704/2014

Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2014

Valtioneuvoston asetus Valtion ydinjätehuoltorahastosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan Valtion ydinjätehuoltorahastosta annetun valtioneuvoston asetuksen (161/2004) 3 §, 4 §:n 2, 5, 9, 11—13, 17 ja 18 kohta, 8 §:n 1 momentti, 9 §, 10 §:n 3 momentti, 11 §:n 1 momentti sekä 13 §:n 1 ja 3 momentti seuraavasti:

3 §

Valtion ydinjätehuoltorahaston hallintoa hoitavat johtokunta ja toimitusjohtaja. Toimitusjohtajalla voi olla sijainen.

Rahaston johtokunnassa on puheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä, jotka valtioneuvosto kutsuu kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Viimeksi mainituista jäsenistä yhden tulee edustaa valtiovarainministeriötä, yhden työ- ja elinkeinoministeriötä ja yhden Valtiokonttoria. Valtioneuvosto määrää yhden näistä jäsenistä johtokunnan varapuheenjohtajaksi.

Rahaston toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen nimittää valtioneuvosto.

Mitä tässä asetuksessa säädetään toimitusjohtajasta, sovelletaan myös hänen sijaiseensa.

4 §

Johtokunnan tehtävänä on:


2) päättää niiden ydinenergialain 48—50 §:ssä tarkoitettujen toimenpiteiden suorittamisesta, joita ei ole säädetty valtioneuvoston tai työ- ja elinkeinoministeriön tehtäväksi;


5) huolehtia ydinenergialain 52 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa varojen siirtämisestä Varautumisrahastosta valtiovarastoon ja tehdä työ- ja elinkeinoministeriölle ehdotus valtiovarastosta kulloinkin takaisin Varautumisrahastoon siirrettävien varojen ja korvausten määrästä;


9) tehdä tarvittaessa työ- ja elinkeinoministeriölle esityksiä Varautumisrahastosta annettavien lainojen yleisiksi ehdoiksi;


11) päättää työ- ja elinkeinoministeriön esityksestä ydinenergialain 53 d §:n 1 momentissa tarkoitettujen varojen jakamisesta tutkimushankkeiden rahoittamiseen;

12) päättää työ- ja elinkeinoministeriön esityksestä ydinenergialain 53 c §:n 3 momentissa tarkoitettujen jaettavissa olevien varojen jakamatta jättämisestä, niiden palauttamisesta ja ydinenergialain 53 e §:n 3 momentin mukaisesti tutkimushankkeeseen myönnetyn rahoituksen takaisinperinnästä;

13) päättää työ- ja elinkeinoministeriön esityksestä tutkimushankkeisiin liittyvän koordinoinnin järjestämisestä;


17) hyväksyä vuosittain seuraaville viidelle vuodelle Valtion ydinjätehuoltorahaston toiminta- ja taloussuunnitelma, joka jakautuu Varautumisrahastoa koskevaan toiminta- ja taloussuunnitelmaan sekä työ- ja elinkeinoministeriön esitykseen perustuviin Ydinturvallisuustutkimusrahastoa ja Ydinjätetutkimusrahastoa koskeviin toiminta- ja taloussuunnitelmiin;

18) antaa vuosittain työ- ja elinkeinoministeriölle kertomus Valtion ydinjätehuoltorahaston toiminnasta edellisenä kalenterivuonna sekä muitakin ministeriön tarvitsemia arvioita ja tietoja.

8 §

Valtion ydinjätehuoltorahaston toimitusjohtajan ja johtokunnan jäsenten palkkiot vahvistaa työ- ja elinkeinoministeriö. Muun henkilökunnan palkkauksen määrää toimitusjohtaja rahaston talousarvion osoittamissa rajoissa.


9 §

Valtion ydinjätehuoltorahaston talousarvion, joka jakautuu Varautumisrahaston, Ydinturvallisuustutkimusrahaston ja Ydinjätetutkimusrahaston talousarvio-osiin, vahvistaa työ- ja elinkeinoministeriö asian oltua valmistavasti käsiteltävänä valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnassa. Ennen talousarvion käsittelyä raha-asiainvaliokunnassa työ- ja elinkeinoministeriön on pyydettävä Varautumisrahastoa koskevasta talousarvio-osasta lausunto niiltä jätehuoltovelvollisilta, joilla on oikeus saada Varautumisrahastosta ydinenergialain 52 §:n 1 momentissa tarkoitettua lainaa.

Valtion ydinjätehuoltorahaston talousarvioon sisältyviin talousarvio-osiin on liitettävä selvitys kunakin vuonna palkattavan henkilökunnan määrästä sekä siitä, missä määrin rahaston tehtäviä on tarkoitus suorittaa virkatyönä työ- ja elinkeinoministeriössä ja missä määrin rahaston on tarkoitus käyttää työ- ja elinkeinoministeriön toimitiloja ja irtaimistoa ja muita ministeriön suoritteita ja palveluja samoin kuin ministeriölle tästä aiheutuvien kustannusten määrästä ja niiden korvaamisesta ministeriölle.

Johtokunnan tehtäviä ei voida antaa tehtäväksi virkatyönä työ- ja elinkeinoministeriössä.

10 §

Valtion ydinjätehuoltorahaston tilinpäätöksen vahvistaa työ- ja elinkeinoministeriö asian oltua valmistavasti käsiteltävänä valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnassa.

11 §

Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa vuosittain Valtion ydinjätehuoltorahaston hallintoa, taloutta ja tilejä tarkastamaan kaksi tilintarkastajaa. Toisen tilintarkastajista tulee olla julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetussa laissa (467/1999) tarkoitettu JHTT -tilintarkastaja ja toisen tilintarkastuslaissa (459/2007) tarkoitettu KHT -tilintarkastaja. KHT -tilintarkastaja on asetettava sellaisten jätehuoltovelvollisten ehdotuksesta, joilla on oikeus saada Varautumisrahastosta ydinenergialain 52 §:n 1 momentissa tarkoitettua lainaa. Siinä tapauksessa, etteivät jätehuoltovelvolliset pääse yksimieliseen ehdotukseen, tilintarkastajaksi on asetettava joku ehdotetuista.


13 §

Jos tilintarkastaja tilikauden aikana havaitsee merkittävää huomauttamista tarkastettavan yhteisön hallinnosta ja taloudesta, on asiasta viipymättä ilmoitettava rahaston johtokunnalle ja työ- ja elinkeinoministeriölle.


Tilintarkastajien palkkiot vahvistaa työ- ja elinkeinoministeriö.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2014.

Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2014

Elinkeinoministeri
Jan Vapaavuori

Neuvotteleva virkamies
Jaana Avolahti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.