291/2014

 Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2014

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna 2014 annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna 2014 annetun valtioneuvoston asetuksen (3/2014) liite seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä huhtikuuta 2014.

Tämän asetuksen voimaan tullessa vireillä olevassa asiassa suoritteesta peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2014

Elinkeinoministeri
Jan Vapaavuori

Neuvotteleva virkamies
Elina Isoksela

Liite

MAKSUTAULUKKO (14.4.2014) euroa (€)
A Ympäristötehtävien suoritteet
*Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset päätökset
*Tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta tehtävän ilmoituksen käsittely, enintään 10 h valmisteluaikaa vaativat pienehköt ilmoitusasiat   570
*Tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta tehtävän ilmoituksen käsittely muissa kuin enintään 10 h valmisteluaikaa vaativissa pienehköissä ilmoitusasioissa 55 €/h  
*Poikkeuksellisesta tilanteesta tehtävän ilmoituksen käsittely 570
*Pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittely 55 €/h
*Tarkkailusuunnitelman tai sen muutoksen hyväksyminen 55 €/h
* Muun suunnitelman hyväksyminen päätöksellä 55 €/h
* Ympäristönsuojelulain 105 §:n 2 momentissa tarkoitettu muun kuin viranomaisen tai haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta vireille pantu hallintopakkoasia, jos vireillepanoa on pidettävä ilmeisen perusteettomana 570  
*Luonnonsuojelulain (1096/1996) mukaiset päätökset
*Poikkeus luonnonsuojeluohjelman toimenpiderajoituksesta 285
*Poikkeus luontotyypin muuttamiskiellosta 285
*Poikkeus erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan hävittämis- ja heikentämiskiellosta 285
*Poikkeus eliölajien rauhoitussäännöksistä 120
*Lupa rauhoitetun lajin maahantuontiin, maastavientiin, myymiseen, vaihtamiseen tai myytäväksi taikka vaihdettavaksi tarjoamiseen 120
*Muu luonnonsuojelulain nojalla annettu lupa   120  
*Luonnonsuojelulain mukaisiin päätöksiin liittyvä maastokatselmusmaksu hallintolain 38 §:n mukaisesta katselmuksesta ja 39 §:n mukaisen tarkastuksen suorittamisesta, kun katselmus ja tarkastus liittyvät luonnonsuojelulain mukaiseen ja tämän maksuasetuksen nojalla maksulliseen suoritteeseen 150    
Luonnonsuojelua edistäviin tutkimuksiin myönnettävät poikkeukset ja luvat ovat maksuttomia
Muut ympäristöpäätökset ja -suoritteet
*Vuoden 2011 jätelain (646/2011) nojalla tehtävä päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä
- päätös uudesta toiminnasta 590
- päätöksen muuttaminen tai tarkistaminen 300
- muutoin kuin päätöksen yhteydessä annettu ote jätehuoltorekisteristä 55
*Vuoden 1993 jätelain nojalla tuottajatiedostoon tehtävien ilmoitusten käsittely
-* tuottajan merkitseminen tuottajatiedostoon 570
-* päätös tuottajayhteisön hyväksymisestä tuottajatiedostoon 7 000
-* päätös juomapakkausten palautusjärjestelmän hyväksymisestä tuottajatiedostoon:
-* yksittäinen tuottaja 700
-* tuottajayhteisö tai vuoden 1993 jätelain 18 g §:n 5 momentissa tarkoitettu usean tuottajan yhteistoimintajärjestely 7 000
*Muutoin kuin tuottajatiedostoon hyväksymistä koskevan päätöksen yhteydessä annettu ote tuottajatiedostosta 65
*Vuoden 2011 jätelain nojalla tehty päätös tuottajarekisteriin hyväksymisestä
- päätös tuottajan hyväksymisestä tuottajarekisteriin 570
- päätös tuottajayhteisön hyväksymisestä tuottajarekisteriin   7 000  
- päätös usean tuottajan juomapakkausten palautusjärjestelmän hyväksymisestä tuottajarekisteriin 7 000
- päätös yksittäisen tuottajan juomapakkausten palautusjärjestelmän hyväksymisestä tuottajarekisteriin 700
Vuoden 2011 jätelain nojalla tehty päätös juomapakkausten palautusjärjestelmään kuuluvien pakkausten merkintävelvollisuudesta poikkeamisesta 1 400
*Muutoin kuin tuottajarekisteriin hyväksymistä koskevan päätöksen yhteydessä juomapakkausten palautusjärjestelmän ylläpitäjälle annettu ote tuottajarekisteristä 70  
*Vuoden 2011 jätelain 152 § 6 momentin nojalla tehdyn hyväksymispäätöksen (uudelleenrekisteröinti) maksua voidaan alentaa 50 %, jos työmäärä on tavanomaista merkittävästi vähäisempi.
*Vesilain (587/2011) mukaiseen lupaan liittyvän tarkkailusuunnitelman tai sen muutoksen hyväksyminen 55 €/h
*Padon turvallisuustarkkailuohjelman hyväksyminen, jollei padon omistajana ole valtio 55 €/h
Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukainen poikkeamispäätös
- poikkeamisen myöntäminen 520
- poikkeamisen epääminen 250
*Yleiskaavan laatimiseksi tai muuttamiseksi määrätyn rakennus- ja toimen-pidekiellon jatkaminen 155
Maastoliikennelain (1710/1995) 8 §:ssä tarkoitettu kielto- tai rajoitusasia
- myönteinen päätös 570
-* kielteinen päätös 285
Vesiliikennelain (463/1996) 15 ja 16 §:ssä tarkoitettu kielto tai rajoitus
- myönteinen päätös 570
-* kielteinen päätös   285  
Muut ympäristötehtävien suoritteet
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa (468/1994; YVA-laki) tarkoitettu lausunto arviointiohjelmasta suppeassa hankkeessa (5–10 henkilötyöpäivää) 4 000  
YVA-laissa tarkoitettu lausunto arviointiohjelmasta tavanomaisessa hankkeessa (11−17 henkilötyöpäivää) 8 000  
YVA-laissa tarkoitettu lausunto arviointiohjelmasta vaativassa hankkeessa (18–24 henkilötyöpäivää) 12 000
YVA-laissa tarkoitettu lausunto arviointiohjelmasta erityisen vaativassa hankkeessa             12 000 € ja lisäksi 80 €/h 24 työpäivää ylittävältä työajalta, kuitenkin enintään 32 000 €
YVA-laissa tarkoitettu lausunto arviointiselostuksesta suppeassa hankkeessa (7–13 henkilötyöpäivää) 6 000
YVA-laissa tarkoitettu lausunto arviointiselostuksesta tavanomaisessa hankkeessa (14–23 henkilötyöpäivää) 11 000
YVA-laissa tarkoitettu lausunto arviointiselostuksesta vaativassa hankkeessa (24–32 henkilötyöpäivää) 16 000
YVA-laissa tarkoitettu lausunto arviointiselostuksesta erityisen vaativassa hankkeessa             16 000 € ja lisäksi 80 €/h 32 työpäivää ylittävältä työajalta, kuitenkin enintään 42 000 €
Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään merkitseminen 220
*Tuottajavastuista jätehuoltoa koskevien seurantatietojen käsittely
-* yksittäinen tuottaja, kun tuottajan liikevaihto on:  
- alle 100 000 euroa 130
- 100 000−1 000 000 euroa 265
- 1 000 001−10 000 000 euroa 385
- yli 10 000 000 euroa 520
-* tuottajayhteisöt (20−30 h) 1 400
-* juomapakkausten palautusjärjestelmien ylläpitäjät
-* yksittäinen tuottaja (4−6 h) 285
-* tuottajayhteisö tai vuoden 1993 jätelain 18 g §:n 5 momentissa tarkoitettu usean tuottajan yhteistoimintajärjestely (20−30 h) 1 400
*Pakkauksista annetun valtioneuvoston päätöksen (962/1997) 16 §:n 2 momentissa tarkoitettujen seurantatietojen käsittely (2−4 h) 175
Tuottajavastuista jätehuoltoa ja pakkauksia koskevien seurantatietojen käsittelystä peritään maksu 50 % taulukon mukaista maksua alempana, jos asian käsittelyn vaatima työmäärä on taulukossa mainittua työmäärää pienempi, ja 50 % taulukon mukaista maksua korkeampana, jos työmäärä on suurempi.
B Liikennesuoritteet
B1 Tienpidon suoritteet
*Lupa suorittaa tiealueella muita maantielain 42 §:n mukaisia töitä kuin viestintä- ja sähköjohtojen sijoittamista koskevia 200
Lupa suorittaa maantienlain 42 § mukaisia töitä tiealueella viestintä- ja sähköjohtojen sijoittamista varten
- alle 100 metrin matkalla ja/tai 0−3 alitusta sisältäen yhden maastokatselmuksen 410
- alle 5000 metrin matkalla ja/tai alle 20 alitusta sisältäen kolme maastokatselmusta 1 300
- yli 5000 metrin matkalla ja/tai yli 20 alitusta sisältäen neljä maastokatselmusta   2 400  
- erillinen maastokatselmus työmaalla 200
*Lupa asettaa maantielle pysyväisluontoinen liikenteenohjauslaite
- *palvelukohteiden viitoitus 350
- *palvelukohteiden viitoitusluvan uusiminen muutoksitta 100
- *muut liikenteenohjauslaitteet 180
-* muita liikenteenohjauslaitteita koskevan luvan uusiminen muutoksitta 100
Tilapäiset opasteluvat 150
Tilapäinen liikennemerkkijärjestely 150
Lupa maanteiden erikoiskäyttöön 110
Kelirikkoajan poikkeuslupa 110
*Liittymäluvat
- asunto-, loma-asunto-, maa- ja metsätalousliittymät 120
- elinkeinonharjoittajan liittymä 255
- moottorikelkkailureitin tai moottorikelkkauran ylityskohta 120
Maantielain 47 §:n mukaiset poikkeamispäätökset rakentamisesta maantien suoja- ja näkemäalueelle 110
Tienvarsimainonnan poikkeuslupa 430
Erikoiskuljetusluvat ajoneuvoille tiellä yleisesti sallittujen massa-arvojen rajoissa
- kun ajoneuvoille tiellä yleisesti sallittujen massa-arvojen rajoissa korkeus on enintään 7 metriä tai leveys on enintään 6 metriä 60
- kun ajoneuvolle tiellä yleisesti sallittujen massa-arvojen rajoissa korkeus on yli 7 metriä tai leveys on yli 6 metriä   100  
Erikoiskuljetusluvat, kun ylitetään vähintään yksi ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/1992) 20, 21, 23 ja 30 b – 30 e §:n massa-arvot
- massa enintään 120 tonnia 120
- massa yli 120 tonnia, kuitenkin enintään 200 tonnia 180
- massa yli 200 tonnia 510
- ennakkopäätös kuljetusmahdollisuudesta 50 % lupamaksusta
- lupamaksun lisäksi sillan ylittäminen valvottuna kuljetuksena 375
-peruutettu tai käyttämättä jäänyt sillan ylittäminen valvottuna kuljetuksena 188
*Kielteinen päätös tässä maksutaulukossa edellä mainituista tienpitoa (B1) koskevista luvista 50
B2 Liikenteen lupa-asiat
Joukkoliikennelupa 245
Joukkoliikenneluvan muutos 155
Joukkoliikenteen yhteisölupa 245
Joukkoliikenteen yhteisöluvan jäljennös 55
Joukkoliikenneluvan oikeaksi todistettu jäljennös 55
Taksilupa 350
Taksiluvan muutos 265
Taksiluvan pienehkö muutos 100
Taksiluvan vuosittainen valvontamaksu 100
Taksien ajovuorojärjestyksen varmistaminen - alle 3 kk ajovuorojärjestystä koskevasta varmistuspäätöksestä 50 euroa ja vähintään 3 kk ajalta varmistetusta ajovuorojärjestyksestä 80 euroa. 50/80  
Tavaraliikennelupa (kotimaa)   210  
Traktoriliikennelupa (kotimaa) 210
Tavaraliikenteen yhteisölupa 210
Tavaraliikenneluvan muutos 100
Tavaraliikenteen yhteisöluvan jäljennös 210
Lupa kadonneen tilalle 100
Kuljettajatodistus 50
Reittiliikennelupa 350
Reittiliikenneluvan muutos 265
Kutsujoukkoliikennelupa 350
Kutsujoukkoliikenneluvan muutos 265
EU-linjaliikennelupa 350
EU-linjaliikenneluvan jäljennös 55
Liikenteen lupien vuosittainen valvontamaksu 100
Etuajo-oikeus lautalle 200
- lisäpäätös 65
Tilapäinen etuajo-oikeus 90
B3 Muut liikennesuoritteet
Ajoneuvon siirto
Henkilöautot ja pakettiautot:
- siirto varastoon 220
- lähisiirto   110  
Kuorma-autot ja muut raskaat ajoneuvot:
 - siirto varastoon   Kuorma-autojen ja muiden raskaiden ajoneuvojen hinauskustannukset laskutetaan erikseen toteutuneiden kustannusten mukaisesti. 90    
- lähisiirto   Kuorma-autojen ja muiden raskaiden ajoneuvojen hinauskustannukset laskutetaan erikseen toteutuneiden kustannusten mukaisesti. 90    
C Muut suoritteet
Todistus palkkaturvarekisteristä 35
*Päätös kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen päätöksestä tehdystä oikaisuvaatimuksesta 80
Kalastuslain (286/1982) 6 §:n 3 momentissa tarkoitettu pyyntipaikkalupapäätös ja lohikalojen paisetaudin leviämisen ehkäisemisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (1086/1998) 7 §:ssä tarkoitettu poikkeuslupa 110    
Kalastuslain 11 §:ssä tarkoitettu rajoittamis- tai kieltopäätös 350
Kalastuslain 6 §:n 3 momentissa tarkoitettu kotitarve- ja virkistyskalastuslupa 15
Kalastuslain (286/1982) 8 a §:ssä tarkoitetun kalastusmatkailutilaisuuden järjestämiseen tarkoitetun luvan myöntämistä koskeva päätös 110
Kalastuslain (286/1982) 97 §:n 2 momentissa tarkoitettu kalastuksenvalvojaksi hyväksymistä koskeva päätös 22
Kalastuslain (286/1982) 97 a §:ssä tarkoitetun kalastuksenvalvojan kokeen suorituksen hyväksymistä tai hylkäämistä koskeva päätös 22
Kalastuslain (286/1982) 97 b §:ssä tarkoitettu kalastuksenvalvojakortti ja -tunnus   11  
Neuvoston asetuksen EY 1005/2008 mukaisen saalistodistuksen käsittelymaksu, jos saalistodistushakemus toimitetaan ELY-keskukselle muulla tavoin kuin sähköisen asiointijärjestelmän kautta   50    
Suostumus panttioikeudesta vapauttamiseksi, ei kuitenkaan välittömästi valtion lisäaluekaupasta aiheutuva 110
Porotalouslain (161/1990) ja muun vastaavan lainsäädännön mukainen luovutuslupa 80
Lisäksi keskus perii ajan käyttöön perustuvat maksut (70 euroa/tunti) seuraavista suoritteista:
1) perintökaaren (40/1965) 25 luvun 8 §:ssä tarkoitettu lausunto;
2) kalastuslain 121 §:ssä tarkoitettu istutuslupapäätös;
3) kaloissa, äyriäisissä ja nilviäisissä esiintyvien eläintautien vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (470/2008) 20 §:ssä tarkoitettu poikkeuslupapäätös;
4) kalastuslain 25 §:n 3 momentissa, 37 §:n 1 momentissa ja 38 §:ssä tarkoitetut lupapäätökset;
5) vesilain (587/2011) ja ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiseen lupaan liittyvien kalataloudellisten tarkkailu- ja toimenpidevelvoitteiden toteuttamissuunnitelmien hyväksyminen, ellei luvanhaltija ole valtio; sekä
6) muu kalastuslain tai -asetuksen nojalla annettu lupa, tai muu kalastuslain tai -asetuksen nojalla tehty päätös.
Edellä mainitun ajankäyttöön perustuvan maksun lisäksi peritään suoritteen tuottamiseen liittyvät matkakustannukset.
Todistukset ja otteet
Diaaritodistus tai -ote 33
Lainvoimaisuustodistus 60
Muu pyynnöstä annettu todistus 33
Toimitusmaksu 6 €/lähetys
Asiakirjan oikeaksi todistaminen   6 €/asiakirja

*Varustetut suoritteet ovat valtion maksuperustelain 6 § 3 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään omakustannusarvoa alempi maksu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.