520/2014

Annettu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014

Valtioneuvoston asetus paristoista ja akuista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) sekä ympäristönsuojelulain (86/2000) 16 §:n ja 52 §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä on ympäristönsuojelulain 16 § laissa 252/2005:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään toimista, joilla vähennetään paristojen ja akkujen haitallisuutta sekä edistetään käytöstä poistettujen paristojen ja akkujen kierrätystä ja muuta hyödyntämistä ja parannetaan niiden käsittelyn laatutasoa.

Tätä asetusta sovelletaan paristoon ja akkuun sen muodosta, tilavuudesta, painosta, koostumuksesta tai käyttötarkoituksesta riippumatta.

Asetusta ei kuitenkaan sovelleta paristoon tai akkuun, jota käytetään:

1) erityisesti sotilaallisiin tarkoituksiin tarkoitetuissa sähkö- ja elektroniikkalaitteissa, aseissa, ammuksissa tai muissa jätelain (646/2011) 4 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa valtakunnan keskeisten turvallisuusetujen valvontaan liittyvissä tuotteissa;

2) sähkö- ja elektroniikkalaitteissa, jotka on suunniteltu lähetettäviksi avaruuteen.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) paristolla sähköenergian lähdettä, jossa kemiallista energiaa muunnetaan suoraan sähköenergiaksi ja joka muodostuu yhdestä tai useammasta primaarikennosta, jotka eivät ole ladattavia;

2) akulla sähköenergian lähdettä, jossa kemiallista energiaa muunnetaan suoraan sähköenergiaksi ja joka muodostuu yhdestä tai useammasta sekundaarikennosta, jotka ovat ladattavia;

3) paristoyksiköllä paristoja tai akkuja, jotka on yhdistetty toisiinsa tai suljettu koteloon omaksi yksikökseen, jota käyttäjän ei ole tarkoitus rikkoa tai avata;

4) kannettavalla paristolla tai akulla paristoa, akkua tai paristoyksikköä:

a) joka on suljettu;

b) jota voidaan kantaa käsin; ja

c) joka ei ole teollisuusparisto tai -akku eikä ajoneuvoparisto tai -akku;

5) nappiparistolla pientä pyöreää kannettavaa paristoa tai akkua, jonka halkaisija on suurempi kuin korkeus ja jota käytetään kuulokojeisiin, rannekelloihin, pieniin kannettaviin sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin tai muihin erityistarkoituksiin taikka varavoimanlähteenä;

6) ajoneuvoparistolla tai -akulla ajoneuvojen käynnistyksessä, valaistuksessa tai sytytyksessä käytettävää paristoa tai akkua;

7) teollisuusparistolla tai -akulla yksinomaan teollisuus- tai ammattikäyttöön suunniteltua tai sähköajoneuvoissa käytettävää paristoa tai akkua;

8) käytöstä poistetulla paristolla tai akulla paristoa tai akkua, joka on jätelain 5 §:ssä tarkoitettua jätettä;

9) sähkö- ja elektroniikkalaitteella jätelain 48 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettua laitetta, jonka voimanlähteenä käytetään tai voidaan käyttää kokonaan tai osittain paristoja tai akkuja;

10) tuottajalla Suomeen sijoittautunutta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka ammattimaisesti saattaa paristoja tai akkuja, mukaan lukien sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin tai ajoneuvoihin sisältyvät paristot ja akut, markkinoille Suomessa ensimmäistä kertaa myyntitavasta riippumatta;

11) markkinoille saattamisella toimittamista kolmannelle osapuolelle tai saattamista kolmannen osapuolen käyttöön Euroopan unionissa maksua vastaan tai vastikkeetta; Euroopan unionin tullialueelle tuontia pidetään myös markkinoille saattamisena;

12) jakelijalla sitä, joka ammattimaisesti toimittaa paristoja ja akkuja käyttäjälle;

13) taloudellisella toimijalla tuottajaa, jakelijaa, kerääjää, kierrättäjää ja muuta käsittelijää;

14) keräysasteella prosenttiosuutta, joka saadaan jakamalla tiettynä kalenterivuotena Suomessa erilliskerättyjen käytöstä poistettujen kannettavien paristojen ja akkujen paino niiden kannettavien paristojen ja akkujen keskimääräisellä painolla, jotka tuottajat joko myyvät suoraan käyttäjille tai toimittavat kolmansille osapuolille myytäviksi käyttäjille Suomessa kyseisenä kalenterivuotena ja sitä edeltävinä kahtena kalenterivuotena; vuosittaisiin keräys- ja myyntilukuihin on sisällytettävä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa olevat kannettavat paristot ja akut.

Edellä 1 momentin 14 kohdassa tarkoitettu kannettavien paristojen ja akkujen vuosittainen myynti on laskettava kyseisenä vuotena Suomessa markkinoille saatettujen kannettavien paristojen ja akkujen painon perusteella, lukuun ottamatta kannettavia paristoja ja akkuja, jotka on samana vuonna viety maasta ennen niiden myyntiä käyttäjälle. Laskelmien perustana on käytettävä myynnistä ja viennistä kerättyjä tietoja tai niihin perustuvia tilastollisesti merkittäviä arvioita. Pariston ja akun markkinoille saattaminen on otettava huomioon yhden kerran.

3 §
Eräiden vaarallisten aineiden rajoitukset

Seuraavia paristoja ja akkuja, mukaan lukien sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin, ajoneuvoihin ja muihin tuotteisiin sisältyvät paristot ja akut, ei saa saattaa markkinoille:

1) paristot ja akut, joissa on yli 0,0005 painoprosenttia elohopeaa, lukuun ottamatta enintään kaksi painoprosenttia elohopeaa sisältäviä nappiparistoja, jotka on tarkoitettu käytettäviksi kuulokojeissa;

2) kannettavat paristot ja akut, joissa on yli 0,002 painoprosenttia kadmiumia, lukuun ottamatta paristoja ja akkuja, jotka on tarkoitettu käytettäviksi hätä- tai hälytysjärjestelmissä mukaan lukien hätävalaistus, tai terveydenhuollon sähkö- ja elektroniikkalaitteissa.

Jätelain 48 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetuissa ajoneuvoissa käytettävien ajoneuvoparistojen ja -akkujen ja teollisuusparistojen ja -akkujen sisältämiin vaarallisiin aineisiin sovelletaan kuitenkin, mitä jätelaissa säädetään eräiden vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa.

4 §
Paristojen ja akkujen ominaisuuksien kehittäminen

Pariston ja akun valmistajan ja markkinoille saattajan on sen lisäksi, mitä jätelain 9 §:ssä säädetään tuotteesta ja sen suunnittelusta, valmistuksesta ja markkinoille saattamisesta, huolehdittava, että:

1) paristot ja akut suunnitellaan ja valmistetaan siten, että mahdollisuuksien mukaan jatkuvasti parannetaan niiden koko elinkaaren aikaisia ominaisuuksia ympäristönsuojelun kannalta;

2) valmistettavissa ja kaupan pidettävissä paristoissa ja akuissa on mahdollisimman vähän vaarallisia aineita ja että elohopea, kadmium, lyijy ja muut vaaralliset aineet on mahdollisuuksien mukaan korvattu haitattomammilla aineilla.

5 §
Käytöstä poistettujen kannettavien paristojen ja akkujen keräysaste

Tuottajien on huolehdittava siitä, että erilliskerättyjen käytöstä poistettujen kannettavien paristojen ja akkujen keräysaste on viimeistään 1 päivästä tammikuuta 2016 vuosittain vähintään 45 painoprosenttia. Mainittuun ajankohtaan asti keräysasteen on oltava vuosittain vähintään 25 painoprosenttia.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on seurattava käytöstä poistettujen kannettavien paristojen ja akkujen keräysasteita noudattaen liitteessä 1 olevaa seurantajärjestelmää.

6 §
Jätehuollon järjestämistä koskevat yleiset vaatimukset

Käytöstä poistettujen paristojen ja akkujen vastaanotto, käsittely ja muu jätehuolto on järjestettävä kuljetusten ympäristövaikutukset huomioon ottaen siten, että:

1) maksimoidaan paristojen ja akkujen erilliskeräys;

2) kaikki erilliskerätyt tunnistettavat paristot ja akut kierrätetään tai käsitellään muulla tavoin;

3) paristojen ja akkujen käsittelyssä saavutetaan korkea kierrätystehokkuus;

4) minimoidaan paristojen ja akkujen loppukäsittely sekalaisena yhdyskuntajätteenä.

7 §
Käytöstä poistettujen paristojen ja akkujen vastaanoton järjestäminen

Tuottajan on järjestettävä käytöstä poistettujen paristojen ja akkujen vastaanotto siten, että palvelutasoa ja saavutettavuutta koskevat seuraavat vähimmäisvaatimukset täyttyvät:

1) paristojen ja akkujen toimittaminen vastaanottopaikkaan on jätelain 49 §:n 1 momentin mukaisesti maksutonta ja vaivatonta käytöstä poistetun pariston tai akun haltijalle ja muulle toimittajalle;

2) vastaanottopaikkoja on väestötiheys huomioon ottaen alueittain tasapuolisesti koko maassa;

3) tietyn paristo- ja akkutyypin mukaisille paristoille ja akuille tarkoitetussa vastaanottopaikassa otetaan vastaan kaikki sinne toimitetut kyseisen tyypin mukaiset käytöstä poistetut paristot ja akut riippumatta niiden kemiallisesta koostumuksesta tai alkuperästä;

4) kiinteiden vastaanottopaikkojen verkostoa täydennetään tarpeen mukaan siirrettävillä vastaanottopaikoilla, noutopalvelulla tai muulla vastaavalla keräysjärjestelyllä;

5) käytöstä poistettujen paristojen ja akkujen vastaanotto sovitetaan tarpeen mukaan yhteen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä jätelain 48 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettujen ajoneuvojen tuottajavastuuseen perustuvien vastaanotto- ja jätehuoltojärjestelmien kanssa.

Poikkeuksesta tuottajan kustannusvastuusta siltä osin kuin kysymys on teollisuusparistojen ja -akkujen sekä muuhun kuin yksityiskäyttöön tarkoitettujen ajoneuvojen ajoneuvoparistojen ja -akkujen jätehuollon järjestämisestä säädetään jätelain 53 §:n 2 momentissa.

Jakelijan velvollisuudesta ottaa vastaan käytöstä poistettuja kannettavia paristoja ja akkuja ja ajoneuvoparistoja ja -akkuja sekä luovuttaa ne tuottajan lukuun toimivalle kuljettajalle tai käsittelijälle säädetään jätelain 56 §:ssä

8 §
Käytöstä poistettujen ajoneuvoparistojen ja -akkujen vastaanottoa koskevat erityiset vaatimukset

Ajoneuvoparistojen ja -akkujen tuottajan on sen lisäksi, mitä 7 §:n 1 momentissa säädetään, järjestettävä vastaavien käytöstä poistettujen paristojen ja akkujen vastaanotto siten, että koko maassa on vähintään 400 kiinteää vastaanottopaikkaa ja jokaisessa kunnassa on vähintään yksi tällainen vastaanottopaikka. Jos vastaanoton palvelutasoa ja paikan saavutettavuutta koskevat vaatimukset muutoin täyttyvät, voidaan kunnassa oleva kiinteä vastaanottopaikka korvata 7 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetulla muulla keräysjärjestelyllä.

9 §
Käsittelyä koskevat yleiset vaatimukset

Erilliskerättyjen käytöstä poistettujen paristojen ja akkujen varastointi, kierrätys ja muu käsittely on järjestettävä seuraavasti:

1) poistetaan paristot ja akut erilliskerätystä ajoneuvo- tai sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta, kun käytöstä poistettuja paristoja ja akkuja kerätään yhdessä käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tai jätelain 48 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettujen ajoneuvojen kanssa;

2) poistetaan nesteet ja hapot paristoista ja akuista;

3) järjestetään väliaikainen tai muu varastointi ja käsittely tiloissa, joissa on läpäisemättömät pintakerrokset ja soveltuva säänkestävä kate, tai järjestetään varastointi soveltuvissa säiliöissä;

4) käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa;

5) huolehditaan siitä, että jäljempänä 10 §:ssä säädetyt kierrätystehokkuusvaatimukset täyttyvät;

6) noudatetaan mahdollisuuksien mukaan organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) ja asetuksen (EY) N:o 761/2001 ja komission päätösten 2001/681/EY ja 2006/193/EY kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1221/2009.

Käytöstä poistettujen paristojen ja akkujen varastointia ja muuta käsittelyä koskevaan jätelain 118 §:n mukaiseen kirjanpitoon on sisällytettävä tiedot myös kierrätettäviksi tai muulla tavoin käsiteltäviksi tuotujen ja käsittelyn jälkeen muualle toimitettujen paristojen ja akkujen ja niiden materiaalien ja aineiden määrästä sekä prosessien kierrätystehokkuudesta.

10 §
Kierrätystehokkuus

Erilliskerättyjen käytöstä poistettujen paristojen ja akkujen kierrätys on järjestettävä siten, että kierrätysprosessi täyttää seuraavat kierrätystehokkuuden vähimmäisvaatimukset:

1) lyijyparistoista ja -akuista kierrätetään keskimäärin 65 painoprosenttia mukaan lukien lyijysisällön mahdollisimman tehokas kierrätys ottaen huomioon paras käyttökelpoinen tekniikka;

2) nikkelikadmiumparistoista ja -akuista kierrätetään keskimäärin 75 painoprosenttia mukaan lukien kadmiumsisällön mahdollisimman tehokas kierrätys ottaen huomioon paras käyttökelpoinen tekniikka;

3) muista käytöstä poistetuista paristoista ja akuista kierrätetään keskimäärin 50 painoprosenttia.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun kierrätystehokkuuden laskentamenettelystä ja tehokkuutta koskevien tietojen ilmoittamisesta säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY mukaisten käytettyjen paristojen ja akkujen kierrätysprosessien kierrätystehokkuuksien laskemista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 493/2012.

11 §
Käytöstä poistettujen ajoneuvoparistojen ja -akkujen ja teollisuusparistojen ja -akkujen loppukäsittelyä koskevat rajoitukset

Käytöstä poistettujen ajoneuvoparistojen ja -akkujen ja teollisuusparistojen ja -akkujen sijoittaminen kaatopaikalle tai loppukäsittely polttamalla on kielletty.

Edellä 9 §:n mukaisesti kierrätettyjen ja muulla tavoin käsiteltyjen käytöstä poistettujen paristojen ja akkujen jäännökset saa kuitenkin loppukäsitellä polttamalla tai sijoittaa kaatopaikalle noudattaen, mitä jätteen polttamisesta ja kaatopaikalle sijoittamisesta säädetään ympäristönsuojelulaissa (86/2000) ja jätelaissa.

12 §
Ympäristölupa

Käytöstä poistettujen paristojen ja akkujen varastoinnin, kierrätyksen ja muun käsittelyn ympäristölupaa koskevasta hakemuksesta ja lupa-asian käsittelystä säädetään ympäristönsuojelulaissa.

Ympäristöluvassa on annettava määräykset, jotka ovat tarpeen käytöstä poistettujen paristojen ja akkujen varastointia ja muuta käsittelyä koskevien 9–11 §:n mukaisten velvoitteiden noudattamiseksi.

13 §
Kansainväliset siirrot

Käytöstä poistettujen paristojen ja akkujen kansainvälisistä siirroista säädetään jätelaissa ja sen 6 §:n 1 momentin 19 kohdassa mainitussa jätteensiirtoasetuksessa.

Käytöstä poistettujen paristojen ja akkujen siirtoa muuhun kuin Euroopan unionin jäsenvaltioon pidetään 10 §:ssä tarkoitettujen kierrätystehokkuutta koskevien vaatimusten mukaisena vain, jos on luotettavaa näyttöä, että kierrätys ja muu käsittely on myös muutoin järjestetty tämän asetuksen vaatimuksia vastaavalla tavalla.

14 §
Paristoon, akkuun ja paristoyksikköön tehtävät merkinnät

Tuottajan on huolehdittava, että markkinoille saatettavissa paristoissa, akuissa ja paristoyksiköissä on niiden erilliskeräystä ja raskasmetallisisältöä osoittavat liitteen 2 mukaiset merkinnät.

Kannettavaan paristoon tai akkuun sekä ajoneuvoparistoon tai -akkuun tehtävästä pariston tai akun kapasiteettia osoittavasta merkinnästä säädetään kannettavien sekundaaristen (ladattavien) paristojen ja akkujen sekä ajoneuvoparistojen ja -akkujen tehomerkintöjä koskevien sääntöjen vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY mukaisesti annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 1103/2010.

15 §
Tiedottaminen käyttäjille

Tuottajan on julkisin tiedotuskampanjoin, muulla tiedottamisella, neuvonnalla ja valistuksella huolehdittava, että kotitalouksille ja muille käyttäjille annetaan kattavasti tietoja:

1) paristojen ja akkujen sisältämien aineiden ympäristö- ja terveysvaikutuksista;

2) käytöstä poistettujen paristojen ja akkujen erilliskeräysvaatimuksista ja -ohjeista, erilliskeräykseen osallistumisen merkityksestä ja siitä, miten voidaan edistää käytöstä poistettujen paristojen ja akkujen kierrätystä;

3) käytettävissä olevista keräysjärjestelmistä ja vastaanottopaikoista;

4) 14 §:ssä tarkoitetuista merkinnöistä.

16 §
Jätehuoltokustannusten ilmoittaminen tuotteen hinnassa

Käytöstä poistettujen kannettavien paristojen ja akkujen keräyksestä, kierrätyksestä ja muusta käsittelystä aiheutuvia kustannuksia ei saa ilmoittaa erikseen käyttäjälle uutta paristoa tai akkua myytäessä.

17 §
Hakemus tuottajan hyväksymiseksi tuottajarekisteriin

Tuottajan tekemässä jätelain 101 §:n 1 momentin mukaisessa hakemuksessa tuottajarekisteriin hyväksymiseksi on oltava:

1) tuottajan nimi sekä postiosoite- ja yhteystiedot, käyntiosoite, internetosoite, puhelinnumero, faksinumero ja sähköpostiosoite sekä yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot;

2) tavaramerkit, joita tuottaja käyttää paristojen ja akkujen markkinoinnissa;

3) tuottajan yritys- ja yhteisötunnus sekä eurooppalainen tai kansallinen verotunnistenumero;

4) tiedot tuottajan markkinoille saattamista paristoista ja akuista eriteltyinä paristo- ja akkutyypeittäin 2 §:n 1 momentin 4, 6 ja 7 kohdan mukaisesti sekä arvio paristojen ja akkujen määrästä tonneina vuodessa;

5) tiedot siitä, miten tuottaja aikoo täyttää käytöstä poistettujen paristojen ja akkujen vastaanoton ja muun jätehuollon järjestämisvelvollisuutensa;

6) päivämäärä, jolloin hakemus tuottajan hyväksymiseksi tuottajarekisteriin on tehty;

7) vakuutus ilmoitettujen tietojen paikkansapitävyydestä.

18 §
Hakemus tuottajayhteisön hyväksymiseksi tuottajarekisteriin

Tuottajayhteisön tekemässä jätelain 101 §:n 1 momentin mukaisessa hakemuksessa on oltava:

1) tuottajayhteisön nimi tai toiminimi, yhteys- ja osoitetiedot, yhteyshenkilön nimi, asema ja yhteystiedot, yritys- ja yhteisötunnus sekä jäljennös kauppa- tai yhdistysrekisteriotteesta;

2) 17 §:n 1 momentin 1–3 kohdassa tarkoitetut tiedot tuottajayhteisöön kuuluvista tuottajista ja niiden tuottajayhteisöön liittymisen ajankohta sekä tuottajayhteisön perustajien nimi, yritys- ja yhteisötunnus ja toimiala;

3) tiedot tuottajayhteisöön kuuluvien tuottajien markkinoille saattamista paristoista ja akuista eriteltyinä paristo- ja akkutyypeittäin 2 §:n 1 momentin 4, 6 ja 7 kohdan mukaisesti sekä arvio paristojen ja akkujen määrästä tonneina vuodessa;

4) selvitys siitä, miten velvoitteet on jaettu tuottajien kesken ja miten uusi tuottaja voi sopia tuottajavastuun hoitamisesta tuottajayhteisön kanssa;

5) tiedot tuottajayhteisön järjestämästä käytöstä poistettujen paristojen ja akkujen vastaanottopaikkaverkostosta, kuljetuksesta, esikäsittelystä, kierrätyksestä ja muusta jätehuollosta sekä arvio tuottajayhteisön järjestämän jätehuollon piiriin tulevien käytöstä poistettujen paristojen ja akkujen määrästä tonneina vuodessa eriteltynä 3 kohdassa säädetyn mukaisesti;

6) selvitys jätehuollon järjestämiseen liittyvistä sopimuksista sekä sopimuskumppaneiden ympäristöluvista ja mahdollisista ympäristöasioiden hallintajärjestelmistä;

7) suunnitelma paristoja ja akkuja sekä käytöstä poistettujen paristojen ja akkujen vastaanottoa koskevasta tiedottamisesta;

8) selvitys tuottajayhteisön vakavaraisuudesta mukaan lukien viimeksi päättyneen tilikauden vahvistettu tilinpäätös ja alkaneen tilikauden talousarvio;

9) päivämäärä, jolloin hakemus on tehty;

10) vakuutus annettujen tietojen paikkansapitävyydestä.

19 §
Tuottajan rekisteröintinumeroa koskevat erityiset määräykset

Tuottajan ja tuottajayhteisön hyväksymistä tuottajarekisteriin koskevassa päätöksessä on annettava määräykset tuottajan rekisteröintinumerosta.

20 §
Ilmoittaminen toiminnan muutoksista

Jätelain 106 §:n mukainen ilmoitus tuottajan tai tuottajayhteisön toiminnan olennaisista muutoksista ja tuottajayhteisön jäsenten muuttumisesta on tehtävä viivytyksettä, kuitenkin yhden kuukauden kuluessa muutoksesta.

Jätelain 64 §:n 1 momentissa säädetään vakavaraisuutta koskevan selvityksen ja jätehuollon järjestämistä koskevan päivitetyn toimintasuunnitelman esittämisen ajankohdasta, jos tuottajayhteisön toiminta muuttuu olennaisesti.

21 §
Seurantatietojen ilmoittaminen

Tuottajan tai tuottajayhteisön siihen kuuluvien tuottajien puolesta on vuosittain huhtikuun loppuun mennessä ilmoitettava Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle paristo- ja akkutyypeittäin 2 §:n 1 momentin 4, 6 ja 7 kohdan mukaisesti eriteltyinä edellistä vuotta koskevat seuraavat tiedot:

1) Suomessa markkinoille saatettujen paristojen ja akkujen, mukaan lukien sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin ja ajoneuvoihin sisältyvät paristot ja akut, määrä;

2) kerättyjen käytöstä poistettujen paristojen ja akkujen, mukaan lukien sähkö- ja elektroniikkalaitteista ja ajoneuvoista poistetut paristot ja akut, määrä;

3) kierrätettyjen käytöstä poistettujen paristojen ja akkujen määrä ja saavutettu kierrätystehokkuus eriteltynä käsittelylaitoksen mukaan sekä laitoksen nimi ja sijoituspaikka;

4) toiseen maahan siirrettyjen käytöstä poistettujen paristojen ja akkujen määrä, yksilöidyt tiedot niiden kierrätyksestä sekä saavutettu kierrätystehokkuus eriteltynä käsittelylaitoksen mukaan sekä laitoksen nimi ja sijoituspaikka;

5) toteutettu paristoja ja akkuja ja käytöstä poistettuja paristoja ja akkuja koskeva tiedottaminen.

Edellä 1 momentin mukaiseen ilmoitukseen on liitettävä jätelain 64 §:n 1 momentin mukainen selvitys vakavaraisuudesta ja tarpeen mukaan uudelleenarvioitu toimintasuunnitelma käytöstä poistettujen paristojen ja akkujen jätehuollon järjestämisestä. Selvitykseen vakavaraisuudesta on sisällytettävä viimeksi päättyneen tilikauden vahvistettu tilinpäätös ja alkaneen tilikauden talousarvio. Jos mainittuja asiakirjoja ei voida toimittaa, vakavaraisuus on osoitettava luotettavasti muilla tavoin.

Ilmoitukseen on myös liitettävä selvitys ilmoitettujen tietojen arviointi- ja laskentaperusteista. Määrätiedot on ilmoitettava painon mukaan tonneina vuodessa.

22 §
Tietojen kokoaminen seurantaa ja valvontaa varten

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on tässä asetuksessa asetettujen velvoitteiden noudattamisen seuraamiseksi ja valvomiseksi vuosittain kesäkuun loppuun mennessä tarkastettava ja koottava edellistä vuotta koskevat 21 §:ssä tarkoitetut seurantatiedot. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on myös koottava muut tarpeelliset tiedot ja arviot Suomessa markkinoille saatettujen paristojen ja akkujen määrästä sekä erilliskerättyjen ja Suomessa kierrätettyjen tai toiseen maahan siirrettyjen käytöstä poistettujen paristojen ja akkujen määrästä. Koosteeseen on sisällytettävä arvio käytöstä poistettujen kannettavien paristojen ja akkujen keräysasteesta sekä muiden paristojen ja akkujen keräystasosta ja kierrätysprosessien kierrätystehokkuudesta. Siinä on myös selvitettävä, miten seurantatiedot ja muut tiedot on hankittu tai saatu.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä toimitettava liitteessä 1 tarkoitetut tiedot kannettavista paristoista ja akuista Euroopan komissiolle.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on tarvittaessa toimitettava 21 ja 22 §:ssä tarkoitetut tiedot käytöstä poistettujen paristojen ja akkujen käsittelylaitosten ja jätteiden kansainvälisten siirtojen valvontaviranomaisten käyttöön tarkastus- ja muita valvontatoimia varten.

23 §
Täytäntöönpanokertomus

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista ja direktiivin 91/157/ETY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY 22 artiklan mukaisesti joka kolmas vuosi viimeistään 26 päivänä kesäkuuta toimitettava Euroopan komissiolle kertomus mainitun direktiivin täytäntöönpanosta Suomessa.

Kertomus on laadittava paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista annetun direktiivin 2006/66/EY täytäntöönpanoa koskevien jäsenvaltioiden kertomusten pohjana käytettävästä kyselylomakkeesta tehdyssä komission päätöksessä 2009/851/EY vahvistetun kyselylomakkeen perusteella. Kertomuksessa on seurantatietojen ilmoittamisen lisäksi tehtävä selkoa paristoista ja akuista aiheutuvien haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi toteutetuista seuraavista toimista:

1) tuottajien vapaaehtoisin toimin toteutettu paristoihin ja akkuihin sisältyvien raskasmetallien ja muiden vaarallisten aineiden määrän vähentäminen;

2) jätteen määrän vähentämistä edistävät toimet;

3) uuden kierrätys- ja käsittelytekniikan kehittäminen;

4) taloudellisten toimijoiden osallistuminen ympäristöasioiden hallintajärjestelmiin.

24 §
Markkinavalvonta

Tämän asetuksen 3, 14 ja 16 §:n noudattamista valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto.

25 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2014.

Tällä asetuksella kumotaan paristoista ja akuista annettu valtioneuvoston asetus (422/2008). Kumotun asetuksen 3 §:n 1 momentin 1 kohtaa sovelletaan kuitenkin 30 päivään syyskuuta 2015 ja 3 §:n 1 momentin 2 kohtaa 31 päivään joulukuuta 2016.

Tämän asetuksen 3 §:n 1 momentin 1 kohtaa sovelletaan kuitenkin 1 päivästä lokakuuta 2015, 3 §:n 1 momentin 2 kohtaa 1 päivästä tammikuuta 2017 ja 8 §:ää 1 päivästä tammikuuta 2015.

Seuraava 23 §:ssä tarkoitettu täytäntöönpanokertomus on toimitettava vuonna 2016 ja sen on katettava ajanjakso 26 päivään syyskuuta 2015.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa tuottajarekisteriin hyväksytyn tuottajan tai tätä edustavan tuottajayhteisön on tarkistettava, että toiminta ja ilmoitetut tiedot vastaavat tämän asetuksen vaatimuksia ja tarvittaessa toimitettava tarkistetut tiedot Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/66/EY (32006L0066); EUVL L 266, 26.9.2006, s. 1,
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/103/EY (32008L0103); EUVL L 327, 5.12.2008, s. 7,
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/56/EU (32013L0056); EUVL L 329, 10.12.2013, s. 5,
Komission päätös 2008/763/EY (32008L0763); EUVL L 262, 1.10.2008, s. 39

Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014

Ympäristöministeri
Ville Niinistö

Ympäristöneuvos
Klaus Pfister

Liite 1

Käytöstä poistettujen kannettavien paristojen ja akkujen 5 §:n 2 momentin mukainen keräysasteiden seuranta ja niitä koskevien tietojen toimittaminen Euroopan komissiolle

Vuosi Tiedot myynnistä (M) Tiedot keräyksestä (K) Keräysasteen (KA) laskenta Tiedot komissiolle
2009 M 1 K 1
2010 M 2 K 2
2011 M 3 K 3 KA 3 = 3 * K 3 / (M 1 + M 2 + M 3)
Tavoitteena 25 prosenttia
2012 M 4 K 4 KA 4 = 3 * K 4 / (M 2 + M 3 + M 4)
2013 M 5 K 5 KA 5 = 3 * K 5 / (M 3 + M 4 + M 5) KA 4
2014 M 6 K 6 KA 6 = 3 * K 6 / (M 4 + M 5 + M 6) KA 5
2015 M 7 K 7 KA 7 = 3 * K 7 / (M 5 + M 6 + M 7) KA 6
Tavoitteena 45 prosenttia
2016 M 8 K 8 KA 8 = 3 * K 8 / (M 6 + M 7 + M 8) KA 7
2017 M 9 K 9 KA 9 = 3 * K 9 / (M 7 + M 8 + M 9) KA 8
2018 M 10 K 10 KA 10 = 3 * K 10 / (M 8 + M 9 + M 10) KA 9
2019 jne. jne. jne. KA 10

Liite 2

Pariston, akun ja paristoyksikön erilliskeräystä osoittavat merkinnät

1. Erilliskeräystä osoittava tunnus on pyörillä varustettu jäteastia, jonka yli on vedetty risti:

2. Paristot ja akut, mukaan lukien nappiparistot, joissa on yli 0,0005 prosenttia elohopeaa, yli 0,002 prosenttia kadmiumia tai yli 0,004 prosenttia lyijyä, on lisäksi merkittävä kyseisen metallin kemiallisella merkillä: Hg, Cd tai Pb. Raskasmetallisisältöä ilmaiseva tunnus on painettava kohdassa 1 kuvatun tunnuksen alle ja sen on oltava kooltaan vähintään neljäsosa mainitun tunnuksen koosta.

3. Kohdassa 1 kuvatun tunnuksen on peitettävä vähintään kolme prosenttia pariston, akun tai paristoyksikön laajimmasta sivusta ja tunnus saa olla enintään 5 x 5 senttimetriä. Lieriömäisissä kennoissa tunnuksen on peitettävä vähintään 1,5 prosenttia pariston tai akun pinta-alasta ja tunnus saa olla enintään 5 x 5 senttimetriä.

4. Jos pariston, akun tai paristoyksikön koko on sellainen, että tunnuksen pinta-ala olisi pienempi kuin 0,5 x 0,5 senttimetriä, paristoa, akkua tai paristoyksikköä ei tarvitse merkitä, mutta pakkaukseen on painettava tunnus, jonka koko on vähintään 1 x 1 senttimetri.

5. Tunnukset on merkittävä näkyvästi, helposti luettavasti ja pysyvästi.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.