714/2014

Annettu Helsingissä 4 syyskuuta 2014

Valtioneuvoston asetus Opetushallituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan Opetushallituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (805/2008) 1 §:n 1 momentin 1—3 kohta sekä 2 ja 3 momentti, 2 §, 5 §:n 1 momentti, 9 §:n 2 momentin 3 kohta ja 3 momentti sekä 12 §:n 1 momentti seuraavasti:

1 §
Toimiala

Opetushallituksesta annetun lain (182/1991) 1 §:n 2 momentissa tarkoitettua koulutusta on:

1) perusopetus ja siihen valmistava opetus, esiopetus, lisäopetus ja perusopetuslaissa (628/1998) tarkoitettu koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta;

2) lukiokoulutus ja siihen valmistava koulutus;

3) ammatillinen peruskoulutus sekä siihen valmistava ja valmentava koulutus;


Opetushallituksesta annetun lain 1 §:n 2 momentissa tarkoitettua muuta toimintaa on opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annetussa laissa (1058/1998) tarkoitetun opiskelijavalintarekisterin pitäminen, julkisyhteisön henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetussa laissa (424/2003) tarkoitettu kielitutkinto, yleisistä kielitutkinnoista annetussa laissa (964/2004) tarkoitettu yleinen kielitutkinto, auktorisoiduista kääntäjistä annetussa laissa (1231/2007) tarkoitettu auktorisoidun kääntäjän tutkinto, ammattipätevyyden tunnustamisesta annetussa laissa (1093 /2007) tarkoitettu ammattipätevyyden tunnustaminen, ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetussa laissa (531/1986) tarkoitettu tutkintojen ja opintosuoritusten rinnastaminen, kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa (1386/2010) sekä oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa (1287/2013) tarkoitettujen tehtävien hoitaminen.

Opetushallituksen toimialaan kuuluvia ovat valtion oppilaitokset siten kuin niistä erikseen säädetään tai opetus- ja kulttuuriministeriö määrää.


2 §
Organisaatio

Opetushallituksessa on toimintayksikkö yleissivistävää koulutusta, ammattikoulutusta, ruotsinkielistä koulutusta, koulutustoimialan palveluja sekä hallintopalveluja varten. Toimintayksikössä voi olla yksiköitä.

5 §
Päätöksenteko johtokunnassa

Johtokunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja sekä vähintään kuusi muuta jäsentä on läsnä.


9 §
Asioiden ratkaiseminen

Pääjohtaja:


3) hyväksyy Opetushallituksen talousarvioehdotuksen ja ehdotuksen alustaviksi tulostavoitteiksi esitettäviksi opetus- ja kulttuuriministeriölle;


Opetushallituksen on laadittava päätökset opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteista siten, että ne ovat yhdenmukaisia valtioneuvoston ja opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymien koulutuspoliittisten tavoitteiden sekä koulutusjärjestelmää ja opetuksen tavoitteita koskevien päätösten kanssa.


12 §
Virkavapaus

Pääjohtajalle virkavapauden myöntää opetus- ja kulttuuriministeriö. Virkavapauden, joka kestää yli kaksi vuotta eikä perustu lakiin tai virkaehtosopimukseen, myöntää kuitenkin valtioneuvosto.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2014.

  Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 2014

Opetus- ja viestintäministeri
Krista Kiuru

Hallitusneuvos
Kirsti Kotaniemi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.