369/2014

Annettu Helsingissä 9 päivänä toukokuuta 2014

Laki taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain (695/2009) 2 §:n 1 momentti, 3 §:n 2 momentti, 4 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohta ja 2 momentti, 5 §, 6 §:n 1 momentti, 8 §:n 1 momentti, 10 §:n 1 ja 4 momentti, 12 §:n 1 momentti, 13 §, 15 §:n 2 momentti, 17 §:n 3 kohta, 18 §:n 2 momentti, 23 §:n 1 momentti, 24 §:n 1 momentti, 26 §:n 2 momentti ja 35 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 5 § osaksi laeissa 1320/2009 ja 390/2011, 18 §:n 2 momentti laissa 390/2011 ja 23 §:n 1 momentti laissa 1320/2009, sekä

lisätään 4 §:ään uusi 3 momentti ja 17 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

2 §
Ammattipätevyys

Taksinkuljettajalla on oltava kuljetettavan ajoneuvon ajo-oikeus ja tehtävän edellyttämä ammattitaito. Hänen on oltava muutenkin tehtävään sopiva.


3 §
Taksinkuljettajan ajolupa

Oikeus taksinkuljettajana toimimiseen alkaa kun ajolupa luovutetaan hakijalle.

4 §
Ajoluvan myöntämisen edellytykset

Taksinkuljettajan ajoluvan myöntämisen edellytyksenä on, että:

1) hakijalla on voimassa oleva muu kuin lyhytaikainen auton ajo-oikeus tai muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa annettu auton ajokortti ja hän täyttää mainittua ajo-oikeutta tai ajokorttia koskevat tarkemmat vaatimukset;

2) hakija ei ole ajokiellossa tai väliaikaisessa ajokiellossa;


Jos yhteiskunnan järjestämien opetus-, sosiaali- tai terveystoimen sopimuksenvaraisten kuljetusten tai muiden säännöllisten kuljetusten keskeytymättömyyden turvaamiseksi on tarpeen, ajolupa voidaan poikkeustapauksessa koulutuksen tai paikallistuntemuskokeen saatavuuteen liittyvien erityisten vaikeuksien vuoksi myöntää 1 momentin 4 ja 5 kohdassa säädetystä poiketen ehdolla, että hakija osoittaa lupaviranomaisen asettamassa enintään kuuden kuukauden määräajassa täyttävänsä säädetyt vaatimukset. Valtioneuvoston asetuksella voidaan tarvittaessa antaa tarkempia säännöksiä menettelystä, joka koskee ajoluvan myöntämistä poikkeustapauksessa.

Valtioneuvoston asetuksella annetaan säännökset 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuista ajo-oikeutta tai ajokorttia koskevista vaatimuksista.

5 §
Terveys

Taksinkuljettajan on täytettävä ajokorttilain (386/2011) 18 §:ssä säädetyt ryhmän 2 ajokorttilupaa koskevat terveysvaatimukset ja hänellä on muutenkin oltava sellainen toimintakyky, joka on tarpeen matkustajien turvallisuuden ylläpitämiseksi ja heidän avustamisekseen.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen terveysvaatimusten täyttyminen on osoitettava lääkärin antamalla lausunnolla ajolupaa haettaessa ja, jos hakija on täyttänyt 45 vuotta tai hän täyttää mainitun iän hänellä jo olevan ajoluvan voimassaoloaikana, ajoluvan voimassaolon jatkamista haettaessa. Ryhmän 2 terveysvaatimusten täyttymistä koskevasta lääkärinlausunnosta on voimassa, mitä ajokorttilain 100 §:ssä säädetään. Lääkärinlausunnossa on otettava huomioon ajokorttilain 27 §:n 2 momentissa tarkoitetut ikääntymisen vaikutukset, jos ajolupa myönnetään 68 vuotta täyttäneelle tai 68 vuotta täyttäneen hakijan ajoluvan voimassaoloa jatketaan. Lausunto taksinkuljettajan toimintakyvystä annetaan Liikenteen turvallisuusviraston lomakkeella. Liikenteen turvallisuusvirasto antaa määräykset toimintakyvyn tutkimisesta.

Poliisi voi muulloinkin vaatia kuljettajan määräajassa osoittamaan 2 momentin mukaisesti, että terveysvaatimukset täyttyvät, jos on syytä epäillä, ettei ajoluvan haltija enää täytä säädettyjä vaatimuksia. Terveydentilaa koskevasta lääkärin ilmoitusvelvollisuudesta säädetään ajokorttilaissa.

6 §
Koulutus

Koulutuksessa on annettava perustiedot ja käytännön valmiudet taksinkuljettajan ammatin harjoittamisen sekä matkustajien avustamisen ja heidän turvallisuudestaan huolehtimisen vaatimuksista huomioon ottaen eri matkustajaryhmien erityistarpeet ja taksiliikennelaissa säädetyt taksipalvelujen laatuvaatimukset sekä perustiedot muista kuljetusten ja liikenteen turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Tarkemmat säännökset koulutuksen sisällöstä sekä säännökset koulutuksen vähimmäismäärästä ja toteutuksesta annetaan valtioneuvoston asetuksella.


8 §
Paikallistuntemus

Taksinkuljettajalla on oltava kokeella osoitettu taksilupaan asemapaikaksi merkityn kunnan tai kunnan, johon asemapaikka kuuluu, paikallistuntemus. Paikallistuntemukseen sisältyy asemapaikan ja sen lähiympäristön katu- ja tieverkoston, reittien ja erilaisten hallinto- ja palvelulaitosten ja muiden tunnetuimpien käyntikohteiden tuntemus sekä muun lähialueen yleispiirteinen tuntemus.


10 §
Ajoluvan myöntäminen

Ajolupa myönnetään viideksi vuodeksi tai, jos hakija on täyttänyt 68 vuotta, kahdeksi vuodeksi.


Poliisi voi antaa väliaikaisen ajoluvan, joka on voimassa yhden kuukauden, jos hakija täyttää ajoluvan myöntämisen edellytykset. Väliaikainen ajolupa voidaan antaa myös 4 §:n 2 momentissa tarkoitettuja ajoja varten lupaviranomaisen mainitun momentin nojalla asettamaksi määräajaksi. Väliaikainen ajolupa annetaan Liikenteen turvallisuusviraston lomakkeella. Mitä muutoin säädetään ajoluvasta, koskee myös väliaikaista ajolupaa.

12 §
Jatkokoulutus

Ammatinharjoittamisen edellytysten ylläpitämiseksi ja parantamiseksi sekä liikenneturvallisuuden lisäämiseksi taksinkuljettajan on saatava jatkokoulutusta kuljettajan tehtävän kannalta keskeisissä taksinkuljettajan koulutuksen oppiaineissa. Jatkokoulutukseen on aina sisällytettävä opetusta eri matkustajaryhmien erityistarpeiden sekä matkustajien avustamiseen ja turvallisuuden ylläpitämiseen liittyvien valmiuksien ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarkemmin jatkokoulutuksen sisällöstä.


13 §
Ajoluvan voimassaolon jatkaminen

Ajoluvan voimassaoloa jatketaan 10 §:n 1 momentissa säädetyksi ajaksi kerrallaan. Ajoluvan voimassaoloa jatketaan kaksi vuotta myös siinä tapauksessa, että hakija täyttää 68 vuotta hänellä jo olevan ajoluvan voimassaoloaikana.

Ajoluvan voimassaolon jatkamisen edellytyksenä on, että hakija täyttää 4 §:n 1 momentissa säädetyt ajoluvan myöntämisen edellytykset ja osoittaa saaneensa säädetyn jatkokoulutuksen. Ajoluvan voimassaoloa voidaan kuitenkin jatkaa, vaikka ajolupa olisi ollut peruutettuna 9 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikoksen johdosta tai hakijalla olisi alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetussa laissa (439/2008) tarkoitettu ajo-oikeus. Ajoluvan voimassaoloa ei voida kuitenkaan jatkaa, jos rikos on poikkeuksellisen vakava tai siihen on muu erityinen syy ja hakija on syyllistynyt rikokseen hakemista edeltäneiden viiden vuoden aikana.

Jos ajolupaa ei ole pidetty voimassa, uusi ajolupa myönnetään tätä pykälää soveltaen.

Ajoluvan voimassaoloa jatkettaessa voidaan antaa väliaikainen ajolupa siten kuin 10 §:n 4 momentissa säädetään. Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin ajoluvan voimassaolon jatkamisesta ja siinä noudatettavasta menettelystä.

15 §
Perusteet ajoluvan peruuttamiselle

Ajolupaa ei kuitenkaan 1 momentin 1 kohdan perusteella peruuteta, jos hakijalle on luovutettu muu kuin väliaikainen ajolupa ja 4 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun ajo-oikeuden tai ajokortin voimassaoloaika päättyy siksi, ettei sitä ole uudistettu. Ajoluvan peruuttaminen on otettava viivytyksettä tutkittavaksi, jos muu tämän pykälän 1 momentissa tarkoitettu peruste luvan peruuttamiselle ilmenee.

17 §
Ajoluvan peruuttaminen toistaiseksi

Ajolupa peruutetaan toistaiseksi, jos luvan haltija:


3) ei ole asetetussa määräajassa toimittanut todistusta 2 §:n 2 momentissa tarkoitetusta taksinkuljettajan kokeen tai 8 §:n 1 momentissa tarkoitetusta paikallistuntemuskokeen suorittamisesta hyväksytysti taikka muuta selvitystä, jonka poliisi on tämän lain nojalla määrännyt esitettäväksi.

Ajolupa on peruutettava toistaiseksi myös silloin, jos hakijalle on annettu väliaikainen ajolupa ja ennen ajoluvan luovuttamista ajo-oikeuden tai ajokortin voimassaoloaika on päättynyt syystä, ettei sitä ole uudistettu.

18 §
Ajoluvan peruuttaminen määräajaksi

Jos ajoluvan haltija on syyllistynyt 9 §:n 2 momentin 1, 3 tai 4 kohdassa tarkoitettuun tekoon, ajolupa peruutetaan vähintään kuudeksi kuukaudeksi.


23 §
Ajoluvan lomake ja mukana pitäminen

Ajolupa annetaan Liikenteen turvallisuusviraston lomakkeella. Valtioneuvoston asetuksella säädetään ajoluvan lomakkeen tietosisällöstä ja muista vaatimuksista.


24 §
Ajoluvan kaksoiskappale

Jos ajolupa on kadonnut, tuhoutunut tai anastettu tai siihen merkityissä haltijan tiedoissa on tapahtunut muutos, kuljettajalle voidaan antaa ajoluvan kaksoiskappale. Annettaessa väliaikaisen ajoluvan kaksoiskappale sovelletaan, mitä 10 §:n 4 momentissa säädetään. Tarkemmat säännökset ajoluvan kaksoiskappaleen antamisesta annetaan valtioneuvoston asetuksella.


26 §
Koulutuslupa

Koulutusluvan saajaksi hyväksytään yritys, yhteisö tai säätiö, jolla on toiminnan edellyttämät opetukselliset, ammatilliset, taloudelliset ja muut voimavarat.


35 §
Rangaistussäännökset

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta

1) toimii taksinkuljettajana ilman 3 §:ssä tarkoitettua oikeutta,

2) toimii taksinkuljettajana, vaikka hänellä ei ole 8 §:n 1 momentissa tarkoitettua auton taksilupaan merkityn asemapaikan paikallistuntemusta,

3) jättää luovuttamatta ajoluvan poliisille 10 §:n 3 momentissa, 20 §:ssä tai 24 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tilanteessa,

4) rikkoo 23 §:n 2 momentin säännöksiä ajoluvan mukana pitämisestä, esittämisestä ja näkyvillä pitämisestä tai

5) luovuttaa taksin kuljetettavaksi vastoin 25 §:ssä säädettyä,

on tuomittava kuljettajan ammattipätevyyssäännösten rikkomisesta sakkoon, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2014.

Jos taksinkuljettajan ajoluvan tai tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisen henkilöauton ammattiajoluvan voimassaolo on päättynyt yläikärajan saavuttamisen takia ennen tämän lain voimaantuloa, uuden ajoluvan myöntämiseen sovelletaan ajoluvan voimassaolon jatkamista koskevaa 13 §:ää.

Tässä laissa säädetyssä perus- ja jatkokoulutuksessa saadaan 31 päivään joulukuuta 2014 käyttää tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti hyväksyttyä koulutusohjelmaa.

Jos hakija on täyttänyt 45 vuotta tai täyttää mainitun iän viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014, 40 §:n 2 momentissa tarkoitettuun hakemukseen on liitettävä lääkärinlausunto. Hakemukseen liitettävässä lääkärinlausunnossa on otettava huomioon ajokorttilain 27 §:n 2 momentissa tarkoitetut ikääntymisen vaikutukset, jos hakija on täyttänyt 68 vuotta tai täyttää mainitun iän viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014.

HE 7/2014
LiVM 3/2014
EV 26/2014

  Helsingissä 9 päivänä toukokuuta 2014

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Liikenne- ja kuntaministeri
Henna Virkkunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.