287/2014

Annettu Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 2014

Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvausten, maatalouden ympäristötuen, eläinten hyvinvoinnin tuen ja ei-tuotannollisten investointien tuen hakemisesta vuonna 2014

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain (1440/2006) 4 §:n 4 momentin, 6 §:n 5 momentin ja 8 §:n 4 momentin nojalla, sellaisina kuin niistä ovat 4 §:n 4 momentti ja 6 §:n 5 momentti laissa 194/2013:

1 §
Uudet luonnonhaittakorvaus- ja ympäristötukisitoumukset

Kunta ei vuonna 2014 ota vastaan uusia luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain (1440/2006), jäljempänä toimintalinjan 2 laki, 5 §:n 2 momentissa tarkoitettuja luonnonhaittakorvausta tai maatalouden ympäristötukea koskevia sitoumuksia.

2 §
Vuonna 2014 päättyvien luonnonhaittakorvaus- ja ympäristötukisitoumusten jatkaminen

Vuonna 2007, 2008 tai 2009 maatalouden ympäristötukeen sitoutunut viljelijä voi jatkaa sitoumuksensa voimassaoloa 30 päivään huhtikuuta 2015 ilmoittamalla siitä Maaseutuviraston määräämällä tavalla. Vuonna 2009 luonnonhaittakorvaukseen sitoutunut viljelijä voi vastaavalla tavalla jatkaa sitoumuksensa voimassaoloa 30 päivään huhtikuuta 2015. Jos viljelijä jatkaa sitoumustaan, sen ehdot ja tukitasot säilyvät, ellei viljelijä luovu valitsemastaan lisätoimenpiteestä tai vaihda sitä luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007—2013 annetun valtioneuvoston asetuksen (366/2007), jäljempänä ympäristötukiasetus, 37 a §:ssä tarkoitetulla tavalla.

3 §
Uusien alojen lisääminen luonnonhaittakorvaus- ja ympäristötukisitoumuksiin

Vuonna 2014 voimassa oleviin luonnonhaittakorvaus- ja ympäristötukisitoumuksiin voidaan viljelijän hakemuksesta hyväksyä tukikelpoisiksi ja liittää ympäristötukiasetuksen 4 §:n 3 momentissa ja 9 §:ssä tarkoitettuja peltoaloja.

4 §
Vuonna 2014 päättyvien erityistukisopimusten jatkaminen

Jos viljelijä on tehnyt luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (644/2000) 18 §:n tai ympäristötukiasetuksen 39 §:n nojalla maatalouden ympäristötuen erityistukea koskevan sopimuksen, jäljempänä erityistukisopimus, jonka voimassaolo päättyy sopimuksen mukaisesti 30 päivänä huhtikuuta 2014, viljelijä voi jatkaa erityistukisopimuksen voimassaoloa vuodella ilmoittamalla siitä Maaseutuviraston määräämällä tavalla.

Jos viljelijä jatkaa erityistukisopimuksensa voimassaoloa, sen ehdot ja tukitaso säilyvät ennallaan. Viljelijän on huolehdittava erityistukisopimuksen ehtojen mukaisista vuosittaisista ja määrävälein toistuvista toimenpiteistä sopimuksen voimassaolon päättymiseen asti.

Vuonna 2014 jatkettavaan erityistukisopimukseen, lukuun ottamatta ympäristötukiasetuksen 45 ja 46 §:ssä tarkoitettua sopimusta, ei voi liittää aiemmin sopimukseen kuulumattomia alueita.

5 §
Uudet erityistukisopimukset

Jollei kyseessä ole 4 §:ssä tarkoitettu tilanne, viljelijä voi vuonna 2014 hakea toimintalinjan 2 lain 5 §:ssä tarkoitettuja erityistukisopimuksia, jotka koskevat:

1) luonnonmukaista tuotantoa;

2) luonnonmukaista kotieläintuotantoa;

3) monivaikutteisen kosteikon hoitoa; tai

4) perinnebiotooppien hoitoa.

Edellä 1 momentin 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuja erityistukisopimuksia voi hakea vain viljelijä tai toimintalinjan 2 lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu tuen saaja, joka on toteuttanut sopimuskohteessa ei-tuotannollisen investoinnin ja saanut siihen tukea.

6 §
Uusien alojen lisääminen luonnonmukaista tuotantoa ja luonnonmukaista kotieläintuotantoa koskeviin sopimuksiin

Voimassa oleviin vuonna 2012 tai 2013 alkaneisiin ympäristötukiasetuksen 45 ja 46 §:ssä tarkoitettuihin sopimuksiin voi hakea vuonna 2014 uusia peltoaloja. Sopimukseen hyväksyttävän peltoalan on oltava toimintalinjan 2 lain 5 §:n 2 momentissa tarkoitetussa maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteiden sitoumuksessa tukikelpoinen vuonna 2014 tai hyväksyttävissä tukikelpoiseksi vuonna 2014.

Liitettävien peltoalojen pinta-alan on oltava yksin tai yhdessä aiemmin sopimukseen hyväksyttyjen lisäalojen kanssa enintään 50 prosenttia viljelijän alkuperäisestä sopimusalasta tai enintään kaksi hehtaaria. Uudet peltoalat on siirrettävä luonnonmukaiseen tuotantoon alkuperäisen sopimuksen mukaisen siirtymäaikataulun mukaan.

Viljelijä voi hakea uutta aikaisemman sopimuksen korvaavaa ympäristötukiasetuksen 45 tai 46 §:ssä tarkoitettua sopimusta, jos vuonna 2012 tai 2013 tehtyyn sopimukseen haettu uusi peltoala yksin tai yhdessä aiempina sopimusvuosina sopimukseen hyväksyttyjen lisäalojen kanssa on enemmän kuin 50 prosenttia aiemman sopimuksen sopimusalasta tai yli kaksi hehtaaria. Viljelijä voi hakea uutta korvaavaa sopimusta myös siinä tapauksessa, että vuonna 2008, 2009, 2010 tai 2011 tehtyyn sopimukseen haettu uusi peltoala on vähintään kaksi hehtaaria. Sopimukseen hyväksyttävän pellon on täytettävä 1 momentissa säädetyt edellytykset.

7 §
Uudet eläinten hyvinvoinnin tukea koskevat sitoumukset

Kunta ei vuonna 2014 ota vastaan uusia toimintalinjan 2 lain 5 §:n 3 momentissa tarkoitettuja eläinten hyvinvoinnin tukea koskevia sitoumuksia.

8 §
Vuonna 2014 päättyvien eläinten hyvinvoinnin tukea koskevien sitoumusten jatkaminen

Vuonna 2008 tai 2009 eläinten hyvinvoinnin tukeen sitoutunut viljelijä voi jatkaa sitoumuksensa voimassaoloa vuodella 30 päivään huhtikuuta 2015 ilmoittamalla siitä Maaseutuviraston määräämällä tavalla. Jos viljelijä jatkaa sitoumustaan, sen ehdot ja tukitaso säilyvät ennallaan.

9 §
Ei-tuotannollisten investointien tuen hakeminen

Toimintalinjan 2 lain 4 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettua ei-tuotannollisten investointien tukea monivaikutteisten kosteikkojen perustamiseen ja arvokkaiden perinnebiotooppien alkuraivaukseen tai aitaamiseen ei myönnetä vuonna 2014.

10 §
Yli 65-vuotiaan viljelijän sitoumuksen ja erityistukisopimuksen jatkaminen

Edellä 2 ja 8 §:ssä tarkoitetun sitoumuksen sekä 4 §:ssä tarkoitetun erityistukisopimuksen voimassaolon jatkaminen on mahdollista, vaikka viljelijä tai hänen puolisonsa on täyttänyt 65 vuotta vuonna 2013 tai aiemmin sitoumuksen tai sopimuksen voimassaoloaikana. Jos viljelijä ei jatka sitoumustaan tai sopimustaan, se päättyy, eikä sen perusteella maksettua tukea tarvitse palauttaa.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä huhtikuuta 2014.

Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.