myöntää yhtiön toimintaan rahoitusta tässä laissa säädettyyn muuhun kuin liiketaloudellisilla perusteilla tapahtuvaan tutkimukseen valtion talousarvioon otettavan määrärahan rajoissa. Valtionavustuksesta säädetään valtionavustuslaissa (688/2001).

Yhtiölle korvataan muuhun toimintaan kuin arvonlisäverolain (1501/1993) 1 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuun liiketoiminnan muodossa harjoitettuun liiketaloudelliseen toimintaan liittyviin hankintoihin ja toimitilavuokriin sisältyvien arvonlisäverojen osuus yhtiölle aiheutuneista kustannuksista. Korvausta tarkistetaan vuosittain yhtiölle viimeksi toteutuneen arvonlisäverokertymän perusteella.  Edellä 1 momentissa tarkoitetussa rahoituksessa otetaan huomioon yhtiölle aiheutuvat toimitilavuokria koskevat arvonlisäverotukseen liittyvät piilevät kustannukset.

5 §
Yhtiön tiedonantovelvollisuus

Yhtiön on annettava ministeriölle sen pyynnöstä tietoja, jotka ovat tarpeen yhtiön ohjaamiseksi ja valvomiseksi.

6 §
Yhtiön varautumisvelvollisuus

Yhtiön tulee valmiussuunnitelmin ja poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluin sekä muilla toimenpiteillä varmistaa tehtäviensä mahdollisimman hyvä hoitaminen myös poikkeusoloissa.

7 §
Professorin arvonimi

Yhtiö voi myöntää yhtiön toimitusjohtajalle ja yhtiön palveluksessa olevalle tutkimusprofessorille ja muulle erityistä tieteellistä pätevyyttä edellyttävissä johtavissa tehtävissä olevalle henkilölle oikeuden käyttää professorin arvonimeä.

8 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

HE 74/2014
TaVM 10/2014
EV 84/2014

Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 2014

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Työministeri
Lauri Ihalainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.