711/2014

Annettu Helsingissä 1 päivänä syyskuuta 2014

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (177/2008) 2 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohta sekä 4 §:n 1 momentti ja

lisätään asetuksen 2 §:n 1 momenttiin uusi 8 kohta seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) yleisellä uimarannalla mitä tahansa pintaveden osaa, jossa kunnan terveydensuojeluviranomainen odottaa huomattavan määrän ihmisiä uivan ja jolle tämä viranomainen ei ole antanut vähintään yhtä kokonaista uimakautta koskevaa uimakieltoa tai vastaavalle ajanjaksolle annettua ohjetta, jonka mukaan uiminen ei ole suositeltavaa, sekä josta on tehtävä terveydensuojelulain (763/1994) 13 §:n 1 momentin 3 kohdan mukainen ilmoitus;

2) uimakaudella 15.6. ja 31.8. välistä ajanjaksoa, jonka aikana yleisellä uimarannalla on odotettavissa huomattava määrä uimareita, paitsi Lapin maakunnassa sekä Kuusamon ja Taivalkosken kunnissa, joissa vastaava ajanjakso on 25.6. ja 15.8. välisenä aikana;


8) huomattavalla määrällä uimareita määrää, jonka kunnan terveydensuojeluviranomainen katsoo olevan huomattava ottaen erityisesti huomioon aikaisemmat kehityssuuntaukset tai käytettävissä oleva infrastruktuuri tai käytettävissä olevat tilat tai muut uinnin edistämiseksi toteutetut toimenpiteet;

4 §
Uimaveden laadun säännöllinen seuranta ja valvonta

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on määritettävä vuosittain uimakauden pituus ja kaikki tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvat yleiset uimarannat sekä laadittava näistä uimarantaluettelo ennen uimakauden alkua.


Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä syyskuuta 2014.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/7/EY (32006L0007); EUVL L 64, 4.3.2006, s. 37

Helsingissä 1 päivänä syyskuuta 2014

Peruspalveluministeri
Susanna Huovinen

Hallitussihteeri
Helena Korpinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.