454/2014

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2014

Valtioneuvoston asetus rintamalisän ja ylimääräisen rintamalisän maksupäivästä ja valtion osuuden maksamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rintamasotilaseläkelain (119/1977) 15 §:n 2 momentin ja 17 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin ne ovat laissa 169/2008:

1 §
Rintamalisän saamiseksi tarvittava todistus

Rintamalisän hakija on velvollinen esittämään Kansaneläkelaitokselle sotilaspassiin merkityn todistuksen tai sotilaspiirin esikunnan antaman muun kirjallisen todistuksen siitä, että hänelle on annettu rintamasotilastunnus, taikka selvityksen siitä, että hän on saanut rintamapalvelustunnuksen, rintamatunnuksen tai rintamasotilaseläkelain (119/1977) 9 §:n 3 momentissa tarkoitetun todistuksen. Selvitys voidaan esittää myös oikeaksi todistetulla jäljennöksellä.

2 §
Etuuden maksupäivä

Rintamalisän ja ylimääräisen rintamalisän maksupäivä on kunkin kalenterikuukauden 7 päivä.

Jos 1 momentin mukainen maksupäivä ei ole pankkipäivä, etuus maksetaan sitä edeltävänä pankkipäivänä.

Takautuvasti maksettava etuus voidaan maksaa 1 momentista poiketen.

3 §
Valtion osuuden ennakon maksaminen

Sosiaali- ja terveysministeriö maksaa Kansaneläkelaitokselle valtion osuuden ennakon kuukausittain viimeistään kolme pankkipäivää ennen kunkin kuukauden 2 §:ssä tarkoitettua maksupäivää. Kansaneläkelaitoksen on kuukausittain viimeistään kymmenen pankkipäivää ennen kunkin kuukauden etuuksien maksupäivää ilmoitettava sosiaali- ja terveysministeriölle määrät, jotka Kansaneläkelaitoksen arvion mukaan tarvitaan kunkin kuukauden maksupäivänä maksettavien rintamalisien ja ylimääräisten rintamalisien maksamiseen.

4 §
Valtion osuuden ennakon tarkistaminen

Kalenterikuukautena maksettujen rintamalisien ja ylimääräisten rintamalisien yhteismäärän ja niiden kattamiseksi maksetun valtion osuuden ennakon erotus otetaan huomioon maksukuukautta seuraavan kolmannen kuukauden ennakkoa määrättäessä.

Kansaneläkelaitoksen  on  toimitettava sosiaali- ja terveysministeriölle valtion osuuden ennakon tarkistamisessa tarvittavat tiedot.

5 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä lokakuuta 2014.

Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran marraskuussa 2014 maksettavaan valtion osuuteen.

Tällä asetuksella kumotaan rintamasotilaseläkeasetus (271/1977).

  Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2014

Sosiaali- ja terveysministeri
Paula Risikko

Neuvotteleva virkamies
Pirjo Moilanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.