464/2014

Annettu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2014

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 8 §:n ja liitteen 1 muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (722/2012) 8 § ja liite 1, sellaisena kuin se on asetuksessa 885/2013, seuraavasti:

8 §
Muut maksulliset suoritteet

Jollei suoritteen maksullisuus määräydy viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, Liikenteen turvallisuusvirasto perii maksut liiketaloudellisilla perusteilla valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitetuista seuraavista suoritteista:

1) tilaukseen tai toimeksiantoon perustuvat tietopalvelusuoritteet;

2) tilaukseen tai toimeksiantoon perustuvat koulutus- ja asiantuntijapalvelut;

3) tiedotustoimintaan kuulumattomat painotuotteet, lukuun ottamatta 7 §:n 10 kohdan liikenneturvallisuustietoisuuden edistämiseksi tuotettavaa aineistoa;

4) toimeksiantoon perustuvat tutkimus- ja tilauspalvelut;

5) toimeksiantoon perustuvat muut Liikenteen turvallisuusviraston suoritteet;

6) valokopiot ja muut jäljennökset;

7) asiakirjojen tai muun aineiston lähettäminen, jollei aiheutuvia kustannuksia ole sisällytetty muusta suoritteesta perittävään maksuun

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Liikenteen turvallisuusvirasto ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2014.

Liitteen 1 kohdan 1.3 maksuja sovelletaan kuitenkin 1 päivästä elokuuta 2014.

Suoritteista, joita koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu asian vireille tulohetkellä voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

  Helsingissä18 päivänä kesäkuuta 2014

Liikenne- ja kuntaministeri
Henna Virkkunen

Yli-insinööri
Maria Rautavirta

Liite 1: Asetuksen 2 § omakustannusarvoa vastaavat julkisoikeudelliset suoritteet

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.