700/2014

Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2014

Valtioneuvoston asetus omistusosuuden hankkimista ja luovuttamista luottolaitoksessa, sijoituspalveluyrityksessä, rahastoyhtiössä, säilytysyhteisössä, erityisessä säilytysyhteisössä, vakuutusyhtiössä, rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omistusyhteisössä ja vaihtoehtorahastojen hoitajassa koskevasta ilmoituksesta annetun asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan omistusosuuden hankkimista ja luovuttamista luottolaitoksessa, sijoituspalveluyrityksessä, rahastoyhtiössä, säilytysyhteisössä, erityisessä säilytysyhteisössä, vakuutusyhtiössä, rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omistusyhteisössä ja vaihtoehtorahastojen hoitajassa koskevasta ilmoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (208/2014) 1 §:n 1 momentti ja 4 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohta seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään tiedoista ja selvityksistä, jotka on liitettävä luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014) 3 luvun 1 §:ssä, sijoituspalvelulain (747/2012) 7 luvun 14 §:ssä, sijoitusrahastolain (48/1999) 16 §:ssä, vakuutusyhtiölain (521/2008) 4 luvun 5 §:ssä, rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004) 11 §:ssä sekä vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) 7 luvun 9 §:ssä ja 14 luvun 9 §:ssä tarkoitettuun ilmoitukseen.


4 §
Hankinnan tai luovutuksen kohteena olevaa yritystä ja hankinnan rahoittamista koskevat tiedot ja selvitykset

Ilmoitukseen on liitettävä seuraavat hankinnan tai luovutuksen kohteena olevaa yritystä (kohdeyritys) koskevat tiedot ja selvitykset:


2) ilmoitusvelvollisen osuus kohdeyrityksen kaikista osakkeista tai osuuksista ja niiden tuottamista äänistä ennen omistusosuuden hankintaa tai luovutusta ja sen jälkeen; jos ilmoitusvelvollisuuden perusteena olevan omistusrajan laskemiseen sovelletaan luottolaitostoiminnasta annetun lain 3 luvun 1 §:n 3 momenttia, sijoituspalvelulain 7 luvun 14 §:n 3 momenttia, sijoitusrahastolain 16 §:n 3 momenttia, rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain 11 §:n 3 momenttia, vakuutusyhtiölain 4 luvun 5 §:n 3 momenttia taikka vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 7 luvun 9 §:n 3 momenttia tai 14 luvun 9 §:n 3 momenttia, on ilmoitettava erikseen jokaisen sellaisen osakkeen- tai osuudenomistajan osuus osakkeista tai osuuksista ja äänistä ennen hankintaa tai luovutusta, jonka omistus on mainittujen lainkohtien mukaan otettava huomioon ilmoitusvelvollisuuden perusteena olevaa omistusrajaa laskettaessa;

3) tiedot luottolaitostoiminnasta annetun lain 5 luvun 12 §:ssä tarkoitetusta merkittävästä sidoksesta ja vakuutusyhtiölain 1 luvun 10 §:ssä tarkoitetusta merkittävästä sidonnaisuudesta kohdeyritykseen ja sen emoyritykseen sekä niiden toiseen osakkeen- tai osuudenomistajaan, jos tämä on oikeushenkilö, jolla on vähintään 10 prosenttia kohdeyrityksen tai sen emoyrityksen kaikista osakkeista tai äänistä;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2014

Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2014

Elinkeinoministeri
Jan Vapaavuori

Vanhempi hallitussihteeri
Miki Kuusinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.