562/2014

Annettu Naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 2014

Laki ruoka- ja luonnonvaratilastoista

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan Luonnonvarakeskuksen toimintaan tilastolaissa (280/2004) tarkoitettuna tilastoviranomaisena.

Tätä lakia sovelletaan myös maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä annetun lain (284/2008) mukaisen rekisterinpidon yhteydessä kerättyihin tilastotietoihin.

Tietojen keräämisen perusteisiin ja järjestämiseen, tietojen käsittelyyn ja tilastojen laatimiseen sekä tietojen salassapitoon ja luovuttamiseen sovelletaan tilastolakia, jollei jäljempänä toisin säädetä.

2 §
Ruoka- ja luonnonvaratilastot

Luonnonvarakeskus tuottaa ja julkaisee tilastot, jotka koskevat:

1) maatalouden rakennetta, tuotantomenetelmiä ja -panoksia, peltokasvi-, puutarha- ja kotieläintuotantoa, tuotannon vaikutuksia ympäristöön sekä maataloustuotteiden hintoja;

2) metsien taloudellista hyödyntämistä, puumarkkinoiden toimintaa, metsien hoitoa ja metsien suojelua;

3) kalastusta, vesiviljelyä, kalataloutta ja kalastustuotteiden markkinoita;

4) elintarvikkeiden turvallisuutta.

3 §
Tiedonantovelvollisuus

Elinkeinonharjoittaja on velvollinen antamaan Luonnonvarakeskukselle 2 §:ssä tarkoitettujen tilastojen laatimisen kannalta välttämättömät tiedot harjoittamansa toiminnan lajista, sijainnista, omistus- ja hallintasuhteista, tuotteista, taloudesta ja toiminnan edellyttämistä tuotantopanoksista sekä muista voimavaroista ja niiden käytöstä. Velvollisuus koskee luonnollista henkilöä tai yhteisöä taikka säätiötä, joka omistaa metsää, tai harjoittaa elinkeinonaan:

1) maa- ja puutarhataloutta;

2) kalastusta tai vesiviljelyä;

3) maatalous- tai kalastustuotteen jalostusta taikka kauppaa;

4) metsätaloutta tai puun jalostusta taikka kauppaa.

Metsätaloutta tai puun jalostusta taikka kauppaa harjoittavat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt ovat velvollisia antamaan Luonnonvarakeskukselle 1 momentissa tarkoitetut tiedot.

Valtion viranomaiset ja muut julkista hallintotehtävää hoitavat tahot ovat velvollisia antamaan Luonnonvarakeskukselle salassapitosäännösten estämättä 1 momentissa tarkoitetut tiedot. Julkista hallintotehtävää hoitavat tahot ovat velvollisia antamaan edellä tarkoitetut tiedot, jos ne on saatu hallintotehtävää hoidettaessa.

Maatalousyrittäjien eläkelaitos on velvollinen antamaan Luonnonvarakeskukselle salassapitosäännösten estämättä hallussaan olevat maatilaan, sen hallintaan ja maatalouslomituspalvelujen käyttöön liittyvät tiedot sekä maatilan omistajaa ja haltijaa koskevat nimi-, henkilötunnus- ja osoitetiedot maa- ja puutarhatalouden harjoittajista.

4 §
Tietojen luovuttaminen tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten

Sen estämättä, mitä tilastolain 13 §:ssä säädetään, Luonnonvarakeskus voi luovuttaa tieteellistä tutkimusta ja tilastollista selvitystä varten myös tunnistetiedoilla varustetut tiedot henkilön iästä, sukupuolesta, koulutuksesta ja ammatista edellyttäen, että tietojen saajalla on henkilötietolain (523/1999) mukainen oikeus kerätä ja tallettaa näitä tietoja.

5 §
Rangaistussäännös

Tiedonantovelvollinen, joka tahallaan laiminlyö 3 §:ssä tarkoitettujen tietojen antamisen taikka antaa tiedonantovelvollisuuden täyttämiseksi väärän tiedon tai ilmoituksen, on tuomittava ruoka- ja luonnonvaratilastoja koskevan tiedonantovelvollisuuden rikkomisesta sakkoon.

Jos 1 momentissa tarkoitettua rikosta on pidettävä kokonaisuudessaan ilmeisen vähäisenä, Luonnonvarakeskus voi jättää ryhtymättä toimenpiteisiin rikoksesta epäillyn saattamiseksi syytteeseen.

6 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

Tällä lailla kumotaan maaseutuelinkeinotilastoista annettu laki (1197/1996).

HE 33/2014
MmVM 11/2014
EV 66/2014

  Naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 2014

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Maa- ja metsätalousministeri
Petteri Orpo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.