247/2014

Annettu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014

Sisäministeriön asetus sisäministeriön työjärjestyksestä annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta

Sisäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan sisäministeriön työjärjestyksestä annetun sisäasiainministeriön asetuksen (1078/2013) 5 §, 7 §:n 3 momentti, 8 ja 9 §, 12 §:n 2 momentti, 17 ja 18 §, 31 §:n 3 momentti, 33 §:n 1 momentti, 45 ja 50 § seuraavasti:

5 §
Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöhallinnon yhteistyöryhmä

Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöhallinnon yhteistyöryhmä (Hepry) käsittelee henkilöstöhallinnon periaatteellisesti merkittäviä kysymyksiä ja linjauksia sekä tekee aloitteita ministeriön henkilöstöpolitiikan kehittämiseksi.

Yhteistyöryhmään kuuluvat ministeriön hallinto- ja kehittämisyksikön henkilöstö- ja yleishallintopalvelut -ryhmän päällikkö puheenjohtajana sekä jäseninä osastojen edustajat ja kolme henkilöstön edustajaa. Sihteerinä toimii hallinto- ja kehittämisyksikön tehtävään määräämä virkamies. Tehtävään nimetyllä ministeriön viestintäyksikön edustajalla on oikeus olla läsnä ryhmän kokouksessa.

Yhteistyöryhmässä käsiteltävien asioiden valmistelua varten on sihteeristö, johon kuuluvat puheenjohtaja, henkilöstön edustaja sekä yhteistyöryhmän sihteeri.

Käsiteltäessä ministeriötä koskevia yhteistoiminta-asioita yhteistyöryhmä toimii yhteistoimintaelimenä siten kuin ministeriön yhteistoimintasopimuksessa sovitaan.

7 §
Ministeriön hankintatiimi

Hallinto- ja kehittämisyksikkö valmistelee hankintatiimissä käsiteltävät asiat.

8 §
Tulossuunnittelu ja -seuranta -työryhmä

Ministeriön osastojen, erillisten yksiköiden ja hallinnonalan virastojen toiminnan ja talouden suunnittelun ja seurannan yhteistyöelimenä toimii tulossuunnittelu ja -seuranta -työryhmä.

Tulossuunnittelu ja -seuranta -työryhmän nimeää kansliapäällikkö ja sen puheenjohtajana toimii hallinto- ja kehittämisyksikön strateginen ohjaus- ja kehittäminen -ryhmän päällikkö.

Hallinto- ja kehittämisyksikkö valmistelee tulossuunnittelu ja -seuranta -työryhmässä käsiteltävät asiat.

9 §
Hallinnonalan tietohallintoasioita yhteen sovittava ja ohjaava ryhmä

Ministeriössä on hallinnonalan tietohallintoasioita yhteen sovittava ja ohjaava ryhmä (Tihry), jonka tehtävänä on:

1) ministeriön ja hallinnonalan yhteiseen tietohallintostrategiaan, tietojenkäsittely- ja tietoliikennepalveluihin, tietoturvallisuuteen sekä sähköisen asioinnin yleiseen kehittämiseen liittyvien hankkeiden strateginen ohjaus;

2) edistää hallinnonalan merkittävien tietojärjestelmähankkeiden yhteentoimivuutta;

3) seurata tietojärjestelmähankkeiden etenemistä.

Hallinnonalan tietohallintoasioita yhteen sovittavan ja ohjaavan ryhmän nimeää kansliapäällikkö. Ryhmän puheenjohtajana toimii hallinto- ja kehittämisyksikön tietohallintoryhmän päällikkö.

Hallinto- ja kehittämisyksikkö valmistelee hallinnonalan tietohallintoasioita yhteen sovittavassa ja ohjaavassa ryhmässä käsiteltävät asiat.

12 §
Ministeriön osastot ja erilliset yksiköt

Ministeriössä on lisäksi kansliapäällikön välittömässä alaisuudessa osastojaon ulkopuolella hallinto- ja kehittämisyksikkö, ministeriön oikeusyksikkö, sisäisen tarkastuksen yksikkö, ministeriön viestintäyksikkö, ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö sekä sisäisen turvallisuuden sihteeristö.


17 §
Hallinto- ja kehittämisyksikön yleiset hallinnonalaa koskevat tehtävät

Hallinto- ja kehittämisyksikkö käsittelee ministeriön hallinnonalan asiat, jotka koskevat yleisesti:

1) henkilöstöhallinnon ja -politiikan sekä henkilöstön kehittämistä;

2) asiakirjahallintoa;

3) käännös- ja tulkkauspalvelujen hallinnollista kehittämistä;

4) tietohallintoa;

5) valtion talousarvion soveltamista ja tilijaottelua, taloushallinnon kehittämistä ja ministeriön linjattavaksi määrättyjä taloushallinnon asioita;

6) strategiavalmistelua, tulossuunnittelua ja tulosohjausta, tuloksellisuuden valvontaa ja muuta controller -toimintaa;

7) hallinnonalan toiminnasta ja taloudesta annettavia kertomuksia;

8) tutkimustoiminnan kehittämistä ja koordinointia;

9) talousarvion ulkopuolisen kehittämisrahoituksen hankinnan tukemista ja koordinaatiota hallinnonalalla;

10) hankintatointa ja toimitila-asioita koskevien asioiden ohjausta ja kehittämistä;

11) aluejakojen ja alueellistamisen yhteensovittamista.

18 §
Hallinto- ja kehittämisyksikön tehtävät

Hallinto- ja kehittämisyksikkö käsittelee ministeriön asiat, jotka koskevat:

1) yleistä toiminnan kehittämistä ja kokonaisarkkitehtuuria;

2) yleisten hallintoasioiden hoitoa ja sisäisiä palveluita;

3) useamman kuin yhden osaston tai erillisen yksikön toimialaan kuuluvien lausuntojen valmistelua ja yhteensovittamista;

4) henkilöstöpolitiikkaa, henkilöstöhallintoa ja keskitettyä henkilöstön kehittämistä;

5) toimitiloja, virastopalveluja ja turvallisuutta;

6) tietopalvelua ja asiakirjahallintoa;

7) käännös- ja tulkkauspalveluita;

8) ministerin, valtiosihteerin, kansliapäällikön ja ministerin erityisavustajien sihteeripalveluja;

9) tietohallinnon, tietojenkäsittelyn, tietoliikenteen, tietoturvallisuuden, puhepalveluiden sekä sähköisen asioinnin ohjausta ja kehittämistä;

10) Hallinnon tietotekniikkakeskusta ja sen tulosohjausta;

11) hallinnonalan virastopäälliköiden palkkausta sekä johtajasopimusten yhteensovittamista ja laatimisessa avustamista;

12) Suomen lippua ja Suomen vaakunaa, lukuun ottamatta valistus- ja tiedotustoimintaa sekä poliisin oikeutta käyttää suorakaiteista valtiolippua;

13) strategiavalmistelua, tulossuunnittelua, tulosohjausta, tuloksellisuuden valvontaa ja muuta controller -toimintaa sekä taloussuunnittelua ja niihin liittyvää kehittämistä;

14) ministeriön kirjanpitoyksikkötehtäviä, taloushallintoa ja sisäisen valvonnan periaatteita;

15) Euroopan unionin yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevan yleisohjelman mukaisten Euroopan pakolaisrahaston, ulkorajarahaston, paluurahaston ja kotouttamisrahaston todentamisviranomaistehtäviä;

16) tutkimustoiminnan kehittämistä ja koordinointia;

17) palosuojelurahaston toiminnan ja talouden valvontaa.

Hallinto- ja kehittämisyksikkö osallistuu ministerin tai kansliapäällikön ratkaistavien hankinta-asioiden ja ministeriön sitoutumista edellyttävien toimitila-asioiden valmisteluun yhteistyössä asianomaisen osaston tai erillisen yksikön kanssa.

Hallinto- ja kehittämisyksikkö vastaa toimeksiantona saatujen ministeriön hankintojen osalta julkisia hankintoja koskevien menettelyjen noudattamisesta sekä erityisesti kilpailuttamisesta siten kuin ministeriön sisäisessä määräyksessä tarkemmin määrätään.

Yksikkö huolehtii lisäksi ministeriön hankintoja koskevasta sopimustenhallinnasta.

Hallinto- ja kehittämisyksikkö käsittelee myös ne muut ministeriön asiat, jotka eivät kuulu muille osastoille tai erillisille yksiköille.

31 §
Esittelylupa

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan esittelylista on toimitettava hallinto- ja kehittämisyksikön tarkistettavaksi ennen esittelylistan jakamista. Samoin on meneteltävä, jos arviomäärärahan ylittämisestä pyydetään valtiovarainministeriön lausuntoa.


33 §
Hankinta-asioiden valmistelu

Ministeriön osastoja ja erillisiä yksiköitä koskevat hankinnat valmistellaan yhteistyössä hallinto- ja kehittämisyksikön hankinta-asioiden ryhmän kanssa sille tehtävän toimeksiannon mukaisesti. Ministeriön osastojen ja erillisten yksiköiden tulee huolehtia siitä, että toimeksiannon edellyttämä toimialan asiantuntemus ja osaaminen on käytettävissä hankintaprosessin aikana.


45 §
Hallinto- ja kehittämisyksikkö

Hallinto- ja kehittämisyksikön henkilöstö- ja yleishallintopalvelut -ryhmän päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) ministeriön ja sen hallinnonalan virkaehtosopimuksia;

2) lakiin tai virkaehtosopimukseen perustuvan virkavapauden myöntämistä ministeriön nimittämälle hallinnonalan virastopäällikölle;

3) ministeriön virkamiesten määräämistä valtion virkamieslain 19 §:ssä tarkoitettuihin tarkastuksiin ja tutkimuksiin;

4) muuta kuin kansliapäällikön ratkaisuvaltaan kuuluvaa sivutoimilupaa ja -ilmoitusta.

Hallinto- ja kehittämisyksikön henkilöstö- ja yleishallintopalvelut -ryhmän päällikkö ratkaisee lisäksi ilman esittelyä asiat, jotka koskevat:

1) todistuksen antamista irtisanoutumisesta kansliapäällikölle, osaston ja erillisen yksikön päällikölle sekä vähemmistövaltuutetulle;

2) ministeriön toimitilojen käyttöä ja yhteistä irtaimistoa.

50 §
Ratkaisuvalta eräissä ministeriötä yhteisesti koskevissa asioissa

Hallinto- ja kehittämisyksikön päällikkö hyväksyy kotimaan virkamatkaa koskevat matkalaskut erillisen yksikön päälliköiden osalta sekä antaa kotimaan virkamatkaa koskevan matkamääräyksen osaston päällikölle ja erillisen yksikön päällikölle.

Hallinto- ja kehittämisyksikön tietohallintoryhmän päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat ministeriön ja hallinnonalan yhteistä tietohallintoa, tietojenkäsittelyä, tietoliikennettä, tietoturvallisuutta ja sähköisen asioinnin yleistä kehittämistä. Hallinto- ja kehittämisyksikön tietohallintoryhmän päällikkö ratkaisee lisäksi hallinnonalan ICT-hankkeita koskevan määräyksen mukaisen lausunnon antamisen sekä hyväksyy hallinnonalan tietohallinnon yhteisen määrärahan käyttämistä koskevan suunnitelman asioiden oltua käsiteltävänä hallinnonalan tietohallintoasioita yhteen sovittavassa ja ohjaavassa ryhmässä.

Hallinto- ja kehittämisyksikön talouspalvelut -ryhmän päällikkö ratkaisee ilman esittelyä ministeriön taloussäännössä määrättyjä kirjanpitoyksikkötehtäviä koskevat asiat.

Hallinto- ja kehittämisyksikön hankinta-asioiden ryhmän päällikkö ratkaisee hallinto- ja kehittämisyksikössä käsiteltävien hankinta-asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat lausunnon antamista valtionhallinnon yhteishankinnan piirissä olevan hankinnan toteuttamisesta muulla tavalla sekä ilman esittelyä ilmoituksen tekemisen valtionhallinnon yhteishankintoja koskevaan puitejärjestelyyn liittymisestä ministeriön tai hallinnonalan osalta.

Hallinto- ja kehittämisyksikön tietopalvelut -ryhmän päällikkö ratkaisee ilman esittelyä ministeriön tiedonhallintasuunnitelman muutokset.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2014.

  Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014

Sisäministeri
Päivi Räsänen

Kansliapäällikkö
Päivi Nerg

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.