236/2014

Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2014

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään sijoitusrahastolain (48/1999) 92 §:n 3 momentin ja 115 j §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin ne ovat, 92 §:n 3 momentti laissa 224/2004 ja 115 j §:n 1 momentti laissa 1490/2011:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee sijoitusrahastolain (48/1999) 92 §:ssä tarkoitetun rahastoesitteen vähimmäissisältöä ja tietojen esittämistapaa.

2 §
Rahastoesitteessä annettavien tietojen esittämistapa

Rahastoesite on päivättävä sekä selkeästi otsikoitava rahastoesitteeksi erotuksena muista esitteistä. Esitteessä kerrottaviksi vaaditut tiedot on kerrottava selkeästi ja ymmärrettävästi ottaen huomioon sijoitusrahaston tyypillinen sijoittajakohderyhmä. Rahastoesite on pyydettäessä toimitettava asiakkaalle kirjallisena.

Jos rahastoesite koostuu erillisistä osista, nämä osat on selkeästi ilmoitettava.

3 §
Tiedot sijoitusrahastosta

Rahastoesitteessä on kerrottava:

1) sijoitusrahaston nimi;

2) sijoitusrahaston sääntöjen viimeisin vahvistamispäivä ja vahvistamisvaltio, toiminnan aloittamispäivä sekä toimikausi, jos sellainen on määrätty;

3) tiedot siitä, missä sijoitusrahaston vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus ovat saatavilla;

4) sijoitusrahaston tilinpäätösajankohta;

5) sijoitusrahaston tilintarkastajien sekä heidän varamiestensä nimet taikka hyväksytyn tilintarkastusyhteisön nimi;

6) sijoitusrahaston varojen arvostamista koskevat periaatteet ja menetelmät;

7) se, että rahasto-osuus oikeuttaa rahasto-osuuksien määrän suhteessa jakautuvaan osuuteen sijoitusrahaston varoista ottaen huomioon rahasto-osuussarjojen ja -lajien suhteelliset arvot;

8) tiedot rahasto-osuudenomistajien kokouksesta sekä äänivallan käyttöoikeudesta rahasto-osuudenomistajien kokouksessa;

9) tiedot säännellyistä markkinapaikoista, joissa rahasto-osuudet ovat kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla;

10) säännöissä määrätyt osuuksien liikkeeseenlaskun ajankohdat ja tilanteet, joissa rahasto-osuuksien liikkeeseenlasku ja lunastus voidaan keskeyttää;

11) rahasto-osuuksien merkintä- ja lunastushinnan määräytymismenetelmä ja –aikaväli;

12) se, missä ja milloin rahasto-osuuden merkintä- ja lunastushinnat julkistetaan;

13) sijoitusrahaston omistajaohjauksen tavoitteet;

14) sijoitusrahaston sulautumishistoria.

Jos sijoitusrahaston varoista voidaan sen sääntöjen mukaan sijoittaa yhteensä enemmän kuin yksi kymmenesosa toisten sijoitusrahastojen, yhteissijoitusyritysten tai vaihtoehtorahastojen osuuksiin, rahastoesitteessä on tuotava erityisesti esiin sijoitusrahaston ja niiden sijoitusrahastojen, yhteissijoitusyritysten tai vaihtoehtorahastojen, joihin sijoitusrahasto sijoittaa, hoidosta maksettavien hallinnointipalkkioiden enimmäismäärä.

4 §
Sijoitusrahaston sijoituksia koskevat tiedot

Rahastoesitteessä on kerrottava lyhyesti sijoitusrahaston:

1) sijoitustoiminta, sen tavoitteet ja sijoituksiin erityisesti liittyvät riskit;

2) aiempi tuottokehitys ja siihen liittyvä varoitus, että sijoitusrahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea ja että sijoittaja voi sijoituksensa lunastaessaan saada takaisin vähemmän kuin hän siihen alun perin sijoitti;

3) sijoittajakohderyhmä.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuissa tiedoissa on tuotava esiin ainakin:

1) se, pyritäänkö sijoitustoiminnan tavoitteisiin aktiivisen vai passiivisen omaisuudenhoidon keinoin;

2) pääasialliset sijoituskohteet;

3) korkoa tuottaviin sijoituskohteisiin sijoittavista sijoitusrahastoista korkosijoitusten keskimääräistä voimassaoloaikaa koskevat mahdolliset rajoitukset;

4) osakkeisiin sijoittavista sijoitusrahastoista sijoitusastetta osakemarkkinoille koskevat mahdolliset rajoitukset.

Jos sijoitusrahasto sijoittaa johdannaissopimuksiin, 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuissa tiedoissa on tuotava erityisesti esiin se, voidaanko johdannaissopimuksia käyttää ainoastaan sijoitustoimintaan sisältyvien riskien torjumiseksi vai myös muuten osana sijoitusrahaston tavoitteiden mukaista sijoitustoimintaa. Lisäksi 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuissa tiedoissa on tuotava ilmi, jos sijoitusrahaston arvo todennäköisesti vaihtelee huomattavasti sen varojen koostumuksen tai niiden hoidossa käytettävien menetelmien vuoksi.

Sijoitusrahastolain 76 §:n 2 momentissa tarkoitetun sijoitusrahaston rahastoesitteessä on ilmoitettava siitä, että sijoitusrahaston varat voidaan sijoittaa yhden yksittäisen lainkohdassa tarkoitetun liikkeeseenlaskijan arvopapereihin. Rahastoesitteessä on lisäksi ilmoitettava ne valtiot, paikalliset julkisyhteisöt tai luonteeltaan kansainväliset julkisyhteisöt, joiden liikkeeseen laskemiin tai takaamiin arvopapereihin rahastoyhtiön tarkoituksena on sijoittaa tai joihin se on sijoittanut enemmän kuin 35 sadasosaa sijoitusrahaston varoista.

5 §
Sijoitusrahastoon sijoittamista koskevat tiedot

Rahastoesitteessä on kerrottava:

1) osuudenomistajille tarpeellinen lyhyt kuvaus sijoitusrahastoon ja osuudenomistajaan sovellettavasta verotuksesta;

2) rahasto-osuuden merkinnästä ja sen lunastamisesta rahasto-osuudenomistajalta veloitettavat maksut ja niiden määräytymisperuste;

3) toiminnasta aiheutuvat muut mahdolliset kulut tai niiden määräytymisperuste vuoden ajalta jaoteltuina sijoitusrahaston ja sen osuudenomistajan maksettaviin kuluihin;

4) sijoitusrahastosta rahastoyhtiölle, säilytysyhteisölle tai kolmansille osapuolille maksettavien palkkioiden ja korvausten määrä sekä niiden laskeminen ja suoritustapa vuoden ajalta;

5) rahasto-osuuksien liikkeeseenlasku- ja lunastusaika, -paikka ja -tapa;

6) rahasto-osuuksien tuotonmaksuaika, -paikka ja -tapa;

7) rahasto-osuuden arvon julkistamisajankohta, -paikka ja -tapa.

Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetuissa tiedoissa on tuotava esiin sijoitusrahaston sijoitusten kiertonopeus ja selvitys sen laskentatavasta.

Jos 1 momentin 3 ja 4 kohdassa mainittuja sijoitusrahaston varoista maksettavia kuluja ei voida ilmoittaa sen vuoksi, että sijoitusrahasto on uusi, kulut on arvioitava niiden ennakoidun kokonaismäärän perusteella.

6 §
Tiedot rahastoyhtiöstä

Rahastoesitteessä on kerrottava:

1) sijoitusrahastoa hallinnoivan rahastoyhtiön toiminimi ja sen kotivaltio;

2) siitä, miltä osin rahastoyhtiö käyttää toiminnassaan asiamiehiä;

3) rahastoyhtiön kotipaikka ja hallinnollinen päätoimipaikka, jos se ei ole sama kuin kotipaikka;

4) rahastoyhtiön perustamispäivä sekä sen toimintakausi, jos se on määrätty;

5) rahastoyhtiön toimiala;

6) onko rahastoyhtiöllä myös vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa tai onko se rekisteröitynyt vaihtoehtorahastojen hoitaja;

7) tiedot muista rahastoyhtiön hallinnoimista sijoitusrahastoista;

8) tiedot sellaisen rahastoyhtiön, jolla on vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa tai joka on rekisteröitynyt vaihtoehtorahastojen hoitaja, hoitamista vaihtoehtorahastoista;

9) rahastoyhtiön hallituksen jäsenten ja varajäsenten nimet;

10) rahastoyhtiön toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen nimi;

11) rahastoyhtiön osakepääoma.

Rahastoesitteessä on ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot 1 momentin 9 ja 10 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden päätehtävistä rahastoyhtiön ulkopuolella, jos näillä tehtävillä on merkitystä rahastoyhtiön kannalta.

7 §
Tiedot säilytysyhteisöstä

Rahastoesitteessä on kerrottava:

1) sijoitusrahaston säilytysyhteisön toiminimi;

2) säilytysyhteisön pääasiallinen toimiala;

3) säilytysyhteisön kotipaikka ja hallinnollinen päätoimipaikka, jos se ei ole sama kuin kotipaikka.

8 §
Poikkeukset rahastoesitteen sisällöstä

Edellä 3, 6 ja 7 §:ssä tarkoitetut tiedot voidaan 3 §:n 1 momentin 1—3 kohdassa tarkoitettuja tietoja lukuun ottamatta jättää mainitsematta rahastoesitteessä, jos ne sisältyvät sijoitusrahaston rahastoesitteeseen liitettyihin sääntöihin.

9 §
Rahastoesite syöttörahastosta

Sen lisäksi, mitä 3—8 §:ssä säädetään, syöttörahastosta julkistettavassa rahastoesitteessä on ilmoitettava:

1) se, että syöttörahaston varoista sijoitetaan pysyvästi vähintään 85 prosenttia kohderahaston varoihin;

2) tiedot sijoitustavoitteesta ja -politiikasta ja niihin erityisesti liittyvistä riskeistä sekä siitä, onko syöttörahastolla ja kohderahastolla sama tulos ja missä määrin ja mistä syistä ne eroavat toisistaan sekä kuvaus sijoitusrahastolain 115 a §:n 1 momentissa tarkoitetuista sijoituksista;

3) lyhyt kuvaus kohderahastosta, sen organisaatiosta, sijoitustavoitteesta ja -politiikasta sekä niihin erityisesti liittyvistä riskeistä;

4) tiivistelmä sijoitusrahastolain 115 d §:n 1 momentissa tarkoitetusta syöttörahastoa hallinnoivan rahastoyhtiön ja kohderahastoa hallinnoivan rahastoyhtiön tai kohderahastona olevan yhteissijoitusyrityksen välisestä sopimuksesta tai pykälän 2 momentissa tarkoitetuista liiketoiminnan harjoittamista koskevista sisäisistä säännöistä;

5) tiedot siitä, miten osuudenomistajat voivat saada lisätietoja kohderahastosta tai 4 kohdassa tarkoitetusta sopimuksesta;

6) kuvaus palkkioista ja kulukorvauksista, jotka aiheutuvat syöttörahaston varojen sijoittamisesta kohderahastoon, sekä syöttörahaston ja kohderahaston kokonaiskuluista;

7) kuvaus syöttörahastolle aiheutuvista verovaikutuksista, jotka johtuvat sen varojen sijoittamisesta kohderahastoon.

10 §
Sijoitusrahaston vastaanottavassa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa annettavat tiedot

Jos sijoitusrahaston osuuksia markkinoidaan sijoitusrahaston vastaanottavassa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa (vastaanottava ETA-valtio), rahastoesitteessä on kerrottava toimenpiteistä, jotka koskevat osuudenomistajille suoritettavia maksuja, osuuksien lunastusta sekä sijoitusrahastosta annettavien tietojen saatavilla pitämistä vastaanottavassa ETA-valtiossa.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä maaliskuuta 2014.

Tällä asetuksella kumotaan valtiovarainministeriön asetus (146/2012) rahastoesitteestä.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/61/EU; (32011L0061); EUVL L 174, 1.7.2011, s. 1

  Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2014

Elinkeinoministeri
Jan Vapaavuori

Lainsäädäntöneuvos
Ilkka Harju

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.