382/2014

Annettu Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2014

Laki ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain (596/2006) 5 §,

muutetaan 2 §:n 2 kohta ja 3 kohdan c alakohta, 7 §:n 1 momentti sekä 10 ja 14 § sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 2 kohta ja 3 kohdan c alakohta, 7 §:n 1 momentti ja 10 § laissa 786/2010, sekä

lisätään lakiin uusi 9 b § seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:


2) puolisolla virkamiehen aviopuolisoa tai virkamiehen kanssa elävää avopuolisoa, jos avopuolisot ovat todistettavasti asuneet yhdessä vähintään kaksi vuotta tai heillä on tai on ollut yhteinen lapsi;

3) lapsella:


c) virkamiehen tai puolison 20 vuotta täyttänyttä lasta, jonka edunvalvoja virkamies tai puoliso on ja joka sairauden, vian tai vamman vuoksi ei kykene elättämään itseään omalla työllään;


7 §
Muuttokorvaus

Toimikauden alkamisen ja päättymisen yhteydessä virkamiehellä on oikeus saada korvaus asemapaikalle ja asemapaikalta pois siirtymisen johdosta tapahtuvasta virkamiehen ja mukana seuraavien perheenjäsenten asuinpaikan muuttamisesta aiheutuvista kustannuksista (muuttokorvaus). Virkamiehen ja mukana seuraavan perheenjäsenen muuttoon kohdistuva osuus muuttokorvauksesta voidaan hakemuksesta myöntää erikseen. Jos virkamies toimikauden päättyessä jää virkavapaalle ja asuu edelleen asemapaikalla, muuttokorvaus voidaan myöntää virkavapauden päättyessä.


9 b §
Terveydenhuoltokorvaus

Virkamiehellä on oikeus saada korvaus oman, mukanaan seuraavien perheenjäsentensä ja kotiapulaisensa terveydenhuollosta asemamaassa aiheutuvista kohtuullisista kustannuksista (terveydenhuoltokorvaus). Oikeus terveydenhuoltokorvaukseen on myös virkamatkalla asemamaan ulkopuolella sekä erityisistä syistä muualla ulkomailla.

Terveydenhuoltokorvauksen saamisen edellytyksenä on, että hoidon antaa ulkoasiainministeriön hyväksymä terveydenhuoltopalvelujen tuottaja. Ulkoasiainministeriö voi kuitenkin korvata muun kuin etukäteen hyväksymänsä palvelujen tuottajan käytöstä ulkomailla aiheutuneet kustannukset, jos se on perusteltua terveydellisistä tai muista erityisistä syistä.

Jos terveydenhuolto voidaan järjestää tarkoituksenmukaisimmin Suomessa, terveydenhuoltokorvaus maksetaan vain niistä kustannuksista, jotka ovat syntyneet aikana, jona hoidon järjestämistä ulkomailla on ollut pidettävä perusteltuna. Tällöin otetaan huomioon sairauden laatu ja hoidosta aiheutuneet kokonaiskustannukset.

Terveydenhuoltokorvaus maksetaan niistä kustannuksista, joita ei korvata muun lain nojalla.

Terveydenhuoltokorvausta virkamiehelle ei kuitenkaan makseta, jos hakemuskohtaiset kustannukset jäävät alle vähimmäismäärän, joka voi olla enintään 70 euroa.

Tarkemmat säännökset terveydenhuoltokorvauksena korvattavista kustannuksista ja 5 momentissa tarkoitetusta korvauksen vähimmäismäärästä annetaan ulkoasiainministeriön asetuksella.

10 §
Matkakorvaukset

Edellä 7 §:ssä tarkoitetun muuton yhteydessä virkamiehellä on oikeus saada korvaus oman ja mukana seuraavien perheenjäsenten muuttomatkan kustannuksista (muuttomatkakorvaus). Korvaus maksetaan muuttoreitin mukaisesti. Jos virkamies toimikauden päättyessä jää virkavapaalle ulkoasiainhallinnon palveluksesta ja asuu edelleen asemapaikalla, muuttomatkakorvaus voidaan virkamiehen hakemuksesta myöntää virkavapauden päättymisen yhteydessä. Muualta kuin Suomesta tai asemapaikalta sekä muualle kuin Suomeen tai asemapaikalle muutettaessa muuttomatkakorvaus maksetaan enintään sen suuruisena, mitä asemapaikan ja Suomen välisestä muuttomatkasta olisi maksettu.

Virkamiehellä on oikeus saada korvaus omasta ja mukana seuraavien perheenjäsenten edestakaisesta matkasta asemapaikalta Suomeen aiheutuneista kohtuullisista kustannuksista (kotilomamatkakorvaus) vähintään kerran kutakin täyttä vuoden ajanjaksoa kohden toimikauden alkamisesta lukien.

Virkamiehellä on oikeus saada korvaus asemapaikan ulkopuolella asuvien perheenjäsenten edestakaisesta tapaamismatkasta perheenjäsenen pysyvältä asuinpaikalta virkamiehen asemapaikalle tai Helsinkiin taikka virkamiehen tai puolison matkasta asemapaikalta perheenjäsenen pysyvälle asuinpaikalle (tapaamismatkakorvaus) vähintään kerran kutakin täyttä vuoden ajanjaksoa kohden toimikauden alkamisesta lukien.

Virkamiehellä on oikeus saada korvaus omasta ja mukana seuraavan perheenjäsenen terveydenhuollosta aiheutuvasta matkasta (terveydenhuoltomatkakorvaus), kun terveydenhuolto järjestetään 9 b §:n mukaisesti asemamaan ulkopuolella. Korvaus maksetaan myös välttämättömistä lääkärin ja saattajan matkustamiskustannuksista.

Edustuston päälliköllä on oikeus saada korvaus turvallisuussyistä, paikallisista olosuhteista ja edustuston päällikön asemasta johtuvasta virka-auton yksityiskäytöstä aiheutuvista kohtuullisista kustannuksista (virka-autokorvaus).

Virkamiehellä on oikeus saada korvaus lähisukulaisen kuolemantapauksen johdosta tehdystä omasta ja mukana seuraavien perheenjäsenten edestakaisesta matkasta aiheutuvista kohtuullisista kustannuksista (hautajaismatkakorvaus). Lähisukulaisella tarkoitetaan perheenjäsentä, virkamiehen ja hänen puolisonsa vanhempaa sekä virkamiehen tai hänen puolisonsa huollettavana ollutta muuta kuin 2 §:n perusteella perheenjäseneksi katsottavaa lasta. Oikeus matkakorvaukseen virkamiehen kuolemantapauksen johdosta on mukana seuranneilla perheenjäsenillä. Korvauksen saajalla on oikeus korvaukseen saman kuolemantapauksen johdosta enintään yhdestä edestakaisesta matkasta.

Virkamiehellä on oikeus saada korvaus myös kotiapulaisen muuttomatkasta, kotilomamatkasta ja terveydenhuoltomatkasta. Muuttomatkakorvauksen edellytyksenä on, että kotiapulaisen palvelussuhde kestää vähintään yhdeksän kuukautta. Matkakorvausta voidaan maksaa kalenterivuoden aikana enintään yhdestä kotiapulaisesta. Muutoin kotiapulaisen matkakorvauksiin sovelletaan, mitä 1, 2 ja 4 momentissa säädetään.

Ulkoasiainministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 1–7 momentissa tarkoitettujen matkojen määristä, korvattavien kustannusten määräytymisperusteista ja korvausten suuruudesta.

14 §
Korvaukset samaan asemapaikkaan määrätyille puolisoille

Kun ulkoasiainhallinnon virkamiehenä työskentelevät puolisot on määrätty samaan asemapaikkaan, molempien paikalliskorotusta alennetaan eikä kummallakaan heistä ole oikeutta saada paikalliskorotuksen eikä olosuhdekorvauksen puolisokorotusta. Ulkoasiainministeriön asetuksella säädetään paikalliskorotuksen alennuksen prosentuaalinen suuruus.

Paikalliskorotuksen ja olosuhdekorvauksen lapsikorotus, koulutuskorvaus sekä varustautumis-, muutto- ja asuntokorvaus maksetaan koko perheen osalta puolisoille puoliksi. Jos heidän oikeutensa näihin korvauksiin määräytyy eri perustein, maksetaan korvaus sen puolison mukaan, jonka korvaus on suurempi.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

HE 17/2014
HaVM 8/2014
EV 29/2014

  Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2014

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Ulkoasiainministeri
Erkki Tuomioja

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.