507/2014

Annettu Naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 2014

Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan arvonlisäverolain (1501/1993) 2 §:n 1 momentti, 102 §:n 1 momentin 1 kohta, 102 a §:n 2 momentti, 122 §:n 1 momentin 1 kohta, 131 §:n 1 momentin 3 kohta, 133 §:n 5 momentin 4 kohta, 149 a §:n 5 momentin 4 kohta ja 209 e §:n 1 momentin 12 kohta,

sellaisina kuin ne ovat, 2 §:n 1 momentti, 102 §:n 1 momentin 1 kohta, 122 §:n 1 momentin 1 kohta ja 149 a §:n 5 momentin 4 kohta laissa 686/2010, 102 a §:n 2 momentti ja 209 e §:n 1 momentin 12 kohta laissa 399/2012, 131 §:n 1 momentin 3 kohta laissa 505/2014 sekä 133 §:n 5 momentin 4 kohta laeissa 686/2010 ja 761/2013, sekä

lisätään lakiin uusi 8 d § ja sen edelle uusi väliotsikko seuraavasti:

2 §

Velvollinen suorittamaan arvonlisäveroa (verovelvollinen) 1 §:ssä tarkoitetusta myynnistä on tavaran tai palvelun myyjä, ellei 2 a, 8 a—8 d tai 9 §:ssä toisin säädetä.


Romun ja jätteen ostajat
8 d §

Verovelvollinen 2 momentissa tarkoitetun romun ja jätteen myynnistä on ostaja, jos ostaja on arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkitty elinkeinonharjoittaja.

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan seuraaviin tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 tarkoitettuihin romuihin ja jätteisiin siinä muodossa kuin yhdistetty nimikkeistö oli voimassa 1 päivänä tammikuuta 2013:

1) rautapohjaiset jätteet ja romu; romusta sulatetut harkot, rautaa tai terästä (7204-alkuinen CN-nimike);

2) kuparijätteet ja -romu (7404-alkuinen CN-nimike);

3) nikkelijätteet ja -romu (7503-alkuinen CN-nimike);

4) alumiinijätteet ja -romu (7602-alkuinen CN-nimike);

5) lyijyjätteet ja -romu (7802-alkuinen CN-nimike);

6) sinkkijätteet ja -romu (7902-alkuinen CN-nimike);

7) tinajätteet ja -romu (8002-alkuinen CN-nimike);

8) muista epäjaloista metalleista koostuva jäte tai romu (8101–8113-alkuiset CN-nimikkeet); sekä

9) galvaanisten parien, galvaanisten paristojen ja sähköakkujen jätteet ja romu; loppuunkäytetyt galvaaniset parit ja paristot sekä loppuunkäytetyt sähköakut (854810-alkuinen CN-nimike).

Mitä 1 momentissa säädetään, ei kuitenkaan sovelleta, jos myynti olisi 3–5 §:ää sovellettaessa veroton.

102 §

Verovelvollinen saa vähentää verollista liiketoimintaa varten:

1) toiselta verovelvolliselta ostamastaan tavarasta tai palvelusta suoritettavan veron taikka ostosta 8 a–8 d tai 9 §:n perusteella suoritettavan veron;


102 a §

Jos kyse on ostosta 2 a, 8 a–8 d tai 9 §:n nojalla suoritettavan veron taikka yhteisöhankinnasta suoritettavan veron vähentämisestä, edellytyksenä on lisäksi, että verovelvollinen on täyttänyt 162 §:ssä säädetyn ilmoitusvelvollisuutensa tai että vero on määrätty maksettavaksi. Jos verovelvollinen ei saa myyjältä 1 momentissa tarkoitettua laskua, vähennysoikeuden edellytyksenä on verovelvollisen itse laatima tosite, josta ilmenevät soveltuvin osin 209 e §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot sekä ostosta tai yhteisöhankinnasta suoritettava vero ja verokanta.


122 §

Ulkomaisella elinkeinonharjoittajalla on oikeus saada palautuksena tavaran tai palvelun hankintaan sisältyvä arvonlisävero, jos hänellä ei ole Suomessa kiinteää toimipaikkaa, josta hän suorittaa liiketoimia, ja jos hän ei harjoita Suomessa liiketoiminnan muodossa muuta tavaroiden ja palvelujen myyntiä kuin:

1) myyntiä, josta ostaja on 8 a–8 d tai 9 §:n nojalla verovelvollinen tai jossa ostajana on valtio; ja


131 §

Elinkeinonharjoittajalla on oikeus saada palautuksena tavaran tai palvelun hankintaan sisältyvä vero, jos hankinta liittyy:


3) toimintaan, josta ostaja on verovelvollinen 8 a—8 d §:n perusteella; tai


133 §

Henkilöön, joka ei harjoita Suomessa muuta kuin 131 §:ssä tarkoitettuun palautukseen oikeuttavaa myyntiä ja joka ei halua käyttää palautusoikeuttaan, sovelletaan tämän pykälän 3 momenttia vain, jos kyse on seuraavista myynneistä:


4) tavaran tai palvelun myynti, josta ostaja on 8 b–8 d §:n perusteella verovelvollinen.


149 a §

Huojennusta ei saada:


4) ostajana 2 a, 8 a–8 d ja 9 §:n perusteella suoritettavasta verosta; eikä


209 e §

Edellä 209 b §:ssä tarkoitetussa laskussa on oltava seuraavat tiedot millä tahansa kielellä:


12) jos verovelvollinen on 2 a, 8 a–8 d tai 9 §:n taikka toisen jäsenvaltion 2 a tai 9 §:ää vastaavan säännöksen perusteella ostaja, merkintä "käännetty verovelvollisuus";Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

Tätä lakia sovelletaan, kun veron suorittamisvelvollisuus syntyy lain tultua voimaan.

HE 31/2014
VaVM 4/2014
EV 55/2014

  Naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 2014

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Opetus- ja viestintäministeri
Krista Kiuru

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.