285/2014

Annettu Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 2014

Valtioneuvoston asetus sotilaskurinpitorangaistuksiin liittyvistä täytäntöönpanokirjoista, ilmoituksista ja hyvityksistä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun lain (255/2014) 68, 101 ja 130 §:n nojalla:

1 §
Kurinpitorangaistuksen täytäntöönpanokirja

Kurinpitomenettelyssä määrätyn muun rangaistuksen kuin kurinpitosakon täytäntöönpanokirjana on yksi kappale kurinpitomenettelyssä tehdystä päätöksestä.

Jos rangaistuksen täytäntöönpano ei kuulu sen määränneelle kurinpitoesimiehelle, hänen on viipymättä toimitettava jäljennös päätöksestä täytäntöönpanoa varten siitä huolehtivalle esimiehelle.

Kappale kurinpitomenettelyssä tehdystä päätöksestä, jolla on määrätty kurinpitosakko, on lähetettävä Oikeusrekisterikeskukselle. Kappaletta ei saa lähettää ennen kuin kurinpitovalitukselle säädetty määräaika on päättynyt. Kappaleeseen on merkittävä, onko päätöksestä valitettu.

Tuomioistuimen tuomitseman kurinpitorangaistuksen täytäntöönpanokirjasta säädetään erikseen.

2 §
Täytäntöönpanokirjan toimittaminen

Joukko-osaston komentajan on toimitettava arestia ja tuomioistuimen tuomitsemaa kurinpitorangaistusta koskeva täytäntöönpanokirja sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun lain (255/2014) 69 §:n 1 momentissa tarkoitetulle täytäntöönpanosta huolehtivalle virkamiehelle hankittuaan sitä ennen selvityksen päätöksen täytäntöönpanokelpoisuudesta.

Mitä 1 momentissa säädetään joukko-osaston komentajasta, koskee pääesikuntaa, kun asian on käsitellyt hovioikeus ensimmäisenä oikeusasteena.

3 §
Kiinniottamisesta, pidättämisestä ja vangitsemisesta ilmoittaminen

Henkilön, johon sovelletaan sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annettua lakia, kiinniottamisesta, pidättämisestä ja vangitsemisesta sekä vapaaksi päästämisestä on viipymättä ilmoitettava sille perusyksikön päällikölle tai muulle esimiehelle, jonka alainen kiinniotettu, pidätetty tai vangittu henkilö on.

4 §
Hyvityksen rahamäärä

Sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun lain 68 §:ssä tarkoitettu hyvitys on:

1) muistutuksesta 30 euroa;

2) ylimääräisestä palveluksesta 30 euroa yhdeltä kerralta;

3) poistumiskiellosta 50 euroa ja viikko-ohjelman mukaisen viikonloppuvapaan, juhlapyhän tai vastaavan vapaan ajalta 70 euroa vuorokaudelta;

4) viikko-ohjelman mukaisen viikonloppuvapaan, juhlapyhän tai vastaavan vapaan aikana aiheettomasti täytäntöön pannusta enintään kolmen vuorokauden poistumiskiellosta 30 euroa vuorokaudelta.

Sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun lain 101 §:n 2 momentissa tarkoitettu hyvitys normaaliolojen vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa täytäntöönpannusta varoituksesta on 60 euroa.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2014.

Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 2014

Puolustusministeri
Carl Haglund

Esittelijä
Kosti Honkanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.