452/2014

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2014

Valtioneuvoston asetus Raha-automaattiyhdistyksestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan Raha-automaattiyhdistyksestä annetun valtioneuvoston asetuksen (1289/2011) 3 ja 12 § seuraavasti:

3 §
Yhdistyksestä erottaminen ja eroaminen

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos jäsen:

1) on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä;

2) ei enää täytä jäsenyydelle arpajaislain (1047/2001) 13 §:n 1 momentissa asetettuja ehtoja; tai

3) on laiminlyönyt jäsenmaksun suorittamisen.

Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa paitsi jos erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

Jos jäsen ei ole suorittanut jäsenmaksua kahtena peräkkäisenä vuonna, katsotaan se eronneeksi yhdistyksestä.

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti sen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

12 §
Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä arpajaislain 13 §:n 3 momentissa säädetään, erityisesti:

1) valmistella yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat ja panna täytäntöön kokouksen päätökset;

2) hyväksyä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi tilikaudeksi;

3) nimittää ja erottaa toimitusjohtaja ja hänen suorassa alaisuudessaan olevat johtoryhmän jäsenet sekä vahvistaa heidän palkkauksensa;

4) päättää sosiaali- ja terveysministeriön ja yhdistyksen välisen tulossopimuksen puitteissa avustusten jaon ja ohjeellisen avustussuunnitelman valmistelussa ja avustusten käytön valvonnassa noudatettavista periaatteista ja tavoitteista sekä niiden toteuttamiseksi tarvittavista keskeisistä toimenpiteistä;

5) päättää rahapelitoiminnan toimintaperiaatteista ja tavoitteista sekä niiden toteuttamiseksi tarvittavista keskeisistä toimenpiteistä arpajaislain ja viranomaispäätösten antamissa rajoissa;

6) hyväksyä viestinnän periaatteet;

7) hyväksyä työehtosopimukset ja taloussääntö;

8) päättää sisäisen tarkastuksen järjestämisen periaatteista;

9) määrätä toimitusjohtajan sijainen;

10) päättää kirjanpitoarvoltaan yli 300 000 euron arvoisten osakehuoneistojen ja kiinteistöjen myynnistä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2014.

Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2014

Sosiaali- ja terveysministeri
Paula Risikko

Neuvotteleva virkamies
Lassi Kauttonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.