715/2014

Annettu Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 2014

Valtioneuvoston asetus Luonnonvarakeskuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Luonnonvarakeskuksesta annetun lain (561/2014) 8 §:n 1 momentin ja valtion virkamieslain (750/1994) 8 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä jälkimmäinen on laissa 281/2000:

1 §
Luonnonvarakeskuksen tehtävät

Luonnonvarakeskuksen tehtävänä on harjoittaa sellaista tieteellistä tutkimus- ja kehittämistyötä, tiedon ja teknologian siirtoa sekä tilastotuotantoa, joka koskee:

1) maa- ja elintarviketaloutta;

2) maaseudun kehittämistä;

3) metsätaloutta;

4) kala- ja riistataloutta;

5) porotaloutta;

6) muita uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvia elinkeinoja;

7) luonnon virkistyskäyttöä sekä vesien- ja merenhoitoa, jollei tehtävä kuulu muulle viranomaiselle.

Lisäksi Luonnonvarakeskuksen tehtävänä on:

1) tuottaa maa-, elintarvike-, metsä- ja porotalouden tuotantoympäristön, maaseudun, metsävarojen ja metsien, riista- ja kalavarojen sekä toimialansa osalta vesien ja meren tilaa ja kehitystä koskevaa tietoa;

2) tuottaa tietoa 1 momentissa tarkoitetun elinkeinon ja muun uusiutuvien luonnonvarojen käytön vaikutuksista sekä ilmastonmuutoksen hillinnästä ja siihen sopeutumisesta, jollei tehtävä kuulu muulle viranomaiselle;

3) huolehtia maa- ja elintarviketalouden, metsätalouden sekä kalatalouden geenivarojen monimuotoisuuteen ja kestävään käyttöön liittyvistä toimenpiteistä;

4) huolehtia vieraslajien seurannasta ja tuottaa tietoa haitallisten vieraslajien torjuntaa varten, jollei tehtävä kuulu muulle viranomaiselle;

5) huolehtia metsänjalostustoiminnasta.

Luonnonvarakeskus toimii verkoston luomisesta Euroopan unionin maatilojen tuloja ja taloutta koskevien kirjanpitotietojen keruuta varten annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1217/2009 7 artiklassa tarkoitettuna yhdyselimenä.

2 §
Johtokunta

Johtokunnan tehtävänä on tukea Luonnonvarakeskuksen johdon toimintaa, tehdä aloitteita toiminnan strategiseksi suuntaamiseksi sekä edistää yhteistyötä sidosryhmien kanssa.

Johtokuntaan kuuluu enintään seitsemän jäsentä. Valtioneuvosto määrää johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan jäsenten joukosta. Lisäksi johtokuntaan kuuluu jäsenenä Luonnonvarakeskuksen henkilöstön keskuudestaan valitsema edustaja. Pääjohtaja toimii johtokunnassa käsiteltävien asioiden esittelijänä.

Johtokunta asetetaan määräajaksi, enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Jos johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai jäsen, henkilöstön edustajaa lukuun ottamatta, eroaa tai on estynyt hoitamasta tehtäväänsä, maa- ja metsätalousministeriö nimittää hänen tilalleen uuden puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa johtokunnan palkkiot.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai tämän ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta. Johtokunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee puheenjohtajan mielipide.

3 §
Johtokunnan ratkaisuvalta

Johtokunta päättää:

1) Luonnonvarakeskuksen strategisista toimintalinjoista ja tavoitteista tulossopimuksessa asetettujen tavoitteiden mukaisesti;

2) talousarvioehdotuksesta, monivuotisesta toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä tilinpäätöksen hyväksymisestä;

3) muista Luonnonvarakeskuksen kannalta laajakantoisista ja periaatteellisesti merkittävistä asioista, jotka pääjohtaja tai johtokunnan puheenjohtaja haluaa johtokunnan käsiteltäviksi;

4) neuvottelukuntien asettamisesta.

4 §
Tilastojohtajan tehtävät ja erityinen ratkaisuvalta

Luonnonvarakeskuksen tehtäviin kuuluvien tilastojen tuottamisesta laadukkaasti ja tuloksellisesti vastaa tilastojohtaja.

Tilastojohtaja ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) tilastollista tiedon keruuta;

2) tiedonantovelvollisuudesta vapauttamista;

3) tilastollisia tarkoituksia varten kerättyjen tietojen säilyttämistä, luovutusta, tai muuta käsittelyä taikka käyttöoikeuden antamista;

4) tilasto-ohjelmaa, tilastojen tuotantoa ja julkaisemista.

5 §
Henkilöstö

Luonnonvarakeskuksen virkoihin nimittää pääjohtaja, jollei toisin ole säädetty tai ratkaisuvaltaa ole annettu työjärjestyksellä muulle virkamiehelle. Mitä edellä säädetään virkoihin nimittämisestä, sovelletaan myös työsopimuksen tekemiseen Luonnonvarakeskuksen puolesta.

Tutkimuksesta vastaavalla ylijohtajalla sekä tutkimusprofessorilla on professorin arvonimi. Professorin arvonimi on lisäksi pääjohtajalla, jos tämä on suorittanut tohtorin tutkinnon.

6 §
Kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena Luonnonvarakeskuksen virkoihin on:

1) ylijohtajalla, tilastojohtajalla ja yksikön johtajalla ylempi korkeakoulututkinto sekä tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus ja käytännössä osoitettu johtamistaito;

2) tutkimuksesta vastaavalla ylijohtajalla, professorilla ja tutkimusprofessorilla tohtorin tutkinto, tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus sekä tutkimustoiminnan johtamistaito.

7 §
Sijaisten määrääminen

Pääjohtajan sijaiset määrää maa- ja metsätalousministeriö.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

  Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 2014

Liikenne- ja kuntaministeri
Paula Risikko

Lainsäädäntöneuvos
Susanna Paakkola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.