297/2014

Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2014

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2014 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) sekä maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain (192/2013) 22 §:n 6 momentin ja 23 §:n 4 momentin nojalla:

1 luku

Soveltamisala ja määritelmät

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään seuraavissa valtioneuvoston asetuksissa säädettyjen maa- ja puutarhatalouden kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta:

1) vuodelta 2014 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (13/2014), jäljempänä Etelä-Suomen kansallinen tukiasetus;

2) vuodelta 2014 maksettavasta pohjoisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (14/2014), jäljempänä pohjoinen tukiasetus;

3) vuodelta 2014 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta annettu valtioneuvoston asetus (45/2014);

4) vuodelta 2014 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (240/2014);

5) vuodelta 2014 maksettavasta sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (44/2014).

Tätä asetusta ei kuitenkaan sovelleta puutarhataloudelle maksettaviin Etelä-Suomen kansallisen tukiasetuksen 5 luvun ja pohjoisen tukiasetuksen 5 luvun mukaisiin tukiin.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) neuvoston tilatukiasetuksella yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 73/2009;

2) soveltamisasetuksella neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä mainitussa asetuksessa säädettyjen viljelijöiden suorien tukien järjestelmien mukaisten täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän osalta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä viinialalle säädetyn tukijärjestelmän mukaisten täydentävien ehtojen osalta annettua komission asetusta (EY) N:o 1122/2009;

3) tunnistusasetuksella nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden pakollisesta merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 820/97 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1760/2000;

4) sika- ja siipikarja-asetuksella sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetusta tuesta ja rakennemuutoskorvauksesta annettua valtioneuvoston asetusta (759/2008);

5) lammas- ja vuohieläinten rekisteröintiasetuksella lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 ja direktiivien 92/102/ETY ja 64/432/ETY muuttamisesta annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 21/2004;

6) lammas- ja vuohirekisterillä lammas- ja vuohieläinten rekisteröintiasetuksen 3 artiklan 1 kohdan d alakohdan ja eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain (238/2010) 2 luvun mukaista rekisteriä;

7) lammasluettelolla lammas- ja vuohirekisteristä tulostettavaa hallinnollista asiakirjaa, jota tarkoitetaan lammas- ja vuohieläinten rekisteröintiasetuksen 5 artiklassa ja eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain 3 luvussa;

8) nautarekisterillä tunnistusasetuksen mukaista nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmää;

9) nautaeläinluettelolla nautarekisteristä tulostettavaa hallinnollista asiakirjaa, jota tarkoitetaan tunnistusasetuksen 7 artiklassa;

10) hoidetulla viljelemättömällä pellolla tuotantoon käyttämättömiä peltoja, jotka voivat olla luonnonhoitopeltoja tai kesantopeltoja;

11) luonnonhoitopellolla hoidettuja viljelemättömiä peltoja, jotka ovat monivuotisia nurmipeltoja taikka riista-, maisema- tai niittykasveilla kylvettyjä monimuotoisuuspeltoja, jotka on tukihakemuksella ilmoitettu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaisiksi luonnonhoitopelloiksi;

12) kesantopellolla hoidettuja viljelemättömiä peltoja, jotka ovat viher-, sänki- tai avokesantoa;

13) peruslohkolla hakijan viljelemää ja hänen hallinnassaan olevaa maantieteellisesti yhtenäistä soveltamisasetuksen 2 artiklan 27 kohdan mukaista viitelohkoa;

14) kasvulohkolla yhteen peruslohkoon kuuluvaa yhtenäistä aluetta, jolla viljellään yhtä kasvilajia tiettyä tarkoitusta varten, jota pidetään hoidettuna viljelemättömänä peltona taikka jota käytetään muihin tarkoituksiin;

15) eläinryhmällä emolehmiä, vähintään kahdeksan kuukauden ja enintään kahden vuoden ikäisiä emolehmähiehoja, yli kahden vuoden ikäisiä emolehmähiehoja, lypsylehmiä, vähintään kuuden kuukauden ja enintään kahden vuoden ikäisiä hiehoja, yli kahden vuoden ikäisiä hiehoja, vähintään kuuden kuukauden ja enintään kahden vuoden ikäisiä sonneja ja härkiä, yli kahden vuoden ikäisiä sonneja ja härkiä, teurastettuja hiehoja, teurastettuja sonneja ja härkiä, vähintään vuoden ikäisiä uuhia, alle vuoden ikäisiä karitsoineita uuhia, vähintään vuoden ikäisiä kuttuja, alle vuoden ikäisiä poikineita kuttuja, siitostammoja mukaan lukien ponitammat, vähintään vuoden ikäisiä suomenhevosia tai muita vähintään vuoden ja enintään kolmen vuoden ikäisiä hevosia ja poneja.

2 luku

Valvontaa koskevat yleiset säännökset

3 §
Tuen myöntämisen edellytykset

Tuen myöntämisen edellytysten täyttyminen on tarkastettava noudattaen mitä neuvoston tilatukiasetuksen 20 artiklassa ja soveltamisasetuksen 28 artiklassa säädetään.

4 §
Paikalla tehtävien tarkastusten vähimmäismäärä

Kansallista kasvintuotannon tukea hakeneista maatiloista vähintään 5 prosenttia on tarkastettava paikalla tehtävin tarkastuksin.

Kansallista kotieläintukea naudoista hakeneista tiloista on tarkastettava vähintään 5 prosenttia. Uuhista ja kutuista kansallista eläintukea hakeneista maatiloista on tarkastettava vähintään 5 prosenttia. Hevosista kansallista kotieläintukea hakeneista maatiloista on tarkastettava vähintään 5 prosenttia.

Tuotannosta irrotettua sika- ja siipikarjatalouden tukea hakeneista maatiloista on tarkastettava vähintään 5 prosenttia.

Elintarvikelain (23/2006) 6 §:n 22 kohdassa tarkoitetuista poroteurastamoista ja 23 kohdassa tarkoitetuista teurastamoista, joissa on teurastettu hiehoja, sonneja ja härkiä, joista on haettu kansallista kotieläintukea, on tarkastettava yhteensä vähintään 10 prosenttia. Tarkastuksen on koskettava 2 prosentin otosta niistä hiehoista, sonneista ja häristä, joista on haettu kansallista kotieläintukea.

Mehiläistalouden kansallista pesäkohtaista tukea hakeneista hakijoista on tarkastettava vähintään 5 prosenttia.

5 §
Paikalla tehtävä tarkastus

Otannat tehdään soveltamisasetuksen 31 artiklassa tarkoitetulla tavalla.

6 §
Paikalla tehtävän tarkastuksen osa-alueet

Edellä 5 §:n mukaisesti tarkastukseen valitut maatilat on tarkastettava pinta-alaperusteisten tukien osalta noudattaen mitä soveltamisasetuksen 33 artiklassa säädetään ja kotieläintukien osalta mitä 42 artiklassa säädetään.

Mehiläisyhteiskuntien tarkastus voidaan rajoittaa otokseen, jonka suuruus on vähintään puolet niistä mehiläisyhteiskunnista, joista tukea on haettu. Jos otoksen perusteella tehdyn tarkastuksen perusteella havaitaan yli 5 prosentin tai useamman kuin kahden mehiläisyhteiskunnan ero ilmoitettuun, tarkastus on laajennettava koskemaan kaikkia tuen hakijan mehiläisyhteiskuntia.

7 §
Lohkojen pinta-alan mittaus

Perus- ja kasvulohkojen pinta-alan mittauksessa noudatetaan mitä Euroopan unionin kokonaan ja osittain rahoittamien pinta-alaperusteisten tukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (591/2007), jäljempänä pinta-alaperusteisten tukien valvonta-asetus, 10—12 §:ssä säädetään.

8 §
Valvonnassa käytettävät kartat

Valvonnassa on käytettävä pinta-alaperusteisten tukien valvonta-asetuksen 9 §:ssä tarkoitettuja karttoja.

3 luku

Kasvintuotannon tukien valvonta

9 §
Tuen myöntämisen edellytykset

Valvonnassa on tarkastettava kasvintuotannon tukien myöntämisen edellytysten täyttyminen.

10 §
Lohkorajat

Lohkorajojen tarkastamisessa noudatetaan mitä pinta-alaperusteisten tukien valvonta-asetuksen 3 luvussa säädetään.

Valvonnassa on tarkastettava lohkon hallinta. Jos lohkon hallintaa ei voida todeta valvonnassa, lohko hylätään.

11 §
Paikkakunnan tuotanto-olosuhteet huomioon ottava tuotantotapa

Valvonnassa on tarkastettava, että maatilalla on noudatettu maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001), jäljempänä tukilaki, nojalla annetuissa säännöksissä määriteltyä paikkakunnan tuotanto-olosuhteet huomioon ottavaa tuotantotapaa.

12 §
Pohjoisten kasvintuotannon tukien ympäristöehdot

Valvonnassa on tarkastettava, että maatilalla on noudatettu pohjoisen tukiasetuksen 9 §:ssä säädettyjä ympäristöehtoja.

13 §
Hampun valvonta

Valvonnassa on tarkastettava neuvoston tilatukiasetuksen 39 artiklassa sekä yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 III osastossa säädetyn tilatukijärjestelmän täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 1120/2009, jäljempänä täytäntöönpanoasetus, 10 artiklassa tarkoitetun hampun ja hamppulajikkeiden osalta soveltamisasetuksen 13 artiklan 1 kohdassa, täytäntöönpanoasetuksen 10 artiklassa ja neuvoston tilatukiasetuksen 39 artiklan 1 kohdassa säädettyjen edellytysten täyttyminen sekä kasvuston säilyttäminen.

4 luku

Kotieläintukien valvonta

14 §
Tuen myöntämisen edellytykset

Valvonnassa on tarkastettava kotieläintukien myöntämisen edellytysten täyttyminen.

Kansallisten kotieläintukien valvonnassa on tarkastettava, että maatilalla on ollut tuenmääräytymispäivänä hakemuksessa ilmoitettu eläinmäärä ja että eläimet ovat tukikelpoisia.

Valvonnassa on tarkastettava, että maatilalla on noudatettu tukilain nojalla annetuissa säännöksissä määriteltyä tuen perusteena olevalle eläinlajille tavanomaista tuotantotapaa.

15 §
Naudat

Valvonnassa on tarkastettava, että naudat on rekisteröity nautarekisteriin ja että ne on merkitty. Naudat on hylättävä valvonnassa, jos niitä ei ole rekisteröity tai merkitty tukiehtojen mukaisesti.

Valvonnassa on tarkastettava, että maatilalla on pidetty naudoista kirjanpitoa maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain nojalla annettujen säännösten mukaisesti.

Valvonnassa on noudatettava, mitä Euroopan unionin kokonaan rahoittamien eläintukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (592/2007), jäljempänä eläintukien valvonta-asetus, 3 luvussa säädetään nautojen korvamerkkeihin, rekisteröintiin, nautaeläinluetteloon, pitopaikkaan, ikään, sukupuoleen, rotuun ja poikimiseen liittyvien tuen ehtojen tarkastamisesta.

Osto- ja myyntitositteiden sekä muiden asiakirjojen valvonnassa noudatetaan mitä eläintukien valvonta-asetuksen 12 §:ssä säädetään.

16 §
Uuhet ja kutut

Valvonnassa on tarkastettava, että uuhet ja kutut on rekisteröity lammas- ja vuohirekisteriin eläintunnistusjärjestelmästä annetussa laissa sekä maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain (1336/1992) ja Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain (1100/1994) nojalla annettujen säännösten mukaisesti. Valvonnassa on tarkastettava, että uuhet ja kutut on merkitty lammas- ja vuohieläinten rekisteröintiasetuksen sekä maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain ja Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain nojalla annettujen säännösten mukaisesti. Uuhet ja kutut on hylättävä valvonnassa, jos niitä ei ole rekisteröity tai merkitty tukiehtojen mukaisesti.

Valvonnassa on tarkastettava, että maatilalla on pidetty uuhista ja kutuista kirjanpitoa tukilain nojalla annettujen säännösten mukaisesti.

Uuhien pitoaikana tehtävässä valvonnassa on tarkastettava, että Etelä-Suomen kansallisen tukiasetuksen 12 §:ssä ja pohjoisen tukiasetuksen 12 §:ssä säädetyt uuhista maksettavan tuen myöntämisen edellytykset täyttyvät ja että tukikelpoisten uuhien määrä vastaa hakemuksessa ilmoitettua uuhien määrää. Pitoajan jälkeen tehtävässä valvonnassa on selvitettävä lammas- ja vuohirekisterin, kirjanpidon ja tositteiden avulla tuen myöntämisen edellytysten täyttyminen ja se, että maatilalla on ollut hakemuksessa ilmoitettu määrä tukikelpoisia uuhia koko pitoajan.

Osto- ja myyntitositteiden sekä muiden asiakirjojen valvonnassa noudatetaan mitä eläintukien valvonta-asetuksen 12 §:ssä säädetään.

Jos uuhia on kuollut tai poistettu pitoaikana, valvonnan yhteydessä on tarkastettava, että uuhien lukumäärän muutoksesta on ilmoitettu kirjallisesti kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle siten kuin maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain nojalla annetuissa säännöksissä säädetään.

Valvonnassa on tarkastettava, että maatilalla on pidetty kutun maidontuotannosta kirjanpitoa tukilain nojalla annettujen säännösten mukaisesti. Valvonnassa tarkastetaan kirjanpitoon merkittyjen tietojen paikkansapitävyys vertaamalla kirjanpitoa maatilalla oleviin osto- ja myyntitositteisiin sekä muihin tuen myöntämisen perusteena oleviin asiakirjoihin.

17 §
Hevoset

Valvonnassa on tarkastettava, että maatilalla on pidetty hevosista kirjanpitoa tukilain nojalla annettujen säännösten mukaisesti.

Hevosista maksettavan kansallisen kotieläintuen Etelä-Suomen kansallisen tukiasetuksen ja pohjoisen tukiasetuksen 14 §:n 1 momentissa säädettynä hevosten hallinta-aikana tehtävässä valvonnassa on tarkastettava:

1) maatilalla valvontahetkellä olevat hevoset;

2) hevosten hallinta ja rekisteröinti maatilan eläimiä koskevan kirjanpidon, Suomen Hippos ry:n ylläpitämän rekisterin, Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain ja eläintautilain (55/1980) nojalla annetuissa säännöksissä tarkoitetun tunnistusasiakirjan sekä muiden asiakirjojen perusteella;

3) 2 kohdassa tarkoitetussa tunnistusasiakirjassa tai tukihakemuksessa ilmoitettujen tuntomerkkien vastaavuus maatilalla oleviin hevosiin.

Hallinta-ajan jälkeen tehtävässä valvonnassa hevosten hallinta ja rekisteröinti on tarkastettava maatilan eläimiä koskevan kirjanpidon, Suomen Hippos ry:n ylläpitämän rekisterin, tunnistusasiakirjan ja muiden asiakirjojen perusteella. Eläinmäärä hallinta-aikana on tarkastettava maatilan eläimiä koskevan kirjanpidon ja Suomen Hippos ry:n ylläpitämän rekisterin perusteella. Suomen Hippos ry:n rekisterissä tai tukihakemuksessa ilmoitettujen tuntomerkkien vastaavuus on tarkastettava niiltä hakemuksessa ilmoitetuilta hevosilta, jotka valvontahetkellä ovat maatilalla.

Jos Suomen Hippos ry:n ylläpitämään rekisteriin merkitty hevonen ei ole rekisteritietojen mukaan hakijan hallinnassa, tukea ei makseta. Jos hevosta ei ole merkitty kyseiseen rekisteriin eikä tukihakemuksen liitteenä ole luotettavaa selvitystä hevosen tuntomerkeistä ja siitä, että hevonen on hakijan hallinnassa, tukea ei makseta.

18 §
Sika- ja siipikarjatalouden tuet

Valvonnassa on tarkastettava, että maatilalla on pidetty sioista ja siipikarjasta kirjanpitoa tukilain nojalla annettujen säännösten mukaisesti.

Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen valvonnassa tarkastetaan maatilalle tukilain 10 c ja 10 d §:n mukaisesti vahvistettu viitemäärä.

Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen valvonnassa tarkastetaan, että maatilalla harjoitetaan kotieläintaloutta sika- ja siipikarja-asetuksen 10 §:n 1 momentissa säädetyn mukaisesti ja että maatilan mainitun pykälän mukainen eläintiheysvaatimus täyttyy.

19 §
Eläintenpitäjäksi rekisteröityminen

Valvonnassa on tarkastettava, että maatila on rekisteröitynyt eläintenpitäjäksi nautojen osalta eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain 2 luvun ja Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain nojalla annettujen säännösten mukaisesti, uuhien osalta eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain 2 luvun, ja lammas- ja vuohieläinten rekisteröintiasetuksen mukaisesti sekä sikatalouden osalta eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain nojalla annettujen säännösten mukaisesti. Valvonnassa on tarkastettava, että hakija on harjoittamansa kanatalouden osalta rekisteröitynyt eläintenpitäjäksi eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain nojalla annetuissa säännöksissä säädetyllä tavalla. Jos valvonnassa havaitaan puutteita rekisteröinnissä, tukea ei makseta ennen kuin maatila on rekisteröitynyt eläintenpitäjäksi tukiehtojen mukaisesti.

20 §
Teurastamovalvonta

Valvonnassa on tarkastettava Etelä-Suomen kansallisen tukiasetuksen 15 ja 16 §:ssä ja pohjoisen tukiasetuksen 14 ja 15 §:ssä säädettyjen tukiehtojen täyttyminen.

Elintarvikelain 6 §:n 22 kohdassa tarkoitetussa poroteurastamossa ja 23 kohdassa tarkoitetussa teurastamossa tarkastetaan tukikelpoisuusedellytysten täyttyminen asiakirjoista sekä vertaamalla asiakirjojen tietoja nautarekisterin tietoihin. Teurastamossa tarkastetaan lisäksi tarkastuspäivän teurastusmenettelyt otoksen perusteella.

5 luku

Seuraamukset

21 §
Valvontaseuraamukset kasvintuotannontuissa

Pinta-alaa ja todettua kasvia koskevista valvontaseuraamuksista kasvintuotannon tuissa säädetään tukilain 18 §:ssä. Luonnonhaittakorvauksen kansallisen lisäosan seuraamuksista säädetään tukilain 10 a §:n 2 momentissa. Kotieläintilan hehtaarituen seuraamuksista säädetään tukilain 10 b §:n 5 momentissa.

Jos maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain (192/2013) 16 §:n 3 momentissa tarkoitettua ilmoitusta ei ole tehty asianmukaisesti, luonnonhaittakorvauksen kansallisen lisäosan määrä lasketaan kasvinviljelytilan tukitason mukaisesti ja muutoin myönnettäväksi tulevan kasvinviljelytilan lisäosan määrää alennetaan kymmenellä prosentilla kyseisenä tukivuonna.

Jos valvonnassa todettu pinta-ala on suurempi kuin hakemuksessa on ilmoitettu, tukea maksetaan enintään hakemuksessa ilmoitetun pinta-alan mukaan. Jos valvonnassa todetun tukeen oikeuttavan kokonaispinta-alan ja hakemuksessa ilmoitetun kokonaispinta-alan välinen erotus on enintään 0,1 hehtaaria eikä tukiehtoja ole kierretty tukilain 16 §:ssä tarkoitetulla tavalla, tukea maksetaan hakemuksessa ilmoitetun pinta-alan mukaan.

Jos ilmoitetun ja valvonnassa hyväksytyn pinta-alan erotus suhteessa valvonnassa hyväksyttyyn pinta-alaan on:

1) enintään 3 prosenttia, mutta kuitenkin yli 0,1 hehtaaria ja enintään 2 hehtaaria, tuki maksetaan valvonnassa hyväksytyn pinta-alan perusteella;

2) yli 3 prosenttia tai yli 2 hehtaaria, mutta enintään 20 prosenttia, valvonnassa hyväksytystä pinta-alasta vähennetään todettu ylitys;

3) yli 20 prosenttia, mutta enintään 50 prosenttia, valvonnassa hyväksytystä pinta-alasta vähennetään todettu ylitys kaksinkertaisena;

4) yli 50 prosenttia, tukea ei makseta lainkaan.

Jos valvonnassa lohkolla todetaan samaan tukeen oikeuttavia, mutta matalamman tukitason kasveja kuin mitä hakemuksessa on ilmoitettu, lohkon tukea alennetaan 20 prosentilla.

22 §
Pohjoisen tuen ympäristöehtoihin liittyvät seuraamukset

Jos maatilalla ei ole noudatettu pohjoisen tukiasetuksen 9 §:ssä säädettyjä ympäristöehtoja, maatilalle maksettavia pohjoisia tukia alennetaan enintään 5 prosenttia. Jos valvonnassa todetaan, että viljelijä on tahallisesti jättänyt noudattamatta ympäristöehtoja, tukea alennetaan vähintään 15 ja enintään 100 prosenttia. Seuraamukset lasketaan pohjoisen hehtaarituen, yleisen hehtaarituen ja nuorten viljelijöiden tuen kokonaismäärästä.

23 §
Valvontaseuraamukset tuotantoon sidotuissa kotieläintalouden tuissa

Jos jonkin eläinryhmän ilmoitetun ja valvonnassa todetun eläinmäärän taikka keskimääräisen eläinmäärän erotus suhteessa valvonnassa todettuun eläinmäärään on:

1) enintään 5 prosenttia tai enintään 2 eläintä, tuen määräytymisperusteena käytetään todettua eläinmäärää;

2) yli 5 prosenttia, mutta enintään 20 prosenttia tai jos erotus on yli 2 mutta enintään 4 eläintä, tuen määräytymisperusteena käytetään eläinmäärää, joka saadaan vähentämällä todetusta eläinmäärästä ilmoitetun ja todetun eläinmäärän erotus;

3) yli 20 prosenttia, mutta enintään 40 prosenttia, tuen määräytymisperusteena käytetään eläinmäärää, joka saadaan vähentämällä todetusta eläinmäärästä ilmoitetun ja todetun eläinmäärän erotus kaksinkertaisena;

4) yli 40 prosenttia, tuen määräytymisperusteena oleva eläinmäärä on 0.

Jos valvonnassa todettu eläinmäärä on suurempi kuin eläinmäärä, jolle tukea on haettu, tuki maksetaan enintään haetulle eläinmäärälle.

Jos valvonnassa todetaan, että jonkin eläinryhmän osalta ei ole pidetty kirjanpitoa lainkaan tai kirjanpidon perusteella ei voida selvittää tuen määräytymisen perusteena olevaa eläinmäärää, tukea ei makseta tukivuonna kyseisen eläinryhmän osalta.

Jos nautarekisterin, nautaeläinluettelon sekä eläimiä koskevien tositteiden tarkastuksessa todetaan, että tilan nautojen tukikelpoisuuspäivien lukumäärän muutos on yli neljä päivää, tilan nautojen keskimääräinen lukumäärä on laskettava uudelleen.

24 §
Seuraamukset tuotannosta irrotetussa kotieläintalouden tuissa

Jos tilalla, jolle on vahvistettu tukilain 10 c §:n 1—3 momentissa ja 10 d §:n 1—3 momentissa säädetty viitemäärä, sika- ja siipikarja-asetuksen 10 §:ssä säädetyt edellytykset eivät täyty, tuotannosta irrotettua sika- ja siipikarjatalouden tukea ei makseta.

25 §
Tuotantotapaan liittyvät seuraamukset

Tuotantotapaan liittyvistä seuraamuksista säädetään tukilain 19 ja 20 §:ssä.

26 §
Seuraamusten laskenta

Pinta-alavirheistä johtuvat seuraamukset vähennetään kasvintuotannon tuesta ennen muita seuraamuksia.

Eläinmäärän erotuksesta johtuvat seuraamukset kotieläintuissa lasketaan ennen muita seuraamuksia. Jos eläinmäärinä laskettu erotus johtaa eri lopputulokseen kuin prosentteina laskettu erotus, valvonnassa käytetään tuen hakijan kannalta edullisempaa tulosta.

6 luku

Erinäiset säännökset

27 §
Tukiehtojen kiertäminen

Valvonnassa on tarkastettava, ettei tukiehtoja ole kierretty tukilain 16 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Lisäksi valvonnassa on tarkastettava, täyttääkö maatila toiminnallisesti ja taloudellisesti itsenäisen maatilan tunnusmerkeistä annetussa valtioneuvoston asetuksessa (213/2007) säädetyt itsenäisen maatilan tunnusmerkit.

28 §
Kotieläintukien tarkastamisen yhdistäminen

Emolehmistä, emolehmähiehoista, sonneista, häristä, lypsylehmistä, hiehoista, teurastetuista hiehoista, sonneista ja häristä maksettava kansallinen kotieläintuki valvotaan Euroopan unionin nauta- ja lypsylehmäpalkkioiden valvonnan yhteydessä. Kansallisen uuhituen valvonta tehdään Euroopan unionin uuhipalkkiovalvonnan yhteydessä.

29 §
Ilmoitusvelvollisuus

Jos valvonnassa havaitaan, että eläimiä hoidetaan tai kohdellaan eläinsuojelulain (247/1996) taikka sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisesti, havainnoista on välittömästi ilmoitettava kunnan eläinlääkärille, terveystarkastajalle tai poliisille.

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle on tiedotettava 1 momentissa tarkoitetun asian selvittämisen käynnistämisestä.

30 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2014.

Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.