522/2014

Annettu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014

Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvausten, maatalouden ympäristötuen, eläinten hyvinvoinnin tuen ja ei-tuotannollisten investointien tuen hakemisesta vuonna 2014 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan luonnonhaittakorvausten, maatalouden ympäristötuen, eläinten hyvinvoinnin tuen ja ei-tuotannollisten investointien tuen hakemisesta vuonna 2014 annetun valtioneuvoston asetuksen (287/2014) 1 ja 3 § sekä 4 §:n 1 momentti ja

lisätään asetukseen uusi 10 a § seuraavasti:

1 §
Uudet luonnonhaittakorvaus- ja ympäristötukisitoumukset

Viljelijä voi vuonna 2014 antaa luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain (1440/2006), jäljempänä toimintalinjan 2 laki, 5 §:n 2 momentissa tarkoitetun luonnonhaittakorvausta koskevan sitoumuksen ja maatalouden ympäristötuen perustoimenpiteitä ja mahdollisia lisätoimenpiteitä koskevan sitoumuksen, jos kyseessä ei ole tämän asetuksen 2 §:ssä tarkoitettu tilanne ja hänelle ei voida siirtää sitoumusta mainitun lain 9 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

3 §
Uusien alojen lisääminen luonnonhaittakorvaus- ja ympäristötukisitoumuksiin

Edellä 1 §:ssä tarkoitettuihin luonnonhaittakorvaus- ja ympäristötukisitoumuksiin voidaan viljelijän hakemuksesta hyväksyä tukikelpoiseksi peltoalaksi ympäristötukiasetuksen 3 ja 4 §:ssä tarkoitettu peltoala.

Vuonna 2014 voimassa oleviin luonnonhaittakorvaus- ja ympäristötukisitoumuksiin voidaan viljelijän hakemuksesta hyväksyä tukikelpoisiksi ja liittää ympäristötukiasetuksen 4 §:n 3 momentissa ja 9 §:ssä tarkoitettuja peltoaloja.

4 §
Vuonna 2014 päättyvien erityistukisopimusten jatkaminen

Jos viljelijällä on luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (644/2000) 18 §:n tai ympäristötukiasetuksen 39 §:n nojalla tehty maatalouden ympäristötuen erityistukea koskeva sopimus, jäljempänä erityistukisopimus, jonka voimassaolo päättyy sopimuksen mukaisesti 30 päivänä huhtikuuta 2014 tai 31 päivänä toukokuuta 2014, viljelijä voi jatkaa erityistukisopimuksen voimassaoloa vuodella ilmoittamalla siitä Maaseutuviraston määräämällä tavalla. Sopimuksen voimassaolo jatkuu tällöin 30 päivään huhtikuuta 2015.


10 a §
Luonnonhaittakorvaussitoumusten mukauttaminen

Tehdessään uuden luonnonhaittakorvausta koskevan sitoumuksen viljelijä sitoutuu siihen, että tehtyä sitoumusta voidaan mukauttaa sitoumuskauden aikana Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 1974/2006 46 artiklassa tarkoitetulla tavalla rahoituskehykset huomioon ottaen.


Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä heinäkuuta 2014.

  Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeri
Petteri Orpo

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.