413/2014

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 2014

Valtioneuvoston asetus raskaan ja kevyen polttoöljyn rikkipitoisuudesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään ympäristönsuojelulain (86/2000) nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan raskaan ja kevyen polttoöljyn käyttöön Suomessa.

Tätä asetusta ei sovelleta:

1) öljynjalostusteollisuudessa omaan käyttöön jalostettavaan polttoaineeseen;

2) ennen lopullista polttoa jatkojalostettavaan polttoaineeseen;

3) tutkimus- ja testaustarkoituksiin tarkoitettuun polttoaineeseen;

4) lentoliikenteessä käytettävään polttoaineeseen;

5) moottoribensiinin, dieselöljyn ja eräiden muiden nestemäisten polttoaineiden laatuvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (1206/2010) 1 § 1 momentissa tarkoitettuihin polttoaineisiin;

6) meriliikenteessä käytettäviin polttoaineisiin.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) kevyellä polttoöljyllä ensisijaisesti lämmitykseen käytettäviä nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetussa laissa (1472/1994) tarkoitettuja tullitariffin nimikkeeseen 2710 kuuluvia dieselöljyjä ja kaasuöljyjä, joista vähintään 65 tilavuusprosenttia häviöt mukaan luettuna tislautuu 250 celsiusasteessa ja vähintään 85 tilavuusprosenttia häviöt mukaan luettuna tislautuu 350 celsiusasteessa käytettäessä American Society for Testing and Materials mukaista raakaöljyn ja voiteluöljyn standardimenetelmistä ja eritelmistä vuoden 1976 painoksessa tarkoitettua menetelmää (ASTM D 86 -menetelmää) vastaavaa EN ISO 3405 -menetelmää tai joka on tehty tunnistettavaksi siten kuin siitä erikseen säädetään, ei kuitenkaan meriliikenteessä käytettävää polttoainetta;

2) raskaalla polttoöljyllä muita kuin 1 kohdassa tarkoitettuja nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetussa laissa tarkoitettuja tullitariffin nimikkeeseen 2710 kuuluvia raakaöljystä saatuja, lämmitykseen tarkoitettuja öljyjä ja öljyvalmisteita, joista ASTM D 86 -menetelmää vastaavalla EN ISO 3405 -menetelmällä 250 celsiusasteeseen asti tislattaessa tislautuu häviöt mukaan luettuna vähemmän kuin 65 tilavuusprosenttia tai joista näillä menetelmillä ei 250 celsiusasteen lämpötilassa voida määrittää tilavuusprosenttia, ei kuitenkaan meriliikenteessä käytettävää polttoainetta;

3) markkinoille luovuttamisella polttoaineiden toimittamista kolmansille osapuolille tai asettamista näiden käyttöön vastiketta vastaan tai vastikkeetta käytettäväksi polttoaineena Suomessa.

Jos polttoaineen tislautuvuutta ei ole mahdollista määrittää ASTM D 86 -menetelmää vastaavalla EN ISO 3405 -menetelmällä, öljytuote luokitellaan raskaaksi polttoöljyksi.

3 §
Raskaan polttoöljyn rikkipitoisuus

Suomessa käytettävän raskaan polttoöljyn rikkipitoisuus saa olla enintään 1,00 painoprosenttia.

Edellä 1 momentin säännöstä ei kuitenkaan sovelleta raskaaseen polttoöljyyn, jota käytetään:

1) polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitoksessa, jonka ympäristöluvassa määrätään rikkidioksidin päästöraja-arvot polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (96/2013) mukaisesti tai johon 31 päivään joulukuuta 2015 saakka sovelletaan polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitosten ja kaasuturbiinien rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annettua valtioneuvoston asetusta (1017/2002);

2) muussa kuin 1 kohdassa tarkoitetussa polttolaitoksessa, jonka rikkidioksidipäästöt ovat enintään 1 700 milligrammaa normaalikuutiometrissä savukaasujen happipitoisuuden ollessa kolme tilavuusprosenttia;

3) öljynjalostamossa, jos jalostamon kaikkien laitosten, lukuun ottamatta kohdassa 1 tarkoitettuja polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitoksia rikkidioksidipäästöjen kuukausikeskiarvo on polttoaineyhdistelmästä ja polttoainetyypistä riippumatta enintään 1 700 milligrammaa normaalikuutiometrissä savukaasujen happipitoisuuden ollessa kolme tilavuusprosenttia;

4) polttoaineteholtaan alle 50 megawatin energiantuotantoyksikössä, joka noudattaa polttoaineteholtaan alle 50 megawatin energiantuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (750/2013) rikkidioksidipäästöraja-arvoja tai jonka ympäristöluvassa määrätään rikkidioksidipäästöraja-arvot mainitun asetuksen mukaisesti.

4 §
Kevyen polttoöljyn rikkipitoisuus

Suomessa käytettävän kevyen polttoöljyn rikkipitoisuus saa olla enintään 0,10 painoprosenttia.

5 §
Ympäristöministeriön toimivalta poikkeuksien myöntämisessä

Ympäristöministeriö voi ympäristönsuojelulain (86/2000) 17 §:n nojalla hakemuksesta myöntää poikkeuksen 3 ja 4 §:n mukaisesta polttoaineen rikkipitoisuutta koskevasta säännöksestä, jos poikkeus on tarpeen raakaöljyn tai öljytuotteiden toimituksessa tapahtuvan poikkeuksellisen ja äkillisen muutoksen vuoksi eikä vaatimusten täyttäminen jalostamoilla ole mahdollista.

Poikkeus voidaan myöntää enintään kuudeksi kuukaudeksi, jos Euroopan komissio on sallinut poikkeamisen tiettyjen nestemäisten polttoaineiden rikkipitoisuuden vähentämisestä ja direktiivin 93/12/ETY muuttamisesta annetun neuvoston direktiivin 1999/32/EY nojalla.

6 §
Määritysmenetelmät

Määritettäessä tässä asetuksessa tarkoitettujen polttoaineiden enimmäisrikkipitoisuuksia on vertailumenetelminä käytettävä standardin ISO 8754 (2003) tai PrEN ISO 14596 (2007) mukaista menetelmää.

7 §
Valvonta

Raskaan ja kevyen polttoöljyjen valmistajien ja maahantuojien on vuosittain laadittava selvitys edellisen kalenterivuoden aikana Suomessa markkinoille luovutettujen tässä asetuksessa tarkoitettujen öljyjen määristä ja rikkipitoisuuksista. Selvitys on toimitettava ympäristöministeriölle vuosittain viimeistään 1 päivänä maaliskuuta.

Ympäristöluvanvaraisen toiminnan harjoittajan tulee ilmoittaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle vuosittain käytetyn raskaan polttoöljyn määrä ja sen rikkipitoisuus. Tiedot tulee toimittaa viimeistään 1 päivänä maaliskuuta, jollei toiminnan ympäristöluvassa toisin määrätä.

Tulli valvoo tämän asetuksen noudattamista 8 §:ssä tarkoitetulla tavalla ja toimittaa tiedot tuloksista ympäristöministeriölle.

8 §
Näytteiden otto ja analysointi

Tulli ottaa edustavan määrän näytteitä polttoaineiden varastoilta ja jakeluasemilta näytteiden analysoimiseksi. Näytteiden perusteella on tarkistettava, että raskaan ja kevyen polttoöljyn rikkipitoisuus on 3 ja 4 §:n mukainen. Näytteidenotto on aloitettava sinä päivänä, jona vastaava polttoaineen enimmäisrikkipitoisuutta koskeva raja-arvo tulee voimaan. Näytteitä on otettava säännöllisesti riittävän usein ja riittävissä määrin sekä siten, että ne ovat edustavia tutkittavan polttoaineen osalta. Näytteet on tutkittava ilman aiheetonta viivytystä.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä kesäkuuta 2014.

Tällä asetuksella kumotaan raskaan polttoöljyn, kevyen polttoöljyn ja meriliikenteessä käytettävän kaasuöljyn rikkipitoisuudesta annettu valtioneuvoston asetus (689/2006).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/21/EU (32012L0033); EUVL N:o L 327, 27.11.2012, s. 1

Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 2014

Ympäristöministeri
Ville Niinistö

Neuvotteleva virkamies
Anneli Karjalainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.