294/2014

Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2014

Valtioneuvoston asetus ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakumenettelystä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään

perusopetuslain (628/1998) 28 a §:n, lukiolain (629/1998) 19 §:n 2 momentin, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) 26 §:n 2 momentin sekä opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain (1058/1998) 1 a §:n nojalla, sellaisina kuin niistä ovat perusopetuslain 28 a § laissa 1263/2013, lukiolain 19 §:n 2 momentti laissa 1044/2013 sekä opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 1 a § laissa 1123/2007:

1 §
Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishakua käytetään otettaessa opiskelijoita ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettuun ammatilliseen peruskoulutukseen (630/1998) ja lukiolaissa tarkoitettuun lukiokoulutukseen (629/1998) sekä muuna kuin ammatillisena peruskoulutuksena järjestettävään kotitalousopetukseen.

Yhteishakua ei käytetä otettaessa opiskelijoita:

1) näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen perustutkintoon valmistavaan koulutukseen;

2) oppisopimuskoulutuksena järjestettävään ammatilliseen peruskoulutukseen;

3) vieraskieliseen ammatilliseen peruskoulutukseen;

4) ammatilliseen erityisopetukseen, joka järjestetään erityisen koulutustehtävän perusteella;

5) vammaisten valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen ja ohjaukseen;

6) maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavaan koulutukseen;

7) ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavaan ja valmistavaan koulutukseen;

8) maahanmuuttajille ja muille vieraskielisille järjestettävään lukiokoulutukseen valmistavaan koulutukseen;

9) aikuisten lukiokoulutukseen;

10) Helsingin saksalaiseen kouluun, International School of Helsinki-nimiseen kouluun, Helsingin eurooppalaiseen kouluun ja Steiner-kouluihin.

Yhteishaussa ei voi hakeutua ammatilliseen koulutukseen, jos on perusopetuksen jälkeen suorittanut ammatillisen perustutkinnon, muun ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon. Koulutuksen järjestäjä päättää hakumenettelystä otettaessa edellä tarkoitettuja henkilöitä 1 momentissa tarkoitettuun ammatilliseen koulutukseen.

2 §
Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakua käytetään otettaessa opiskelijoita:

1) perusopetuslaissa (628/1998) tarkoitettuun lisäopetukseen;

2) lukiolaissa tarkoitettuun maahanmuuttajille ja vieraskielisille järjestettävään lukiokoulutukseen valmistavaan koulutukseen;

3) ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettuun ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavaan ja valmistavaan koulutukseen;

4) ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettuun maahanmuuttajille järjestettävään ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavaan koulutukseen.

3 §
Lisähaut

Opetuksen tai koulutuksen järjestäjä päättää hakumenettelystä täytettäessä tässä asetuksessa tarkoitettujen hakujen päättymisen jälkeen täyttämättä jääneitä opiskelupaikkoja.

4 §
Opiskelijaksi ottamisen perusteet

Opiskelijaksi ottamisen perusteista on voimassa, mitä laissa tai sen nojalla säädetään.

5 §
Hakurekisteri

Tässä asetuksessa tarkoitetut haut toteutetaan opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain (1058/1998) 1 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja muun perusopetuksen jälkeisen koulutuksen hakurekisterin avulla.

6 §
Hakuaika

Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää tässä asetuksessa tarkoitettujen hakujen ja niihin liittyvien täydennyshakujen aikatauluista.

7 §
Opetushallituksen tehtävät

Opetushallitus vastaa hakujen valtakunnallisesta toteuttamisesta sekä hakemusten vastaanottamisesta, käsittelemisestä ja säilyttämisestä. Opetushallitus määrää hakurekisterin pitoon liittyvästä tarkemmasta aikataulusta.

Opetushallituksen tehtävänä on lisäksi tuottaa yhteistyössä opetuksen ja koulutuksen järjestäjien kanssa tietoa, joka edistää opiskelupaikkaa vaille jääneiden hakeutumista koulutukseen ja työelämään.

8 §
Hakurekisteriin ilmoitettavat tiedot

Opetuksen ja koulutuksen järjestäjän tulee ilmoittaa hakurekisteriin:

1) tiedot haussa mukana olevasta koulutustarjonnasta;

2) oppilaaksi tai opiskelijaksi ottamisen perusteet siltä osin, kuin niistä päättää opetuksen tai koulutuksen järjestäjä;

3) muut oppilaaksi tai opiskelijaksi ottamisessa tarvittavat tiedot.

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haussa opetuksen tai koulutuksen järjestäjän tulee 1 momentissa säädetyn lisäksi ilmoittaa hakurekisteriin tiedot valittavaksi esitettävistä, varasijalla olevista ja hylätyistä hakijoista.

9 §
Hakemuksen toimittaminen

Hakijan tulee toimittaa hakemuksensa Opetushallitukselle. Hakemuksen liitteet toimitetaan opetuksen tai koulutuksen järjestäjälle.

10 §
Hakutoiveet

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaussa mukana olevaan koulutukseen haetaan yhdellä hakemuksella, jossa hakija voi esittää haluamassaan järjestyksessä enintään viisi hakutoivetta. Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haussa mukana olevaan opetukseen ja koulutukseen haetaan yhdellä hakemuksella, jossa hakija voi esittää haluamassaan järjestyksessä enintään kolme hakutoivetta.

Hakutoiveita ja niiden järjestystä ei voi muuttaa hakuajan päätyttyä.

11 §
Valintaesitys

Opetushallitus tuottaa hakurekisterin avulla opetuksen tai koulutuksen järjestäjälle esityksen oppilaaksi tai opiskelijaksi otettavista sekä varasijalla olevista hakijoista. Hakija esitetään valittavaksi siihen järjestyksessä ensimmäisen hakutoiveensa mukaiseen opetukseen tai koulutukseen, johon hän opiskelijaksi ottamisen perusteiden mukaisesti voi tulla valituksi. Varasijalta voidaan valita vain sellaiseen opetukseen tai koulutukseen, jota koskeva hakutoive edeltää järjestyksessä hakijan hakutoivetta siihen opetukseen tai koulutukseen, johon hänet esitetään valittavaksi.

12 §
Päätös opiskelijaksi ottamisesta

Opetuksen tai koulutuksen järjestäjä tekee 11 §:ssä tarkoitetun valintaesityksen mukaisen päätöksen oppilaaksi tai opiskelijaksi ottamisesta. Tilanteista, joissa valitsematta jättämisestä voidaan ilmoittaa kirjeellä, säädetään perusopetuslain 28 b §:ssä, lukiolain 19 a §:ssä ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 26 a §:ssä.

13 §
Tieto opiskelupaikan vastaanottaneista hakijoista

Opetuksen ja koulutuksen järjestäjän tulee ilmoittaa hakurekisteriin tiedot tässä asetuksessa tarkoitetuissa hauissa opiskelupaikan vastaanottaneista hakijoista. Tiedot tulee ilmoittaa myös silloin, kun opiskelijavalinta suoritetaan käyttäen 3 §:ssä tarkoitettuja lisähakuja.

14 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2014.

Tällä asetuksella kumotaan ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishausta annettu valtioneuvoston asetus (30/2008).

Tätä asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran otettaessa oppilaita tai opiskelijoita 1 päivänä elokuuta 2014 tai sen jälkeen alkavaan koulutukseen. Ennen mainittua ajankohtaa alkavaan koulutukseen sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

  Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2014

Opetus- ja viestintäministeri
Krista Kiuru

Hallitusneuvos
Piritta Väinölä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.