346/2014

Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2014

Valtioneuvoston asetus vaarallisten tai ympäristöä pilaavien aineiden aluskuljetuksia koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään alusliikennepalvelulain (623/2005) 22 c §:n 4 momentin ja 22 e §:n 4 momentin sekä vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994) 11 c §:n 3 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat, alusliikennepalvelulain 22 c §:n 4 momentti ja 22 e §:n 4 momentti laissa 791/2013 sekä vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 11 c §:n 3 momentti laissa 215/2005:

1 §

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) IMDG-säännöstöllä vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevaa Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) kansainvälistä säännöstöä;

2) IBC-säännöstöllä vaarallisia kemikaaleja irtolastina kuljettavien alusten rakentamista ja varustamista koskevaa IMO:n kansainvälistä säännöstöä;

3) IGC-säännöstöllä nesteytettyjä kaasuja irtolastina kuljettavien alusten rakentamista ja varustamista koskevaa IMO:n kansainvälistä säännöstöä;

4) INF-säännöstöllä säteilytetyn ydinpolttoaineen, plutoniumin ja korkea-aktiivisten jätteiden turvallista kuljettamista aluksilla olevissa säiliöissä koskevaa IMO:n säännöstöä;

5) INF-lastilla ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (SopS 11/1981) VII luvun D osassa tarkoitettua lastia, joka sisältää säteilytettyä ydinpolttoainetta, plutoniumia tai eräitä radioaktiivisia jätteitä  ja jota kuljetetaan IMDG-säännöstön mukaisesti;

6) MSC.286(86)-päätöslauselmalla IMO:n päätöslauselmaa alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan (SopS 51/1983), jäljempänä MARPOL-yleissopimus, liitteen I mukaisten lastien ja merenkulun öljyjen käyttöturvallisuustiedotteesta, josta käyvät ilmi tuotteiden fysikaalis-kemialliset ominaisuudet;

7) YK-numerolla Yhdistyneiden kansakuntien vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevien suositusten liitteinä olevien YK-mallisääntöjen mukaista aineen tai esineen nelinumeroista tunnuslukua;

8) IMO-tunnistenumerolla laivan seitsemännumeroista tunnuslukua, joka pysyy laivan elinkaaren ajan samana omistajasta riippumatta;

9) MMSI-numerolla meriradionumeroa, joka on yhdeksännumeroinen tunnusluku aluksen yksilöintiä varten.

2 §

Alusliikennepalvelulain (623/2005) 22 e §:ssä tarkoitetusta laivaajan antamasta vaarallisen tai ympäristöä pilaavan aineen kuljetusta koskevasta ilmoituksesta on käytävä ilmi:

1) laivaajan tai muun sellaisen henkilön tai elimen yhteystiedot, jolta voidaan vaatia tietoja tuotteiden fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista ja hätätilanteessa toteutettavista toimenpiteistä;

2) aineen virallinen nimi;

3) YK-numero, jos sellainen on;

4) aineen kuljetusluokka IMDG-, IBC-, tai IGC-säännöstön mukaan;

5) käyttöturvallisuustiedote MARPOL-yleissopimuksen liitteessä I tarkoitetuista aineista MSC.286(86)-päätöslauselman mukaisesti;

6) alusluokka INF-lastista;

7) aineen määrä;

8) muiden aineen kuljetuksessa käytettävien kuljetusyksiköiden kuin säiliöiden tunnistenumerot;

9) osoite, josta saa yksityiskohtaisia tietoja lastista.  

3 §

Alusliikennepalvelulain 22 c §:ssä tarkoitetusta aluksen liikenteenharjoittajan, asiamiehen tai päällikön antamasta ilmoituksesta on käytävä ilmi:

1) aluksen nimi, tunnuskirjaimet, radiokutsutunnus sekä IMO-tunnistenumero tai MMSI-numero;

2) määräsatama ja arvioitu saapumisaika sinne;

3) arvioitu lähtöaika lähtösatamasta Euroopan unionin jäsenvaltion satamasta lähtevän aluksen osalta;

4) vahvistus siitä, että aluksella on asianmukainen lastiluettelo tai lastaussuunnitelma, jossa kuvataan yksityiskohtaisesti alukseen lastatut vaaralliset tai ympäristöä pilaavat aineet sekä niiden sijainti aluksella;

5) 2 §:ssä tarkoitetut tiedot;

6) aineen sijainti aluksella;

7) aluksella olevien henkilöiden lukumäärä.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä huhtikuuta 2014.

Tällä asetuksella kumotaan vaarallisten tai ympäristöä pilaavien aineiden aluskuljetuksia koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta annettu valtioneuvoston asetus (1303/2011).

  Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2014

Liikenne- ja kuntaministeri
Henna Virkkunen

Hallitussihteeri
Tiina Ranne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.