295/2014

Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2014

Valtioneuvoston asetus  maaseudun kehittämisohjelmien hallinnoinnista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maaseudun kehittämisohjelmien hallinnoinnista annetun lain (27/2014) 7, 8 ja 15 §:n nojalla:

1 luku

Ohjelman, suunnitelman ja strategian laatiminen

1 §
Yhteistyö ohjelmaa laadittaessa

Sen lisäksi, mitä Euroopan unionin lainsäädännössä säädetään ohjelman valmistelusta yhteistyössä kumppaneiden kanssa, ohjelman ja sen muutosten valmistelussa ovat mukana ainakin:

1) asianomaiset keskushallinnon ja aluehallinnon viranomaiset;

2) paikalliset toimintaryhmät ja muut ohjelman toteuttamiseen liittyvät yhteisöt;

3) maatalouden, maaseudun ja alueiden kehittämisen asiantuntijat.

2 §
Yhteistyö alueellista maaseudun kehittämissuunnitelmaa laadittaessa

Alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman ja sen muutosten valmistelussa ovat mukana ainakin:

1) asianomaiset aluehallinnon viranomaiset;

2) alueella toimivat yhteistyöryhmät tai vastaavat toimielimet;

3) paikalliset toimintaryhmät sekä muut suunnitelman toteuttamiseen liittyvät yhteisöt ja yritykset;

4) alueen tai sen osa-alueen kehittämisen asiantuntijat.

3 §
Yhteistyö paikallista kehittämisstrategiaa laadittaessa

Paikallisen kehittämisstrategian ja sen muutoksen valmistelussa ovat mukana ainakin:

1) asianomaiset paikallishallinnon viranomaiset;

2) strategian toteutusalueen tai sen osa-alueen kehittämisen asiantuntijat;

3) strategian toteutusalueen yritykset, yhteisöt ja muut toimijat, joilla on olennaista merkitystä strategian toteutumiselle;

4) paikallista väestöä edustavat henkilöt.

2 luku

Maaseutuverkosto

4 §
Maaseutuverkostoa palveleva yksikkö

Maaseutuviraston osana toimii maaseutuverkostoa palveleva yksikkö, joka vastaa maaseutuverkoston toiminnasta.

5 §
Maaseutuverkoston ohjausryhmä

Maa- ja metsätalousministeriön nimeämä maaseutuverkoston ohjausryhmä ohjaa maaseutuverkoston toimintaa sekä hyväksyy 6 ja 7 §:ssä tarkoitetut suunnitelmat ja seuraa niiden toteutumista.

Ohjausryhmässä ovat jäseninä edustajat maaseutuverkoston tehtävien kannalta keskeisistä toimijoista. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii maa- ja metsätalousministeriön edustaja. Ohjausryhmä laatii itselleen työjärjestyksen, jonka maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa.

6 §
Monivuotinen toimintasuunnitelma

Maaseutuverkostotoimintaa ohjaa monivuotinen toimintasuunnitelma, jonka maa- ja metsätalousministeriö laatii Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toteutusajaksi. Monivuotisessa toimintasuunnitelmassa on oltava ainakin:

1) maaseutuverkoston strategia;

2) toiminnan ja maaseutuverkostoa palvelevan yksikön tuottamien palvelujen kuvaus, sisältö ja tavoitteet;

3) rahoitussuunnitelma monivuotisen toimintasuunnitelman toteutusajalle.

7 §
Vuotuinen toimintasuunnitelma ja vuosikertomus

Maaseutuverkostoa palveleva yksikkö laatii vuotuisen toimintasuunnitelman. Vuotuisessa toimintasuunnitelmassa on oltava ainakin:

1) kuvaus maaseutuverkoston ja maaseutuverkostoa palvelevan yksikön toiminnasta sinä vuonna, jota suunnitelma koskee;

2) rahoitussuunnitelma sille vuodelle, jota suunnitelma koskee.

Maaseutuverkostoa palveleva yksikkö laatii maaseutuverkostotoiminnasta vuosikertomuksen, jossa kuvataan edellisen vuoden toimintasuunnitelman toteutuminen.

3 luku

Erinäiset säännökset

8 §
Paikallisen toimintaryhmän hyväksyminen

Sen lisäksi, mitä maaseudun kehittämisohjelmien hallinnoinnista annetun lain (27/2014) 16 §:n 2 momentissa säädetään, paikallisia toimintaryhmiä hyväksyttäessä valintaperusteina käytetään:

1) toiminta-alueen selkeää määrittelyä, alueen asukasmäärää ja perusteluja sille, että alue on paikalliselle toiminnalle ja osallisuudelle sopiva;

2) yhteisön toiminnallista, taloudellista ja hallinnollista osaamista;

3) paikalliselle kehittämisstrategialle asetettujen edellytysten täyttymistä;

4) kuntien sitoutumista paikallisen kehittämisstrategian rahoitukseen;

5) avoimuuden ja tasapuolisuuden varmistamista yhteisön toimintaa ja päätöksentekoa koskevissa asiakirjoissa.

9 §
Maaseudun innovaatioryhmän hyväksyminen

Maaseudun innovaatioryhmiä hyväksyttäessä valintaperusteina käytetään:

1) innovaatioryhmän kokoonpanolle asetettujen edellytysten täyttymistä;

2) innovaationryhmän käytettävissä olevaa asiantuntemusta ja osaamista tavoiteltavan innovaation kannalta;

3) innovaatioryhmän suunnitelmalle asetettujen edellytysten täyttymistä;

4) perusteluja sille, miten suunnitelman mukaisella toiminnalla voidaan:

a) tuottaa uusia innovaatioita;

b) muuttaa innovaatio liiketoiminnaksi;

c) edistää voimavarojen tehokasta käyttöä ja biotaloutta;

5) avoimuuden ja tasapuolisuuden varmistamista yhteisön toimintaa ja päätöksentekoa koskevissa asiakirjoissa.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä huhtikuuta 2014.

Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Vanhempi hallitussihteeri
Mika Saari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.