395/2014

Annettu Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2014

Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisohjelman 2014—2020 varoista myönnettävästä teknisestä avusta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) 65 §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Soveltaminen

Tätä asetusta sovelletaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014—2020 varoista myönnettävään maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) 65 §:ssä tarkoitettuun tekniseen apuun.

2 §
Teknisen avun käyttösuunnitelma

Maa- ja metsätalousministeriön on ennen teknisen avun käyttösuunnitelman vahvistamista toimitettava käyttösuunnitelma seurantakomitean käsiteltäväksi. Maaseutuviraston on toimitettava ehdotus käyttösuunnitelmaksi maa- ja metsätalousministeriölle viimeistään kuukautta ennen seurantakomitean käsittelyä.

Maa- ja metsätalousministeriö voi muuttaa vahvistettua käyttösuunnitelmaa. Merkitykseltään olennaiset käyttösuunnitelman muutokset on toimitettava seurantakomitean käsiteltäviksi.

3 §
Teknisen avun hyväksyttävät kustannukset

Teknistä apua saa käyttää maa- ja metsätalousministeriön, Maaseutuviraston, maaseutuverkoston sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ohjelman toteuttamiseksi välttämättömiin, kohtuullisiin ja lopullisiksi menoiksi jääviin kustannuksiin, jotka aiheutuvat:

1) virka- tai työsopimussuhteisten työntekijöiden palkoista, niiden sivukuluista sekä muista lakisääteisistä työnantajakuluista;

2) 1 kohdassa tarkoitettujen työntekijöiden virka- ja työmatkoista ja koulutuksesta sekä 6 kohdassa tarkoitetun tilaisuuden ohjelmassa esiintyvien henkilöiden virka- ja työmatkoista;

3) tietokoneiden, viestintävälineiden ja toimistovälineiden hankinnasta;

4) selvityksistä ja arvioinneista;

5) seurannasta ja seurantakomitean toiminnasta;

6) tiedotuksesta sekä tiedotus- ja koulutustilaisuuksista;

7) tietojärjestelmien hankinnasta ja kehittämisestä;

8) verkostoitumisesta.

4 §
Kustannuksia koskevat rajoitukset

Palkkakustannusten hyväksymisen edellytyksenä on, että työntekijän ohjelman toteuttamiseksi välttämättömien tehtävien ja muiden tehtävien osuus kokonaistyöajasta on eriytettävissä.

Teknistä apua ei saa käyttää sellaisen henkilön palkkakustannuksiin, joka voi käyttää julkista valtaa ratkaisemalla tukea tai sen maksamista koskevia hakemuksia tai päättämällä valvonnan aiheuttamista toimenpiteistä. Teknistä apua ei myöskään saa käyttää sellaisen henkilön palkkakustannuksiin, jonka tehtäviin kuuluu tuen maksamisen hyväksyminen, ohjelmaan otettujen varojen kirjanpito tai ohjelmasta myönnettyjen varojen käytön valvonta.

Matkakustannuksina korvataan enintään kulloinkin voimassa olevan valtion matkustussäännön mukainen määrä.

5 §
Teknisen avun maksaminen

Maksuhakemukseen on liitettävä kirjanpitotietoihin perustuva raportti, laskut ja selvitys niiden maksamisesta sekä muut tarvittavat selvitykset menojen tukikelpoisuuden tarkastamiseksi.

Hakemus teknisen avun maksamiseksi on tehtävä vähintään kerran vuodessa.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä toukokuuta 2014.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2014

Sisäministeri
Päivi Räsänen

Vanhempi hallitussihteeri
Mika Saari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.